Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante

0
1192

Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante de :

– Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget Contabilitate;

– Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale-Compartiment Impozite si Taxe Locale;

            Se stabilesc urmatoarele conditii de participare:

pentru functia publica de executie temporar vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget Contabilitate:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic – specializarea finante –banci;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

– cunostinte operare calculator- dovedite prin adeverinta/atestat/certificat;

pentru functia publica de executie temporar vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale-Compartiment Impozite si Taxe Locale:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

– cunostinte operare calculator – dovedite prin adeverinta/atestat/certificat;

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Navodari in data de 30 ianuarie 2017, ora 12.00 proba scrisa.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a., la sediul Primariei orasului Navodari, respectiv in perioada 16.01.2017 – 24.01.2017 ora 12.00.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 respectiv:

– formularul de inscriere

– copia actului de identitate

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

– copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

– cazierul judiciar

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

– declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Copiile actelor mentionate sa prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

 

 

Bibliografie:

– pentru postul temporar vacant de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget Contabilitate:

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata;

– Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

– Legea nr. 82/1991 privind Legea contabilitatii, republicata;

– Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

– Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

pentru postul temporar vacant de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impozite si taxe locale:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata;

– Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX-impozite si taxe locale, actualizata;

– Hotararea Guvernului nr. 1 din 06 ianuarie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX-impozite si taxe locale, actualizata;