fbpx

Primar

CHELARU FLORIN

Contact: Tel.: 0241/761603 ; 0241/760353 (interior 119)
Fax:  0241/761606
Adresa e-mail: secretariat[@]primaria-navodari.ro

    ATRIBUŢII:

Art. 63 . (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 1. atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
 2. atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
 3. atributii referitoare la bugetul local;
 4. atributii privind serviciile publice asigurate  cetatenilor;
 5. alte atributii stabilite prin lege.

(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului.
Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un  raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitare consiliului local, alte rapoarte si informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local;
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita functia de ordonator principal de credite;
b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le  supune spre aprobare consiliului local;
c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal territorial, atat a sediului social princilal, cat si a sediului secundar.
(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitati de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36
alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor;
(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiiloe sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
(7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilorpublice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.
Art. 64. (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot si rezolvate prin aparatul de specialitate.

Viceprimar

MARĂ LILIANA

Contact: Tel. : 0241/761603 ; 0241/760353 (interior 100)
Fax:  0241/761606
   Adresa e-mail: secretariat[@]primaria-navodari.ro

 

    ATRIBUŢII:

Conform art.57(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: “Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale”.

 1. Indruma, coordoneaza si controleaza activitatea Directiei A.D.P.P, compartimentului Probleme Mediu, Serviciului Administrativ, Compartiment Sprijin Asociatii Proprietari;
 2. Legat de atributia prevazuta la punctual 1:

– aproba atributiile de serviciu ale salariatilor ce sunt incadrati in structurile mentionate la punctual 1;
– avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din structurile subordinate;
– intocmeste fisele de evaluare ale salariatilor subordonati;
– coordoneaza elaborarea studiilor si proiectelor in domeniile incredintate conform HCL Navodari nr 134/02.10.2008 si le sustine spre aprobare;
– organizeaza si controleaza aplicarea actelor normative in vigoare si a hotararilor de consiliu pentru domeniile incredintate;
– analizeaza periodic activiatea structurilor subordinate, urmarind realizarea sarcinilor acestora;
– initiaza elaborarea de studii si organizeaza actiuni de control cu privire la problemele sau aspectele importante legate de activitatea structurilor subordinate, propunand masuri urgente pentru remedierea eventualelor deficiente constatate;
– sesizeaza in timp util Primarul asupra problemelor din activitatea structurilor subordinate cat si asupra deficientelor;
– semneaza toata corespondenta structurilor din subordine.
3. Vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul administrativ al Orasului Navodari, in conformitate cu revederile legale;
4. Supravegheaza pietele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora.
5.Controleaza igiena, salubritatea locurilor publice cu sprijinul organelor de specialitate;
6. Ia masuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public si privat al Orasului Navodari;
7. Elaboreaza proiectele de strategii privind starea de mediu a Orsului Navodari si o supune aprobarii Consiliului Local Navodari;
8. Indeplineste si alte atributii date de primar.

 

 

SECRETAR ORAŞ

    TÎRȘOAGĂ VIORICA

Contact: Tel. : 0241/761603 ; 0241/760353 (interior 110)
Fax:  0241/761606
   Adresa e-mail: secretariat[@]primaria-navodari.ro

  ATRIBUŢII:

Art. 117 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul unitatii administrative-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 1. avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 2. participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 3. asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
 4. organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
 5. asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiiloe de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 7. pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintelui consiliului judetean, dupa caz.

Art. 116 (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
Perioada in care persoana cu studii superioare juridice ocupa functia de secretar, precum si functii de conducere din  aparatul propriu de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime in specialitate.
Alin. (1.1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din Legea nr. 131 din 24 iunie 2008, publicata in Monitorul Oficial nr.485 din 30 iunie 2008.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru a unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar al secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.