Achiziționarea de servicii pentru întocmirea studiului pedologic sola A 277 pentru „Elaborare (Actualizare ) PUZ- Trecere teren din extravilan în intravilan- zona Legmas” oraș Năvodari

0
2546

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si art. 43 din H.G. nr. 395/ 2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Orasului Navodari, cu sediul in Orasul Navodari  str. Dobrogei nr. 1, judetul Constanta, cod postal: 905700, Telefon: 0241/ 761603; Fax: 0241/ 761706; E-mail: secretariat@primaria-navodari.ro  in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza servicii pentru intocmirea studiului pedologic pentru ’’Elaborare (Actualizare) PUZ – Trecere teren din extravilan in intravilan  – zona Legmas”, oras Navodari

Modalitatea de atribuire: Achizitie Directa

Sursa de finantare: Bugetul Local al Orasului Navodari;

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitiei: Achizitionarea de servicii pentru intocmirea studiului pedologic sola A277 pentru ’’Elaborare (Actualizare) PUZ – Trecere teren din extravilan in intravilan  – zona Legmas”, oras Navodari

Cod clasificare CPV: 71351500-8 – servicii de cercetare a solului

Descrierea contractului: Servicii pentru intocmirea studiului pedologic sola A 277 pentru ’’Elaborare (Actualizare) PUZ – Trecere teren din extravilan in intravilan  – zona Legmas”, oras Navodari

Valoarea estimata fara TVA: 30000 lei.

Durata contractului: de la data semnarii intre parti si pana la predarea tuturor documentatiilor solicitate, dar nu mai tarziu de 31.12.2019.

 

Conditii de participare:

Inregistrarea ofertei:   Operatorii economici sunt invitati sa depuna oferta pentru servicii privind intocmirea studiului pedologic pentru ’’Elaborare (Actualizare) PUZ – Trecere teren din extravilan in intravilan  – zona Legmas”, oras Navodari, in termen de 3 zile de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 08.10.2019, ora 15, la sediul Primariei.

 

Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: secretariat@primaria-navodari.ro.

Formularul de oferta va cuprinde :

  • Propunerea financiara- va cuprinde valoarea totala a serviciilor exprimata in lei, fara TVA.
  • Termenul maxim de elaborare a studiului pedologic.

Criterii de atribuire: Va fi selectata oferta care corespunde criteriului „pretul cel mai scazut in lei si care are pretul cel mai scazut in lei, fara TVA.

anunt studiu pedologic1