Hotărârile Consiliului Local Năvodari din anul 2024

0
2677

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 29.05.2024

HCL nr. 84/ 29.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orașului Năvodari pentru anul 2004

HCL nr. 85/29.05.2024 cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Zidaru Gheorghe – Ciprian și vacantarea locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local Năvodari

HCL nr. 86/29.05.2024 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și înregistrate la Primăria Orașului Năvodari, prevăzute în anexă, pentru care se asigură asistență și reprezentare de către cabinete de avocatură

HCL nr. 87/29.05.2024 privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială prin închiriere în anul 2024

HCL nr. 88/29.05.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – FACILITĂȚI PESCĂREȘTI ÎN PORTUL MIDIA , teren cu nr. Carte funciară 109037

HCL nr. 89/29.05.2024 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Orașului Năvodari

HCL nr. 90/29.05.2024 privind darea în folosință gratuită a suprafețelor de teren din domeniul public al UAT Oraș Năvodari, în vederea construirii și punerii în funcțiune a investițiilor din cadrul Proiectului “Etapizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”

HCL nr. 91/29.05.2024 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Orașului Năvodari către Asociația de Proprietari 14 SUD Năvodari, necesar reparației mansardei și acoperișului Blocului 14 SUD scara A

HCL nr. 92/29.05.2024 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Orașului Năvodari către Asociația de Proprietari 14 SUD Năvodari, necesar reparației mansardei și acoperișului Blocului 14 SUD scara B

HCL nr. 93/29.05.2024 unui sprijin financiar din bugetul local al Orașului Năvodari către Asociația de Proprietari 14 SUD Năvodari, necesar reparației mansardei și acoperișului Blocului 14 SUD scara C

HCL nr. 94/29.05.2024 cu privire la aprobarea preluării în domeniul privat al Orașului Năvodari a terenului situat în Năvodari strada Muzicii nr. 36 lot 1 (fosta parcelă A 277/25, lot 2), județul Constanța, cu destinația de alee de acces

HCL nr. 95/29.05.2024 cu privire la oportunitatea vânzării terenului situat în Năvodari, strada Promenada Năvodari nr. 111, județul Constanța

HCL nr. 96/29.05.2024 cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren în Năvodari, strada M3 fn, județul Constanța

HCL nr. 97/29.05.2024 cu privire la aprobarea valorii de inventar a imobilului preluat în domeniul privat al Orașului Năvodari, conform Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 73/11.04.2024

HCL nr. 98/29.05.2024 cu privire la aprobarea valorii de inventar a imobilului preluat în domeniul privat al Orașului Năvodari, conform Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 74/11.04.2024

HCL nr. 99/29.05.2024 privind încheierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 115 mp, situat în Năvodari, b-dul Mamaia Nord nr.6, județul Constanța

HCL nr. 100/29.05.2024 cu privire la oportunitatea vânzării terenului situat în Năvodari, strada S17 nr. 26, județul Constanța, în favoarea proprietarului construcției C1, edificată pe acest teren

HCL nr. 101/29.05.2024 privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar a unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 1 la H.C.L. Năvodari nr.32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Năvodari

HCL nr. 102/29.05.2024 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari

HCL nr. 103/29.05.2024 privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul nr. 24930/06/04/2021 având ca obiect delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Orașului Năvodari

HCL nr. 104/09/05/2024 privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei solicitanților care nu au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuinței, construite prin A.N.L.

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 11.04.2024

HCL nr. 48/11.04.2024 cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate al Orașului Năvodari pentru anul 2024

HCL nr. 49/11.04.2024 cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2023

HCL nr. 50/11.04.2024 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și înregistrate la Primăria Oraș Năvodari, prevăzute în anexă, pentru care se asigură asistență și reprezentare de către cabinete de avocatură

HCL nr. 51/11.04.2024 cu privire la mandatarea Primarului Orașului Năvodari de a îndeplini formalitățile și de a semna actele necesare în conformitate cu prevederile Cap.IV din Ordinul A.N.C.P.I nr.600/2023, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 52/11.04.2024 cu privire la aprobarea acordării unei despăgubiri pentru înlocuirea lunetei autoturismului avariat în timpul lucrărilor de cosit spații verzi

HCL nr. 53/11.04.2024 privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială prin închiriere în anul 2024

HCL nr. 54/11.04.2024 privind aprobarea emiterii acordului pentru derogarea de la distanta minima față de limita de proprietate pentru imobilul identificat cu IE:124704

HCL nr. 55/11.04.2024 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.118/31.05.2012

HCL nr. 56/11.04.2024 cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.139/30.05.2019 privind darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență „Sf Apostol Andrei” – Constanța a imobilului situat în Năvodari, strada Sănătății nr.1, județul Constanța

HCL nr. 57/11.04.2024 privind completarea HCL Năvodari nr.35/24.03.2022 cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare și întreținere a tramei stradale din Orașul Năvodari

HCL nr. 58/11.04.2024 cu privire la aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea ENGIE România SA și DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. asupra terenului aferent străzii E2, identificat cu IE:126103

HCL nr. 59/11.04.2024 privind aprobarea desfășurării activităților de promovare a Stațiunii Mamaia Nord, de către O.M.D Stațiunea Mamaia Nord

HCL nr. 60/11.04.2024 cu privire la oportunitatea vânzării unui teren în suprafață de 400 mp, situat în Năvodari, strada S11, lot 129, județul Constanța, în favoarea proprietarului construcției C1, edificată pe acest teren

HCL nr. 61/11.04.2024 cu privire la oportunitatea vânzării unui teren în suprafață de 58,15 mp, situat în Năvodari, strada Nuferilor nr.10, județul Constanța, în favoarea proprietarului construcției C1, edificată pe acest teren

HCL nr. 62/11.04.2024 cu privire la oportunitatea vânzării terenului situat în Năvodari, strada S2, nr.5(fost strada S8, lot 208), judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

HCL nr. 63/11.04.2024 cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat în Năvodari, strada Ceferistului, nr.55, lot1, judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1, edificata pe acest teren

HCL nr. 64/11.04.2024 cu privire la aprobarea oportunitatii vânzării prin licitație publică a unui teren situat în Năvodari, strada M3 fn, județul Constanța

HCL nr. 65/11.04.2024 privind închirierea prin licitație publică a unui teren cu suprafata de 56 mp, situat în orașul Năvodari, str.Pescărușului fn, zona bloc R10, județul Constanța

HCL nr. 66/11.04.2024 cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafata de 142 mp, situat în Năvodari, strada Bradului fn, județul Constanța

HCL nr. 67/11.04.2024 cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în Năvodari, strada Poștei fn, judetul Constanta

HCL nr. 68/11.04.2024 privind aprobarea organizării unui Festival – concurs de film „NĂVODARI”

HCL nr. 69/11.04.2024 privind aprobarea proiectului (RE) INVENTEAZĂ prin organizarea unui festival privind protecția mediului înconjurător

HCL nr. 70/11.04.2024 cu privire la prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Orasul Năvodari, str.Sanatatii, Cămin nr.1

HCL nr. 71/11.04.2024 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor amenajate pe domeniul public al Orașului Năvodari aprobat prin HCL nr.36/24.03.2024

HCL nr. 72/11.04.2024 cu privire la repartizarea în anul 2024 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult din Orașul Năvodari

HCL nr. 73/11.04.2024 cu privire la aprobarea preluării în domeniul privat al Orasului Năvodari a cotelor părți din suprafața unui teren cu destinația de alee de acces situată în Năvodari, între străzile C1 și C2, județul Constanța

HCL nr. 74/11.04.2024 cu privire la aprobarea preluării în domeniul privat al Orașului Năvodari a unui teren cu destinația de alee de acces, situat în Năvodari, strada Recoltei, județul Constanța

HCL nr. 75/11.04.2024 cu privire la aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Orașului Năvodari pe anul 2024

HCL nr. 76/11.04.2024 privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat cu parteneri din România, între filiala de Cruce Roșie Constanța și Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Năvodari, pentru implementarea proiectului “ ECOvocacy” depus în cadrul Programului Active Citizens Fund în România – Apel #3- Activism civic si advocacy ( Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate ) – parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014 – 2021.

HCL nr. 77/11.04.2024 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL nr. 78/11.04.2024 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administrație al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

HCL nr. 79/11.04.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Năvodari

HCL nr. 80/11.04.2024 cu privire la închirierea prin licitație publică a spațiilor amenajate în cadrul Centrului de Afaceri Năvodari

HCL nr. 81/11.04.2024 cu privire la închirierea prin licitație publică a spațiilor amenajate în cadrul Centrului Transfrontalier de afaceri în turism și activități conexe – Piața agroalimentară de pește și produse din pește din Năvodari

HCL nr. 82/11.04.2024 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari

HCL nr. 83/11.04.2024 privind acordarea unui sprijin din bugetul local al Orașului Năvodari către Asociația de Proprietari 14 SUD Năvodari

 

Hotărâri adoptate în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local Năvodari din data de 04.04.2024

HCL 47/04.04.2024 privind aprobarea proiectului „execuție canalizare menajeră zona de nord oraș Năvodari” și a cheltuielilor legate de proiect precum și aprobarea depunerii acestuia la administrația fondului de mediu în vederea finanțării în cadrul programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate

Hotarâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 21.02.2024

HCL nr.8/21.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului navodari pentru anul 2024

HCL Nr.9/21.02.2024 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

HCL Nr.10/21.02.2024 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Orasului Navodari

HCL Nr.11/21.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Navodari

HCL Nr.12/21.02.2024 privind aprobarea Regulamentului si tarifele de utilizare pentru bazele sportive aflate in administrarea Clubului Sportiv

HCL nr.13/21.02.2024 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Navodari

HCL nr.14/21.02.2024 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.190/23.07.2018 privind infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea serviciului de transport public local de transport persoane prin curse regulate in orasul Navodari.

HCL nr.15/21.02.2024 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str.Sanatatii, Camin nr.1, camera

HCL nr.16/21.02.2024 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str.Sanatatii, Camin nr.1, camera

HCL nr.17/21.02.2024 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta situata in Orasul Navodari, str.Crinului nr.1, bl.62, sc.A, ap

HCL nr.18/21.02.2024 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte de necesitate situate in orasul Navodari, str. Marii

HCL nr.19/21.02.2024 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.15028/02.03.2012 pentru spatiul nr.7 situat in Piata Centrala Navodari

HCL nr.20/21.02.2024 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, in favoarea Retelei Electrice Dobrogea S.A. asupra unui teren in suprafata de 27 mp, situat in Navodari, strada Luminei, pentru amplasare post de transformare aerian (PTA)

HCL nr.21/21.02.2024 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada D9 fn, lot 1, judetul Constanta

HCL nr.22/21.02.2024 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari fn, judetul Constanta

HCL nr.23/21.02.2024 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, in suprafata de 62 mp, strada Sperantei nr. FN, judetul Constanta.

HCL nr.24/21.02.2024 cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Stadionului nr.2BIS3 (fost nr.2BIS, lot 3), judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1, edificata pe acest teren.

HCL nr.25/21.02.2024 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP 1, etaj 6, ap… judetul Constanta

HCL nr.26/21.02.2024 cu privire la aprobarea chiriei pentru locuinte, curti si gradini aferente suprafetelor locative

HCL nr.27/21.02.2024 cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata totala de 48,09 mp

HCL nr.28/21.02.2024 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 16713/25.02.2014, pentru spatiul in suprafata utila totala de 8,71 mp, situat in Navodari, strada Dobrogei, nr. 1

HCL nr.29/21.02.2024 cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, inscrise in ANEXA 1

HCL nr.30/21.02.2024 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea Retele Electrice Dobrogea S.A. asupra unui teren in suprafata de 40 mp, situat in Navodari, strada M3, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton.

HCL nr.31/21.02.2024 privind aprobarea emiterii acordului pentru derogarea de la distanta minima fata de limita de proprietate

HCL nr.32/21.02.2024 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta situata in Orasul Navodari, Aleea Egretei, bl.17 A Est, sc.D, ap.

HCL nr.33/21.02.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire indicatori urbanistici si functiuni pentru construire statie de incarcare vehicule electrice si spalatorie auto, lot cu numar carte funciara 121764

HCL nr.34/21.02.2024 privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu

HCL nr.35/21.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al Orasului Navodari

HCL nr.36/21.02.2024 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii Camin nr.1, camera

HCL nr.37/21.02.2024 privind modificarea si completarea HCL Navodari nr.181/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Santierelor fn. Judetul Constanta

HCL nr.38/21.02.2024 cu privire la aprobarea programului de lucrari de reparatii si intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari pentru anul 2024

HCL nr.39/21.02.2024 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durata de 60 zile pentru Consiliu de Administratie al SC Termica Distributie Navodari SRL

HCL nr.40/21.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC Termica Distributie Navodari SRL

HCL nr.41/21.02.2024 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice si sportive care se vor desfasura in Orasul Navodari in anul 2024

HCL nr. 42/21.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții – faza DALI pentru investiția Asfaltare tramă stradală zona Mamaia-Sat, Oraș Năvodari

HCL nr.43/21.02.2024 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al Clubului Sportiv Navodari

HCL nr.44/21.02.2024 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

HCL nr.45/21.02.2024 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SNTGN TRANSGAZ SA asupra unui teren in suprafata de 716 mp, situat in Navodari, strada Luminei nr.28, judetul Constanta

HCL nr.46/21.02.2024 privind aprobarea actului aditional nr.4 la contractul nr.61834/14.07.2022avand ca obiect delegarea gestiunii de serviciu public de administrare si intretinere a tramei stradale in orasul Navodari

 

Hotarâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 08.02.2024.

HCL nr.7/08.02.2024 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari

 

Hotarâri adoptate în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Năvodari din data de 31.01.2024

HCL nr. 2/31.01.2024 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2023

HCL nr.3/31.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ”Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari

HCL nr.4/31.01.2024 cu privire la modificarea componentei Comisiei de amenjare a teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura din cadrul Consiliului Local Navodari

HCL nr.5/31.01.2024 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.6/31.01.2024 privind preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din cadrul Cresei nr.20-Gradinita cu program prelungit Lumea Florilor in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara si Scolara–Directia de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari

 

Hotarâre adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Năvodari din data de 18.01.2024

HCL nr.1/18.01.2024 cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2024-2025