Anunţ de participare – achiziţiei directă având ca obiect : „SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN ACHIZIŢII PUBLICE PROIECT ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII URBANE ÎN ORAŞUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STR. RANDUNELELOR, STR. ALBINELOR, STR. CONSTANŢEI, STR. PLOPILOR, STR. RECOLTEI, STR. CORBULUI, STR. NUFERILOR”, COD SMIS 122697

0
1803

Anunţ de participare – achiziţiei directă având ca obiect : „SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN ACHIZIŢII PUBLICE PROIECT ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII URBANE ÎN ORAŞUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STR. RANDUNELELOR, STR. ALBINELOR, STR. CONSTANŢEI, STR. PLOPILOR, STR. RECOLTEI, STR. CORBULUI, STR. NUFERILOR”, COD SMIS 122697.

Conţinutul anunţului de participare prin achiziţie directă este următorul:

„Oraşul Năvodari, cu sediul în Str. Dobrogei nr. 1, tel. 0241-760353, email: secretariat@primaria-navodari.ro, organizează în data de 01.10.2021, ora 14.00, achiziţie directă privind atribuirea contractului având ca obiect „SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN ACHIZIŢII PUBLICE PROIECT IMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII URBANE ÎN ORAŞUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STR. RANDUNELELOR, STR. ALBINELOR, STR. CONSTANŢEI, STR. PLOPILOR, STR. RECOLTEI, STR. CORBULUI, STR. NUFERILOR”, COD SMIS 122697.

Cod CPV- 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)

Valoarea estimată este de 25.000 lei fără TVA.

Durata contractului va fi pe toată perioada de implementare a proiectului.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prezentate:

 1. Condiţii de participare

A.1. Situaţia personală a ofertanţilor inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei.

A.l.l.Situatia personală a candidatului sau ofertantului

Cerinţa 1): Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164-169 şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată.

Modalitatea de îndeplinire:

Completare şi prezentarea unei Declaraţii privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164-169 şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată.

În cazul în care mai mulţi ofertanţi participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinţei se demonstrează de fiecare ofertant în parte.

NOTA: Documentele se prezintă în original .

Cerinţa nr. 2. Neîncadrarea în dispoziţiile art. 59 şi ale art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertanţii vor depune Declaraţia privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare privind achiziţiile publice.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: CHELARU FLORIN- Primar, TIRSOAGA VIORICA-secretar oras, MITRAN MARGARETA-director executiv, GEORGIANA COTIGI- Ahitect sef, NEACSU VASILICA – Director Executiv, CONSTANTIN PETRICA ADRIAN – Director Executiv, MITRAN MARIANA – Sef Serviciu, SINESCHI MARIANA – Sef Birou, CIOCAN GEORGIANA SORINA – Sef Birou, SCARLAT CERASELA – Sef Serviciu, OANCEA AURA-IONELIA – Sef Serviciu, DINICU CONSTANTIN-Sef Serviciu, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu, ION CLAUDIA – Sef Serviciu, NECULA CONSTANTIN – Director Executiv, CHIRU DANIELA – Director Executiv, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu, LAZAR FLORIAN – Sef Serviciu. Consilieri locali: MARA LILIANA, STAN LIVIU MARIAN, CHIEZIS LILIANA, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN, GEORGE COJOCARIU, CRISTIAN – GELU ROSCA, ALEXANDRU – MARIUS COMSA, NICHITA RAFAEL, ANAMARIA OPREA, MARIUS – STEFANITA ANTONARU, DORIN CORNIA, FLOREA ION, VALENTIN VULPE, DAN – CRISTIAN BALASA, DUMITRASCU COSTEL AURELIAN, NICOLAE MATEI, DUMITRESCU DANIEL, ALIN IULIAN VASILE, COSTIN – ADRIAN ILINCA, IANY LASCU.

Modalitatea de îndeplinire: Completare şi prezentare în original a declaraţiei privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 59 şi ale art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi art. 60, respectiv Secţiunea 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care mai mulţi ofertanţi participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinţei se demonstrează de fiecare ofertant în parte.

NOTA: Documentele se vor prezenta în original semnate de ofertant, asociat, terţ susţinător şi / sau subcontractant.

 1. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Cerinţa 1) Ofertanţii ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că acesta este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Se vor prezenta documentele de înregistrare / documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, trebuie să fie valabile la data prezentării. Ofertantul trebuie să aibă obiectul de activitate corespondent al obiectului prezentului contract.

În cazul unei asocieri, terţii susţinători, subcontractanţi, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secţiune.

Se vor prezenta documente justificative privitoare înregistrarea ofertatului.

Informaţiile cuprinse în cuprinsul acestor documente justificative trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.

Din acest document, trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în documentul prezentat.

NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu menţiunea „conform cu originalul”.

Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia

mediului conform: Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului modificată şi completată şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obţine informaţii privind: Legislaţia fiscală: www.mfinante.ro; Legislaţia în domeniul protecţiei mediului:   www.gnm.ro; Protecţia muncii şi condiţii de muncă:

www.inspectmun.ro.

Pentru prezentarea propunerii financiară – se va completa formularul de ofertă.

Pentru înaintarea ofertei se va completa formularul de ofertă cu preţul exprimat în lei, fără TVA pentru fiecare tip de activitate şi anexa la formularul de ofertă cu valoarea totală în lei fără TVA. Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii financiare care informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Preţurile unitare şi preţul total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fără TVA. Ofertanţii au obligaţia de a preciza fiecare preţ unitar (dacă este cazul) cu maxim 2 (două) zecimale exacte. În cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, preţul unitar va prevala. Moneda pentru realizarea evaluării este RON. În cazul ofertelor al căror preţ va fi cotat în altă monedă, în vederea conversiei preţului în RON pentru scopul evaluării, sursa oficială pentru cursul de schimb care trebuie luat în calcul este Banca Naţională a României www.bnr.ro . Data cursului de schimb este data publicării anunţului de participare.

Propunerea financiara se va prezenta în preţuri unitare şi la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct.

 1. Alte informaţii
 • Garanţia de participare. Nu se reţine garanţie de participare.
 • Garanţia de bună execuţie: Nu se reţine garanţie de bună execuţie.
 1. Modul de prezentare al ofertei
 • Limba de redactare a ofertei: limba română.
 • Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.
 • Perioada de valabilitate a ofertei : 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).

Transmiterea ofertelor: – transmise prin postă, la adresa autorităţii contractante din Str. Dobrogei nr. 1, (Serviciul Registratură) sau depuse direct la sediul autorităţii contractante din Năvodari, str. Dobrogei. NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertant. NOTA: Ofertele depuse la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în documentaţia de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate şi se returnează nedeschise. 2.Mod de prezentare: Oferta se va elabora şi depune, în original. Ofertantul are obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic. 3. Sigilarea şi marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător „DOCUMENTE DE CALIFICARE”, „PROPUNERE TEHNICA”, „PROPUNERE FINANCIARA”, şi cu menţionarea denumirii şi adresei ofertantului; Plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorităţii contractante, denumirea achiziţiei şi cu inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 01.10.2021, ora 14.00”. Oferta va fi însoţită de următoarele documente, astfel: a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat; b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; (împuternicirea va fi însoţită de copia după actul de identitate al persoanei împuternicite), c) Garanţia de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevăzut în documentaţie),

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, garanţia de participare vor însoţi oferta neintroducându-se în plicul exterior.

Plicul exterior se va înregistra şi depune la sediul Primăriei Oraşului Năvodari din Năvodari, str. Dobrogei, nr. 1, Jud. Constanţa.

Termen limită de primire oferte: 01.10.2021, ora 13.00.

G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR

 • Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 01.10.2021, ora 14.00, la sediul Primăriei Oraşului Năvodari, din Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, jud. Constanţa.
 • Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul anunţului de participare.
 • Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „preţul cel mai scazut”.

UAT ORAŞ NĂVODARI,

PRIMAR,

FLORIN CHELARU

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME,
CONSTANTIN ADRIAN