Primaria Orașului Năvodari organizează concurs de recrutare în data de 02 august 2021 (proba scrisă)

0
1366

Nr.45641/01.07.2021

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

În conformitate cu prevederile Art.618, alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.39 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată   și  art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea  Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primaria Orașului Năvodari, judetul Constanța, organizează concurs de recrutare în data de 02 august 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri – Serviciul Arhitect Șef, 
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul contencios – Biroul Juridic – Contencios – Administrație Publică Locală.

Se stabilesc urmatoarele conditii de participare:

Pentru funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior –  Compartimentul Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri – Serviciul Arhitect Șef:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani. Pentru funcția publică de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul contencios – Biroul Juridic – Contencios – Administrație Publică Locală:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea drept;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1, în data de 02 august 2021, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari, respectiv în perioada                        01 iulie 2021 – 20 iulie 2021. Persoana de contact: Epuraș Viorica, Referent de specialitate, tel.0241761603,  e-mail: hr@primaria-navodari.ro 

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49:

(1) a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008, anexat mai jos;

 1. b) curriculum vitae, modelul comun european;
      c) copia actului de identitate;
        d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
        e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
        f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
        g) cazierul judiciar;
        h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
  (1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr.2D la HG nr.611/2008, actualizată;
  (1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
(5) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

                                                     BIBLIOGRAFIA/TEMATICA:

 

Pentru funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri – Serviciul Arhitect Șef:

Bibliografie: 

 1. Constituția României, republicată,
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,                         cu modificările şi completările ulterioare, 
 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,           republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 5. HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 6. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii  aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

 

Pentru funcția publică de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul contencios – Biroul Juridic-Contencios – Administrație Publică Locală:

Bibliografie:   

 1. Constituția României, republicată,
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,                         cu modificările şi completările ulterioare, 
 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,           republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare:
  • Cartea I – Dispozitii generale
  • Cartea II – Procedura contencioasa
 2. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare:
  • Cartea a III-a – Despre bunuri  (art.535-art.772 si art.858-art.875)
  • Cartea a V-a  – Despre obligatii       

Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior –  Compartimentul Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri – Serviciul Arhitect Șef:

 – Urmărește desfășurarea în bune condiții a Contractului de delegare de gestiune privind ”Mentenanța seviciului de termoficare și deservire a Punctelor Termice în orașul Năvodari”;

 – Menține relația cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, privind Licența, raportări, program de măsuri pentru îmbunătățirea bilanțului energetic;

– Face propuneri în vederea aprobării de către Consiliul Local și ANRSC a tarifelor activitătilot de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

– Stabileșe lunar împreună cu furnizorii cantitățile de energie termică, apă de adaos ți apă rece consumate;

– Verifică și confirmă, în vederea efectuării plăților, a facturilor emise de furnizori pentru cantitățile consumate;

  – Participă la derularea programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, prin sistemul centralizat de furnizare, în perioada sezonului rece pentru persoanele cu venituri reduse;   

  – Întocmește lunar situația consumurilor de energie termică defalcate pe consumatori casnici și agenți economici;

  – Colaborează cu administratorii asociațiilor de proprietary în vederea stabilirii cât mai reale a consumatorilor racordați la instalațiile de încălzire  și apă caldă menajeră, prin sistemul centralizat de furnizare

 – Participa la întocmirea programului anual în domeniul investițiilor care se supun aprobării Consiliului Local; 

 –  Întocmește referate privind promovarea investițiilor proprii în vederea aprobării de către Consiliul Local;

 –  Centralizează și întocmește Lista obiectivelor de investiții;

 – Supune spre aprobarea Consiliului Local principalii indicatori tehnico-economici și caracteristicile principale, reieșite din studiile de fezabilitate și le îaintează spre aprobare și avizare conform legislației în vigoare;  

 –  Urmărește execuția, verificarea și decontarea lucrărilor de investiții proprii și recepționarea  acestora;

 – Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul din contract;

 – Asigură, prin proiectant, proiectele și detaliile de execuție, urmărește și respectarea soluțiilor tehnice avizate și aprobate;

 – Primește de la constructor și verifică întocmirea Cărții Tehnice a construcției la obiectivele de investiții proprii, conform legislației;

 -Asigura realizarea lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor cât și recepția finală la expirarea perioadei de garanție;

 – Colaborează cu compartimentul de specialitaten din cadrul Direcției Economice pentru decontarea sumelor confirmate în situațiile de lucrări;

 – Se preocupă să țină evidența pentru fiecare lucrare de investiții în parte și asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în rețeaua informaticăa datelor tehnice, fizice și financiare pentru investiții proprii;

 – Asigură arhivarea documentelor seviciului în conformitater cu legislația în vigoare;

 – Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare;

 – Elaborează  teme de proiectare pentru investiții noi, pe baza planurilor urbanistice și strategiei în domeniul investițiilor, le supune spre aprobare ordonatorului de credite și le transmite către Compartimentul de Achiziții Publice:

 – Se asigură de existent avizelor și acordurilor necesare eliberării autorizațiilor de constructive și a execuției unui obiectiv de investiție;

 – Colaborează cu societățile comerciale, instituții și servicii dic subordinea Consiliului Local, pentru toate problemele ce privesc activitățile de investiții, etc.;

 – Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri de Consiliu Local sau dispoziții ale Primarului, ori încredințate de conducere, în limita competenței profesionale.

 

Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul contencios – Biroul Juridic – Contencios – Administrație Publică Locală:

 • tine evidenta electronica a  cauzelor repartizate si aflate pe rolul instantelor de judecata;
 • urmareste zilnic, in timpul programului de lucru stabilit la nivelul Primariei Orasului Navodari, emailul Biroului Juridic ( juridic@primaria-navodari.ro), precum si emailul personal de serviciu;
 • indeplineste, in timpul programului de lucru stabilit la nivelul Primariei Orasului Navodari ((luni-miercuri:8,00-16,00; joi:8,00 – 18,00 si vineri: 8,00-14,00), atributiile  din fisa postului, exceptie facand situatiile  in care este necesara  reprezentarea in instanta la acele cauze care se solutioneaza de catre  completete de dupa-amiaza, dovada orelor peste acest program facandu-se cu inregistrarile audio ale sedintelor de judecata;
 • raspunde, in termen, solicitarilor instantelor judecatoresti de diferite grade, cu privire la comunicarea inscrisurilor/informatiilor necesare solutionarii cauzelor in care Orasul Navodari/Primaria Orasului Navodari/Primarul Orasului Navodari/Comisia Locala de Fond Funciar/Comisia de Legea 10/2001 s.a  este parte, sau in care acestea nu sunt dar institutia detine informatii/inscrisuri pe care le poate pune la dispozitia instantelor de judecata potrivit solicitarii acestora;
 • acorda consultanta juridica la solicitarea directiilor/compartimentelor din cadrul aparatului propriu al primarului;
 • exercita controlul, asupra legalitatii actelor intocmite de directiile, serviciile si birourile din aparatul de specialitate al primarului, dupa caz, daca i s-au repartizat de seful ierarhic;
 • examineaza actele normative publicate, comunicandu-le operativ catre directitiile, serviciile si compartimentele aparatului de specialitate al primarului, spre cunoastere si aplicare, dupa caz;
 • solutioneaza corespondenta  care i se repartizeaza de catre seful de birou, in termenul legal/termenul stabilit de seful ierarhic;
 • participa la licitatiile organizate de catre institutie, asigurand consultanta juridica si verificarea documentelor aferente;
 • participa la cursuri in vederea perfectionarii profesionale;
 • cunoaste si respecta indatoririle prevazute de Codul administrativ si de celelalte acte normative/administrative care reglementeaza indatoririle functionarului public;
 • participa la elaborarea unor lucrari de complexitate sau importanta deosebita;
 • reprezinta Orasul Navodari in raporturile cu alte institutii, in limitele competentelor stabilite de catre primar;
 • face propuneri cu privire la imbunatatirea activitatii biroului juridic si le inainteaza sefului de birou;
 • comunica hotararile judecatoresti ramase definitive catre compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pentru luarea la cunostinta/punerea in executare si arhiveaza dosarul;
 • pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu potrivit legislatiei in vigoare;
 • formuleaza cereri de chemare in judecata, intampinari si orice alt act procedural necesar, in cauzele avand ca obiect: pretentii (creante rezutate din: furnizarea energiei termice,  chirii locuinte sociale, redevente concesiuni s.a., pe care Orasul Navodari le are de recuperat de la terte persoane fizice/juridice), evacuari,  uzucapiuni/accesiuni imobiliare,  plangeri contraventionale ai alte cauze repartizate de seful de birou, in termenul legal sau in cel stabilit de seful ierarhic, dupa caz;
 • prezinta sefului ierarhic, pentru a fi semnate, lucrarile efectuate si care i-au fost repartizate, in  min. 3 zile lucratoare ( pentru lucrarile care trebuie intocmite in termen de cel putin 10 zile) si in min.1 zi lucratoare pentru celelalte lucrari, inainte de termenul  de depunere;
 • lucrarile intocmite vor fi prezentate la semnat, in termenele de mai sus, o singura data pe zi, inainte de terminarea programului de lucru;
 • transmite, in termen, actele de procedura comunicate de catre instantele de judecata/alte institutii ale statului sau parti din dosar, catre cabinetul de avocatura care are contract cu Orasul Navodari si colaboreaza cu, cabinetul de avocatura ;
 • reprezinta Orasul Navodari, in baza delegatiei date de catre primar, in fata instantelor de judecata care au fost investite cu solutionarea cauzelor care i-au fost repartizate de sful de birou, pana la solutionarea definitiva a acestora;
 • exercitarea atributiilor sefului de birou,  pe perioada concediului conform legislatiei in vigoare (co, cm s.a.), atributii privind: semnarea contractelor incheiate de Orasul Navodari cu terte persoane fizice//juridice si repartizarea corespondentei;
 • exercitarea, pe perioada concediului conform legislatiei in vigoare (co, cm s.a.), a atributiilor colegilor din cadrul Biroului juridic-Contencios-adm.publica locala privind: preluarea corespondentei repartizate de seful de birou si solutionarea aceleia care are termen in perioada in care sunt delegate atributiile;
 • duce la indeplinire si alte atributii dispuse de catre conducerea Biroului juridic-contencios-adm.publica locala si de catre Primar.

 

         Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal:

      –   să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal;

     –     să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;

        –   să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

        –  să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;

        –  să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;

       –  să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de operator;

       –  să informeze de îndată conducerea operatorului şi pe responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

          Atributii in baza legislatiei care reglementeaza Standardele privind controlul intern

          managerial:

a)responsabilitati in procedurarea activitatilor:

– elaboreaza procedurile in conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind elaborarea

 procedurilor, la termenele stabilite;

– prezinta procedura finalizata conducatorului compartimentului din care face parte, in vederea

 analizei si propunerii de modificari  sau completari daca este cazul;

– se ocupa de obtinerea avizelor si aprobarilor pe procedura elaborata, de la persoanele

 autorizate cu indeplinirea acestor sarcini;

– solicita secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare inregistrarea procedurilor

elaborate/revizuite in registrele deschise special in cadrul acestui organism.

 1. b) responsabilitati in domeniul managementului riscurilor:

– participa la inventarierea proceselor/activitatilor realizate la nivelul compartimentului in

cadrul careia isi desfasoara activitatea;

– identifica si analizeaza riscurile;

– formuleaza propuneri si actiuni/masuri de control pentru atenuarea riscurilor identificate;

–  participa la implementarea actiunilor/masurilor de control, potrivit competentei stabilite in registrul riscurilor/planul de implementare a masurilor de control.

 1. c) responsabilitati in monitorizarea performantelor:

– isi insuseste obiectivele specifice ale compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara

activitatea si indicatorii de performantaatasati acestora;

– desfasoara activitatea curenta in scopul atingerii indicatorilor de performanta;

– raporteaza conducatorului de compartiment, ori de cate ori apar sincope, deviatii, abateri sau neconformitati care pun in pericol atingerea obiectivelor specifice ale compartimentului

 

  PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

Afisat astazi 01.07.2020, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

  

    Autoritatea sau instituţia publică: 

    Funcţia publică solicitată:  

    Data organizării concursului:  

    Numele şi prenumele candidatului:  

    Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la   concurs):  

    Adresă:  

    E-mail:  

    Telefon:  

    Fax:  

    Studii generale şi de specialitate:  

    Studii medii liceale sau postliceale:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Studii superioare de scurtă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Studii superioare de lungă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Alte tipuri de studii:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit

    Cunoştinţe operare calculator2):  

    Cariera profesională3):

Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități

    Detalii despre ultimul loc de muncă4):  

 1. . . . . . . . . . .  
 2. . . . . . . . . . .  

  Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon

    Declaraţii pe propria răspundere6)  

    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . …………………………………, legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ……………………….. la data de . . . . . . . . . …………,  

cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– mi-a fost □

– nu mi-a fost □

interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre

judecătorească definitivă, în condițiile legii.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

– am fost □ destituit/ă dintr-o funcție publică,

– nu am fost □

și/sau

– mi-a încetat □ contractul individual de muncă

– nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am fost □

– nu am fost □

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 7

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 8), declar următoarele:

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;*)

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data. . . . . . . . . .

Semnătura. . . . . . . . . .

 

*) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.

1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”.

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.

4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.

5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.

8) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.