Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

0
1572

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA
ANUNȚĂ

In conformitate cu prevederile art. 58 alin (2) lit b) din Legea 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
– Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local.
– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relații Publice
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare.
Se stabilesc următoarele condiții specifice de participare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție sus menționate:
– pentru ocuparea postului de execuție vacant de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau în domeniul științelor administrative;
– cunoștințe operare calculator : nivel mediu – dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor, emise în condițiile legii;
– cunoștințe de limba engleză: citit și scris nivel mediu- dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor, emise în condițiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
– pentru ocuparea postului de execuție vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relații Publice:
– studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științe ale comunicării- specializarea comunicare și relații publice;
– cunoștințe de operare calculator, nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor, emise în condițiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 25 iulie 2019, ora 10.00 – proba scrisă iar interviul în maximum 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei orașului Năvodari, respectiv în perioada 25.06.2019-15.07.2019 (inclusiv).
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Oraș Năvodari, str. Dobrogei nr.1, tel/fax:0241761603/0241761606, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact Ciocan Marinela, Inspector, clasa I – Biroul Resurse Umane.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la nr. de telefon 0241/761603.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțina în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact Ciocan Marinela, Inspector, clasa I- Biroul Resurse Umane.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor , are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE

1. Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local:
1. Constituţia Romaniei, republicată
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizată.
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
4. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Ordonanța Guvernului României nr.35/2002 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local.
6. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.
7. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
8. Legea 287/2009 privind Codul Civil, cap. VII, art.375,396,486,496,499.
2. Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relaţii Publice:
1. Constituţia României republicată.
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizată
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.
7. H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
8. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.
9. O.G. nr. 27 /2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată.

Atribuţiile prevăzute în fişa postului de Inspector, clasa I, grad profesional superior-Compartiment Autoritate Tutelară-Relația cu Consilul local:
1. Pregăteşte materialele necesare desfăşurării în bune condiţii a şedinţelor comisiilor de specialitate și cele ale Consiliului Local Năvodari.
2. Intocmeşte dispoziţia de convocare a Consiliului Local și o aduce la cunoştinţa publică.
3. Primeşte prin registratura, proiectele de hotărâri însoțite de referate de specialitate, le verifică din punct de vedere juridic și tehnic și le înainteaza la Cabinet Secretar, în vederea avizării.
4. Asigură corespondența cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate a primarului și cu terți.
5. Pune la dispoziţia consilierilor și membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute pe ordinea de zi, în termenele prevăzute de legea administraţiei publice, respectiv cu 5 zile înainte pentru şedinţa ordinară, cu 3 zile înainte pentru şedinţa extraordinară.

6. Participă la şedinţele Consiliului Local și întocmeşte procesul-verbal, împreuna cu ceilalţi funcţionari cu atribuţii asemănatoare și asigură afişarea acestuia în condiţiile și termenele prevăzute de lege.
7. Transmite o copie a procesului-verbal prin e-mail, în vederea afișării pe pagina de internet al primăriei, întocmeşte minuta şedinţelor și o afișează în termenul legal pe site-ul primăriei prin persoana cu atribuţii de gestionare a site-ului.
8. Sigilează procesul-verbal, împreună cu toata documentaţia de pe ordinea de zi a şedinţei într- un dosar special și îl prezintă secretarului în vederea verificării și certificării acestuia .
9. Ține evidența hotărârilor Consiliului Local.
10. Înaintează hotărârile Consiliului Local, în termen de cel mult 10 zile Instituţiei Prefectului- Județul Constanța și Primarului oraş Năvodari.
11. Asigura aducerea la cunoştinţa publica a hotărârilor, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect.
12. Transmite biroului Comunicare, materialele înscrise pe ordinea de zi, în vederea publicării pe site-ul instituţiei, prevederilor Legii nr.52/2003.
13. Invită persoanele interesate la şedinţele consiliului local.
14. Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică și soft în vederea elaborării
propunerii de buget și necesarul de matetiale, reparaţii biroul etc., până pe 15 septembrie a anului în curs.
15. Convoacă telefonic consilierii locali în vederea participării lor la ședințele consiliul local; întocmeşte nota telefonică în acest sens cu număr de înregistrare.
16. Asigură sprijin și asistență tehnică de specialitate iniţiatorilor de proiecte în întocmirea proiectelor de hotărâri, ce intră în competența Compartimentului Autoritate Tutelară, Relaţia Consiliul Local și nu numai.
17. Asigură aducerea la cunoştinţa consilierilor locali de îndata, a proiectelor de hotărâri, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare și cu invitaţia de a formula și depune amendamente.
18. Asigură trasmiterea proiectelor de hotărâri și celelalte materiale, comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului local, în vederea întocmirii raportului de specialitate, precizându-se în același timp data de depunere a raportului și avizului, avându-se grija ca raportul să poată fi transmis și comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către comisii a avizului de specialitate, cu respectarea termenelor prevăzute în OG nr.35/2002 și Legea nr.215/2001.
19. Asigură difuzarea avizelor emise de comisiile de specialitate, către primar și către consilieri, cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţa.
20. Verifică dacă ordinea de zi a şedinţelor cuprinde toate documentele prevăzute de lege;
21. Asigură transmiterea invitaţiilor de şedinţa consilierilor locali, aducerii la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alte mijloace de publicitate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
22. Participă la lucrările Consiliului Local.
23. Verifică legalitatea și temeiul invocat în preambulul proiectelor de hotărâri si întocmeşte hotărârile Consiliului Local.
24. Prezintă secretarului unității administrative raport cu rezultatul verificării proiectelor de hotărârii cu privire la temeiul și legalitatea acestora și orice alte elemente , de fond și formă a actului administrativ.
25. Verifică și înregistrează dispoziţiile venite de la compartimentele din cadrul instituţiei publice locale.
26. Prezintă adresa de înaintare către Instituţia Prefectului-Judeţul Constanța , în termenul legal, cu hotărârile Consiliului Local și documentele care au stat la baza emiterii acestora și a Dispoziţiilor însoțite de documentele aferente, secretarului unității în vederea verificării certificării conform cu originalul a documentelor aferente , semnarea adresei în vederea transmiterii în termenul legal.
27. Comunica hotărârile Consiliului Local si Dispoziţiile emise de Primarul oraşului, tuturor instituţiilor, persoanelor fizice si juridice, compartimentelor din cadrul primăriei, pentru punerea în aplicare a acestora.
28. Întocmeşte evidența tuturor proiectelor de hotărâre iniţiate, inclusiv ale celor care au fost amânate, respinse sau retrase de pe ordinea de zi.
29. Întocmeşte evidența trimestrială a aplicării hotărârilor, situaţie care se înaintează serviciilor, direcţiilor compartimentelor pentru completare, ulterior se aduce la cunoştinţa secretar oraş și primar.
30. Ține evidența prezenței consilierilor locali la şedinţele de comisii și de consiliul local, comunică foile de prezență la Direcția Economică și ține evidența acestora.
31. Întocmeşte referate și dispoziţii pentru stabilirea tutorelui, pentru minori, bolnavi, curetele minori, curatele bolnavi, încuviinţări vânzări- cumpărări de bunuri către minori și bolnavi, contracte de întreţinere pentru persoane vârstnice, ân conformitate cu reglementările legale.
32. a) Efectuează anchete sociale, la cererea instanţelor judecătoreşti, în cauze care au ca obiect: divorţul între soţi cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre părinţi, reîncredinţarea copilului unuia dintre părinţi, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorităţii Tutelare.
b) întocmeşte anchete sociale la cererea Poliţiei privind minorii care au comis fapte penale.
c) Asistă persoanele vârstnice cu domiciliul în Năvodari, la cererea acestora sau din oficiu, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de către un reprezentant al Autorităţii Tutelare.
d) Efectuează ancheta socială completă a cazului în termen de zece zile de la sesizare şi propune, după caz, măsuri de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat.
e) Examinează şi soluţionează cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale.
f) Redactează proiectele de dispoziţii ale Primarului Oraşului Năvodari privind: – instituirea tutelei bolnavului psihic, pus sub interdicţie judecătorească; – instituirea curatelei generale şi a curatelei speciale privind încuviinţarea actelor juridice ale minorilor şi bolnavilor puşi sub interdicţie
judecătorească; – aprobarea de dări de seamă ale tuturor bolnavilor, puşi sub interdicţie judecătorească şi descărcarea din gestiune a acestora.
g) Verifică periodic dosarele de tutelă ale bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească, menţinerea permanentă a legăturilor cu familiile celor ocrotiţi şi urmărirea situaţiei acestora.

33. Efectuează în teren anchete sociale pentru divorţuri, minori infractori, persoane vârstnice, tutela, curatelă bolnavi, amânarea sau întreruperea executării pedepselor de către condamnaţii care au probleme sociale, pentru copiii sau tutorii care au domiciliul în Năvodari;
34. Soluţionează corespondența primită, în termenul legal.
35. Ține evidența corespunzătoare a documentelor rezultatelor din activitatea proprie, la fiecare sfârșit de an, sigilează, numerotează și predă documentele la Compartimentul Registratură- Arhivă;
36. Participă la efectuarea lucrărilor premergătoare alegerilor, recensamintelor, referendumurilor;
37 Respectă și aplică prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, prevederile Legii nr.161/2003 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la regimul incompatibilităților consilierilor locali;
38 Respectă și aplică prevederile legale privind ducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
39 Îndeplineşte sarcini pe linie de protecţie a muncii stabilite în planul de activitate special întocmit;
40 Este înlocuitor de drept al celorlalţi funcţionari din cadrul compartimentului, în cazul absenței acestora, indiferent de motivul absenței;
41 Asigură implementarea și menţinerea proceselor Sistemului de Control Intern;
42 Întocmeşte și asigură implementarea Procedurilor Operaţionale în cadrul compartimentului;
43 Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare;
44 Îndeplineşte și alte sarcini de serviciu stabilite prin dispoziţia primarului.

Atribuţiile prevăzute în fişa postului de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relaţii Publice:

1. Participă la pregătirea evenimentelor de promovare a imaginii instituției;
2. Gestionează și arhivează documentele conform prevederilor legale;
3. Răspunde de corectitudinea și de promptitudinea cu care furnizează /transmite informațiile;
4. Asigură implementarea și menţinerea proceselor Sistemului de Control intern;
5. Întocmeşte și asigură implementarea Procedurilor Operaţionale în cadrul compartimentului;
6. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare;
7. Întocmirea şi actualizarea bazei de date cu jurnaliştii acreditaţi ;
8. Monitorizarea apariţiilor primariei orasului Navodari în presă;
9. Solicitarea şi selectarea de la direcţiile şi serviciile de specialitate materialele informative pentru promovarea imaginii primăriei orașului Năvodari;
10. Asigurarea afişării şi actualizării informaţiilor de interes public pe site-ul primăriei orașului Năvodari;
11. Colaborarea cu toate structurile în vederea identificării informaţiilor cu valoare de ştire;

12. Elaborarea de ştiri, puncte de vedere, luări de poziţie, comunicate de presă, împreună cu primarul orașului Navodari, promovându-le pe canelele media ;
13. Asigurarea suportului logistic (echipamente, mape de presă etc.) pentru organizarea evenimentelor ;
14. Facilitarea relaţiilor primarului orasului Năvodari cu reprezentanţii mass-media ;
15. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din domeniul propriu de activitate conform Legii nr. 233/2002 ;
16. Asigurarea comunicării răspunsului la solicitările adresate primăriei orașului Năvodari pe probleme de interes public în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001;
17. Elaborarea, cu sprijinul tuturor structurilor a listei informaţiilor de interes public, care se comunică la solicitarea scrisă sau din oficiu, în acord cu Legea accesului la informaţiile de interes public ;
18. Asigurarea publicului accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2001;
19. Organizarea bazei de date privind modalităţile de contact (telefon, fax, e-mail) şi persoanele de contact de la toate instituţiile cu care primăria orașului Năvodari este în relaţii permanente sau ocazionale ;
20. Asigurarea comunicării inter-instituţionale pe problemele solicitate de primarul orașului Năvodari ;
21. Alte atribuţii/activităţi trasate de primarul orasului Navodari pe probleme de media, relaţii publice;
22. Respectă Regulamentul Intern și regulamentul de Organizare și Funcționare;
23. Pastrează confidențialitatea datelor și a informațiilor la care are acces;
24. Respectă normele de Sănatatea și Securitatea Muncii și de PSI;