Acte necesare pentru vânzare teren extravilan

0
27874

ACTE NECESARE PT VANZARE TEREN EXTRAVILAN PENTRU PERSOANE FIZICE:  

 • dosar cu sina
 • cerere(anexa 1) +oferta de vanzare(anexa 3)
 • copie b.i/c.i. vanzator sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);- copie (se vor prezenta si documentele in original pentru realizarea conformitatii)
 • extras de carte funciara pentru informare, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
 • extrasul de plan cadastral
 • certificat de atestare fiscala(valabil 30 zile de la data emierii)-original
 • în caz de reprezentare, procura notarială, în copie, precum şi o xerocopie bi/ci/paşaportului împuternicitului persoană fizică;
 • plan de amplasament și delimitare cu vecinătățile identificate pe plan-copie;

 

ACTE NECESARE PT VANZARE TEREN EXTRAVILAN PENTRU PERSOANE JURIDICE:     

 • dosar cu sina
 • cerere (anexa 2)+oferta de vanzare(anexa 4)
 • certificatul constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea- copie,
 • copie b.i/c.i. al asociatului unic; reprezentantului firmei.
 • delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original,
 • hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 • actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate)-xerocopie (se prezinta si originalul pentru realizarea conformitatii)
 • extras de carte funciara pentru informare, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
 • extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • certificat de atestare fiscala (valabil 30 de zile de la data emiterii- original