HOTĂRÂREA NR. 219/30.09.2019 privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 datorate bugetului local

0
3909

Consiliul Local Năvodari, întrunit in şedinţa ordinara din data de 30.09.2019 in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) si art. 134 alin. (1) lit. “a”, alin. (2), alin. (3) lit. “a”, alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând in dezbatere: HCL 219 din 30.09.2019

Referatul de aprobare a Primarului Oraşului Năvodari, proiectul de hotarare initiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având in vedere prevederile CAP II, art. 32 din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitaţi fiscale, prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. ,j”, art. 84 alin. (1) si alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. „a”, alin. (4), alin. (5) lit. „a”, precum si art. 196 alin. (1) lit. „a” si art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba aplicarea prevederilor OG 6/2019 privind instituirea unor facilitaţi fiscale pentru contribuabilii ce înregistrează obligaţii bugetare restante la 31.12.2018, către bugetul local al oraşului Năvodari.

ARTICOLUL 2 – Se aproba Procedura privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.12.2018, conform Anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 3 – Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa, Primarului Oraşului Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Direcţiei Economice, Biroului Juridic.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVA”, 0 „ABŢINERI”, la şedinţa fiind prezenţi 17 consilieri din 19 consilieri in funcţie.