Formulare

0
8773

– apăsați ”+”-ul din fata secțiunii de interes

– căutați formularul necesar

– downloadați cu un simplu click

– printați la imprimanta personală

– completați și semnați olograf

– depuneți formularul la sediul serviciului de interes

COMPARTIMENT AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI

CERERE ACORD FUNCTIONARE – ACTIVITATI DE CAZARE

CERERE ACORD FUNCTIONARE – ACTIVITATI DE PLAJA CAEN 7721

CERERE ACORD FUNCTIONARE – COMERT CU PRODUSE ALIMENTARE

CERERE ACORD FUNCTIONARE – COMERT CU PRODUSE NEALIMENTARE

CERERE ACORD FUNCTIONARE – PRESTARI SERVICII

CERERE AUTORIZATIE FUNCTIONARE – ACTIVITATI RECREATIVE CAEN 932

CERERE AUTORIZATIE FUNCTIONARE – RESTAURANT – BAR CAEN 531, 563

CERERE AVIZ PROGRAM DE FUNCTIONARE

 

COMPARTIMENT EVIDENTA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

CERERE PRELUARE DREPT DE SUPERFICIE

CERERE REINNOIRE CONTRACTE CONCESIUNE LOC DE INHUMARECERERE ELIBERARE DIN ARHIVA CONTRACT DE CONCESIUNE TEREN

CERERE ELIBERARE DIN ARHIVA CONTRACT DE CONTRACT DE CONCESIUNE LOC DE INHUMARE

CERERE INTABULARE CONSTRUCTIE EDIFICATA PE TEREN CONCESIONAT

CERERE INTABULARE CONSTRUCTIE EDIFICATA PE TEREN DETINUT IN TEMEIUL LEGII 15-2003

CERERE MODIFICARE PARTI CONTRACT CONCESIUNE, SUPERFICIE

CERERE PENTRU ACORD DE IPOTECARE CONSTRUCTIE EDIFICATA PE TEREN CONCESIONAT-SUPERFICIE-LEGEA 15

CERERE PRELUARE CONCESIUNE

CERERE ATRIBUIRE LOCUINTA SOCIALA

CERERE ATRIBUIRE LOCUINTA TIP ANL

CERERE ATRIBUIRE TEREN IN TEMEIUL LEGII 15-2003

CERERE CUMPARARE LOCUINTA ANL

CERERE CUMPARARE TEREN CONCESIONAT-SUPERFICIE-LEGEA 15

CERERE ELIBERARE AVIZ LUCRARE FUNERARA

 

COMPARTIMENT TRANSPORT PUBLIC

 

CERERE VIZARE AUTORIZATIE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM TAXI

CERERE ATRIBUIRE LOC DE PARCARE

CERERE ELIBERARE AVIZ TRASEU – CAP LINIE TRANSPORT PUBLIC

CERERE INREGISTRARE VEHICULE PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIA INMATRICULARII

Certificat de Urbanism:

Cererea pentru eliberarea unui Certificat de Urbanism are un scop, iar in functie de scop actele necesare pentru eliberarea acestuia sunt diferite, cele mai comune scopuri sunt:

o Cerere tip

o Copie xerox CI

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI

o Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Memoriu intocmit de un proiectant

o Doua planuri de incadrare intocmite de proiectant

o Doua planuri de situatie intocmite de proiectant

o Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Memoriu intocmit de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o Doua planuri de incadrare intocmite de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o Doua planuri de situatie intocmite de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren*

o Copie xerox cadastru*

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)*

o Propunerea de alipire/dezmembrare intocmita de un cadastrist in 3 exemplare in original

*In cazul alipirii, copiile xerox se aduc pentru fiecare lot in parte

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI

o Plan de situatie intocmit de cadastrist cu culoarul de servitute in coordonate Stereo 70 in 2 exemplare in original*

*Doar in cazul in care dreptul de uz si servitute nu se instituie pe intreaga suprafata a terenului

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren pentru fiecare lot in parte

o Copie xerox cadastru pentru fiecare lot in parte

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI pentru fiecare lot in parte


Nomenclator Stradal:

o Cerere tip

o Copie xerox CI

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox act proprietate constructie*

o Taxa pentru eliberarea Nomenclatorului Stradal

*Actul de proprietate pe constructie se cere in cazul in care aceasta nu a fost cumparata impreuna cu terenul, si poate fi:

– Autorizatie de Construire

– Proces Verbal de Receptie


Proces Verbal de Receptie:

Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor se intocmeste doar in urma regularizarii taxei de autorizatie.

o Cerere tip

o Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

o Comunicarea privind incheierea executiei lucrarilor

o Copie xerox plan situatie în coordonate stereo 70 + relevee (intocmite de un cadastrist) + copie xerox planuri vizate spre neschimbare aferente fiecarui nivel in parte

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox autoriza?ie/autorizatii de construire

o Copie xerox CI

o Copie xerox anun?uri începere lucrari

o Copie xerox Taxa ISC

o Copie xerox Memorii proiectant (la finalizarea lucrarilor)

o Arhitectura, Structura, Instalatii si Diriginte de Santier

o Cerere tip

o Copie xerox anunt încheiere de la ISC

o Copie xerox adeverinta ISC (dovada platilor)

o Copie xerox certificat energetic


Atestarea edificarii constructiei:

o Cerere tip

o Copie xerox CI / act inregistrare firma

o Copie xerox Extras de Carte Funciara teren – actualizat

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox plan de situatie si releveu constructie intocmite in coordonate stereo 70 de catre o persoana fizica autorizata OCPI

o Copie xerox autorizatie/autorizatii de construire

o Copie xerox certificat/certificate de urbanism

o Copie xerox proces verbal de receptie

o Copie xerox memoriu arhitectura proiectant (la terminarea lucrarilor)


Autorizatie de Construire/Desfiintare:

Documentatia in vederea eliberarii unei Autorizatii de Construire se depune in doua exemplare (2 dosare distincte) care contin:

DOSAR 1 – Dosar primarie

o Cerere tip

o Anexa la cerere

o Copie xerox CI / act inregistrare firma

o Copie legalizata act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Certificat de Urbanism

o Copie xerox a tuturor avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism

o Plan de situatie cu curbe de nivel, intocmit de un cadastrist si vizat de OCPI*

o Un exemplar in original al proiectului, verificat conform legii.

o Taxa Autorizatie de Construire/Desfiintare

DOSAR 2 – Dosar beneficiar

(acest dosar se inapoiaza beneficiarului impreuna cu autorizatia de construire si planurile vizate spre neschimbare)

o Certificatul de Urbanism in original

o Toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism in original

o Un exemplar in original al proiectului, verificat conform legii.

* Nu si in cazul bransamentelor de utilitati


Cereri:

Certificat de Urbanism

 

Prelungire Certificat de Urbanism

 

Autorizatie de Construire

 

Prelungire Autorizatie de Construire

 

Anunt Incepere Lucrari

 

Anunt Incheiere Lucrari

 

Cerere Regularizare

 

Declaratie Privind Valoarea Reala a Lucrarilor

 

Cerere Receptie

 

Nomenclator Stradal

 

Atestarea Edificarii Constructiei

Formulare ITL

 1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice
 2. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
 3. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice
 4. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
 5. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
 6. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice
 7. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
 8. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
 9. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 10. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 11. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 12. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 13. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 14. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (persoane juridice)
 15. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate (persoane juridice)
 16. Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
 17. Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

 

ACTE NECESARE DECLARARE APARTAMENT

 1. copie dupa act (contract de vanzare cumparare, certificat mostenitor, sentinta judecatoreasca)
 2. copie act de identitate
 3. declaratie tip
 4. daca mai are si alte proprietati se completeaza declaratia speciala de impunere in 2 exemplare;

ACTE NECESARE DECLARARE CASA

 1. proces-verbal de receptie (atunci cand e nou construita)
 2. copie contract de vanzare- cumparare (daca are teren)
 3. Declarație registrul agricol (0241.761.603 int 6)
 4. copie act de identitate al proprietarilor
 5. declaratie tip si speciala (daca e cazul)

ACTE NECESARE DECLARARE TEREN

 1. copie contract de vanzare-cumparare
 2. Declarație registrul agricol (0241.761.603 int 6)
 3. copie act de identitate al proprietarului/lor
 4. declaratie tip

ACTE NECESARE DECLARARE MASINA

 1. copie factura, contract de vanzare-cumparare, contract leasing
 2. copie carte de identitate a masinii
 3. copie act de identitate al proprietarului (B.I., C.I.)
 4. copie certificat fiscal daca e cumparata de alta persoana
 5. fisa de inmatriculare
 6. declaratie tip

ACTE NECESARE RADIERE MASINA

 1. copie factura, contract de vanzare cumparare, certificat de radiere, adeverinta de la casare
 2. declaratie tip de scoatere din evidenta
 3. fisa de inmatriculare pentru vanzator
 4. copie act de identitate (B.I., C.I.)

ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

 1. formular tip
 2. act de proprietate (contract de vanzare-cumparare, factura) in copie
 3. copie cartea msinii si copie B.I. sau C.I.
 4. taxa timbru 4 lei
 5. procura daca este cazul
Mareste
Click pentru a mari