Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

0
1355

Nr.18063/05.03.2020

 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

 

Anunta

 

In conformitate cu prevederile art. 41 ^1 si art.45 ^1  din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza examen de promovare la sfarsitul perioadei de debut pentru postul de inspector de specialitate, grad debutant din cadrul Directiei Achizitii Publice-Management Programe-Fonduri Europene-Admnistrativ.

Examenul se organizeaza la sediul Primariei Orasului Navodari in data de 19.03.2020, ora 10.00- proba scrisa:

Bibliografia stabilita pentru examen:

  1. LEGEA nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare- Titlusl II si Titlul III.
  2. U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat.
  3. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
  4. HOTĂRÂRE nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la secretariatul comisei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.