Documente preemptori privind declararea în registrul agricol

0
5237

OBLIGATIILE CETATENILOR PRIVIND DECLARAREA IN REGISTRUL AGRICOL

 

ART. 11 DIN ORDONANTA NR.28/27.08.2008 privind registrul agricol

(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea « report din oficiu» la rubrica « semnătura declarantului» .

Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

  Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

 

 ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE TEREN-persoane fizice

 • Copie act de identitate proprietar
 • Copie act de proprietate(contract de vanzare, contract de donatie, contract de schimb, contract de partaj, sentinta civila, dispozitia primarului, etc )
 • Cadastru (in cazul in care din acte nu reiese categoria de folosinta a terenului ex: arabil, curti constructii, etc)
 • Declaratie registrul agricol- MODEL 1
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.3)- MODEL 2

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE TEREN-persoane juridice

 • Copie act de proprietate(contract de vanzare, contract de donatie, contract de schimb, contract de partaj, sentinta civila, dispozitia primarului, etc )
 • Declaratie registrul agricol- MODEL 3
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.4)- MODEL 4

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE CONSTRUCTIE

 • Copie Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si memoriu/referat la terminarea lucrarilor
 • Copie certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
 • Copie nomenclator stradal
 • Declaratie registrul agricol- MODEL 1-persoane fizice/MODEL 3-persoane juridice
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.3- pentru persoane fizice sau Anexa nr.4- pentru persoane juridice)MODEL 2– persoane fizice/MODEL 4– persoane juridice

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA MODIFICARII DATELOR DIN REGISTRUL AGRICOL

 • Declaratie registrul agricol-MODEL 1- PF/MODEL 3- PJ
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.4)-pentru persoane juridice- MODEL 4
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.3)- pentru persoane fizice- MODEL 2
 • Copie document din care sa reiasa modificarea (act de dezmembrare, act de alipire, sentinta civila, partaj, actualizare cadastru, etc)

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA (pentru eliberare carte de identitate, bursa scolara, ajutor social, APIA, etc)