Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

0
1583

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

ANUNTA

 

In conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate tutelara-Relatia cu consiliul local;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte;

3.Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare-Relatii Publice-Informare Turistica-Arhiva.

Conditii de participare:

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate tutelara-Relatia cu consiliul local:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor juridice sau in domeniul stiintelor administrative;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

– cunostinte de operare PC, nivel mediu, dovedite cu certificat/diploma/atestat;

– cunostinte de limba engleza: citit si scris nivel mediu, dovedite cu certificat/diploma/atestat.

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

– permis de conducere auto – cat.B

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare-Relatii Publice-Informare Turistica-Arhiva:

– studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, in domeniul tehnic;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

– curs de resurse umane absolvit cu diploma/atestat/certificat,

– program de specializare/perfectionare in domeniul comunicarii si relatiilor publice, absolvit cu diploma/atestat/certificat

Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Navodari in data de 18 decembrie 2017, ora 10,00 – proba scrisa. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a si intr-un cotidian de larga circulatie.

Candidatii trebuie sa indeplineasca coditiile prevazute de Art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, actualizata,.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, Str.Dobrogei, nr.1, telefon/fax: 0241761603/0241761606, email: epuras_viorica_ ru@yahoo.com, persoana de contact: Epuras Viorica, referent de specialitate.

 

 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1):

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2001, anexat mai jos;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei de pe actul de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: epuras_viorica_ ru@yahoo.com.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Bibliografie la concursul de recrutare

din data de 18 decembrie 2017 (proba scrisa)

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului                                                 Autoritate tutelara-Relatia cu consiliul local:

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata si actualizata,(Monitor Oficial nr.767/31.10.2003).
 2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificariile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.
 6. Ordonanta Guvernului Romaniei nr.35/2002 privind regulamentul cadru de organizare si functionare a Consiliului Local.
 7. Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
 9. Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului cu modificarile si completarile ulterioare – atributiile prefectului.

 

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice executie de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte:

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata si actualizata,
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata.
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 4. Hotarare nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune 2014 – 2020.
 5. Hotarare nr.398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013.
 6. OUG nr.23/2016 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si de investitii europene.
 7. Hotarare nr.759 din 11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.
 8. Legea nr.315 din 28.06.2004 privind dezvoltarea regionala in Romania

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare-Relatii Publice-Informare Turistica-Arhiva:

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata si actualizata.
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata.
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 4. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica, republicata, actualizata.
 5. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata.

 

 

1.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie de                Inspector, clasa I, grad profesional principal

din cadrul Compartimentului Autoritate tutelara-Relatia cu consiliul local:

 1. Pregateste materialele necesare desfasurarii in bune conditii a sedintelor comisiilor de specialitate si cele ale Consiliului Local Navodari;
 2. Intocmeste dispozitia de convocare a Consiliului Local si o aduce la cunostinta publica.
 3. Primeste prin registratura, proiectele de hotarari insotite de referate de specialitate, le verifica din punct de vedere juridic si tehnic si le inainteaza la Cabinet Secretar, in vederea avizarii.
 4. Asigura corespondenta cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate a primarului si cu terti.
 5. Pune la dispozitia consilierilor si membrilor executivului primariei materialele ce vor fi dezbatute pe ordinea de zi , in termenele prevazute de legea administratiei publice, respectiv cu 5 zile inainte pentru sedinta ordinara, cu 3 zile ianinte pentru sedinta extraordinara.
 6. Participa la sedintele Consiliului Local si intocmeste procesul-verbal, impreuna cu ceilalti functionari cu atributii asemanatoare si asigura afisarea acestuia in conditiile si termenele prevazute de lege.
 7. Transmite o copie a procesului-verbal prin mail, in vederea afisarii pe pagina de internet a primariei, intocmeste minuta sedintelor si o afiseaza in termenul legal pe site-ul primariei prin persoana cu atributii de gestionare a site-ului.
 8. Sigileaza procesul-verbal, impreuna cu toata documentatia de pe ordinea de zi a sedintei intr-un dosar special si il prezinta secretarului in vederea verificarii si certificarii acestuia.
 9. Tine evidenta hotararilor Consiliului Local.
 10. Inainteaza hotararile Consiliului Local, in termen de cel mult 10 zile Institutiei Prefectului-Judetul Constanta si Primarului oras Navodari.
 11. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor, in termen de 5 zile de la comunicarea catre prefect.
 12. Transmite, biroului Comunicare, materialele inscrise pe ordinea de zi, in vederea publicarii pe site-ul institutiei, conform prevederilor Legii nr.52/2003
 13. Invita persoanele interesate la sedintele consiliului local.
 14. Comunica prin documente justificative necesarul de tehnica si soft in vederea elaborarii propunerii de buget si necesarul de materiale, reparatii biroul etc., pana pe 15 septembrie a anului in curs.
 15. Convoaca telefonic consilierii locali in vederea participarii lor la sedintele de consiliul local; intocmeste nota telefonica in acest sens cu numar de inregistrare;
 16. Asigura  sprijin  si asistenta tehnica de specialitate initiatorilor de proiecte in intocmirea  proiectelor de hotarari, ce intra in competenta Compartimentului Autoritate Tutelara , Relatia  Consiliul Local si nu numai.
 17. Asigura aducerea la cunostinta consilierilor locali de indata, a proiectelor de hotarari, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.
 18. Asigura trasmiterea proiectelor de hotarari si celelalte materiale, comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului local, in vederea intocmirii raportului de specialitate, precizandu-se in acelasi timp data de depunere a raportului si avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi transmis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre comisii a avizului de specialitate, cu respectarea termenelor prevazute in OG nr.35/2002 si Legea nr.215/2001.
 19. Asigura difuzarea avizelor  emise de comisiile de specialitate, catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.
 20. Verifica daca ordinea de zi a sedintelor cuprinde toate documentele prevazute de lege;
 21. Asigura transmiterea invitatiilor de sedinta consilierilor locali, aducerii la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alte mijloace de publicitate, in conformitate cu prevederile legale in domeniu.
 22. Participa la lucrarile Consiliului Local.
 23. Verifica legalitatea si temeiul invocat in preambulul proiectelor de hotararii si intocmeste hotararile  Consiliului Local.
 24. Prezinta secretarului  unitatii administrative  raport cu rezultatul verificarii proiectelor de hotarari cu privire la temeiul si legalitatea acestora si orice alte elemente, de fond  si forma a actului administrativ.
 25. Verifica si inregistreaza dispozitiile venite de la compartimentele din cadrul institutiei publice locale.
 26. Prezinta adresa de inaintare catre Institutia Prefectului – Judetul Constanta, in termenul legal, cu hotararile Consiiului Local si documentele care au stata la baza emiterii acestora si a Dispozitiilor insotite de documentele aferente, secretarului unitatii in vederea verificarii certificarii conform cu originalul a documentelor aferente, semnarea adresei in vederea transmiterii in termenul legal.
 27. Comunica hotararile Consiliului Local si Dispozitiile emise de Primarul orasului, tuturor institutiilor, persoanelor fizice si juridice, compartimentelor din cadrul primariei, pentru punerea in aplicare a acestora.
 28. Intocmeste evidenta tuturor proiectelor de hotarare initiate, inclusiv ale celor care au fost amanate, respinse sau retrase de pe ordinea de zi.
 29. Intocmeste evidenta trimestriala a aplicarii hotararilor, situatie care se inainteaza serviciilor, directiilor compartimentelor pentru completare, ulterior se aduce la cunostinta secretar oras si primar.
 30. Tine evidenta prezentei consilierilor locali la sedintele de comisii si de consiliul local, comunica foile de prezenta la Ditectia Economica si tine evidenta acestora;
 31. Intocmeste referate si dispozitii pentru stabilirea tutorelui, pentru minori, bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, incuviintari vanzari – cumparari de bunuri  catre minori si bolnavi, contracte de intretinere pentru persoane varstnice, in conformitate cu reglementarile legale;
 32. a) Efectuează anchete sociale, la cererea instanţelor judecătoreşti, în cauze care au ca obiect: divorţul între soţi cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre părinţi, reîncredinţarea copilului unuia dintre părinţi, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorităţii Tutelare;
 33. b) Întocmeşte anchete sociale la cererea Poliţiei privind minorii care au comis fapte penale;
 34. c) Asistă persoanele vârstnice cu domiciliul în  Navodari, la cererea acestora sau din oficiu, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de către un reprezentant al Autorităţii Tutelare;
 35. d) Efectuează ancheta socială completă a cazului în termen de zece zile de la sesizare şi propune, după caz, măsuri de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat;
 36. e) Examinează şi soluţionează cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale;
 37. f) Redactează proiectele de dispoziţii ale Primarului Orasului Navodari privind:                  – instituirea tutelei bolnavului psihic, pus sub interdicţie judecătorească; – instituirea curatelei generale şi a curatelei speciale privind încuviinţarea actelor juridice ale minorilor şi bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească; – aprobarea de dări de seamă ale tuturor bolnavilor, puşi sub interdicţie judecătorească şi descărcarea din gestiune a acestora.
 38. g) Verifică periodic dosarele de tutelă ale bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească, menţinerea permanentă a legăturilor cu familiile celor ocrotiţi şi urmărirea situaţiei acestora.
 39. Efectueaza in teren anchete sociale pentru divorturi, minori infractori , persoane varstnice, tutela, curatela bolnavi, amanarea sau intreruperea executarii pedepselor de catre condamnatii care au probleme sociale, pentru copiii sau tutorii care au domiciliul in Navodari;
 40. Solutioneaza corespondenta primita, in termenul legal.
 41. Tine evidenta corespunzatoare a documentelor rezultatelor din activitatea proprie, la fiecare sfarsit de an, sigileaza, numeroteaza si preda documentele la Compartimentul Registratura-Arhiva;
 42. Participa la efectuarea lucrarilor premergatoare alegerilor, recensamintelor, referendumurilor;
 43. Respecta si aplica prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, prevederile Legii nr.161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la regimul incompatibilitatilor consilierilor locali .
 44. Respecta si aplica prevederile legale privind ducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu.
 45. Indeplineste sarcini pe linie de protectie a muncii stbilite in planul de activitatte special intocmit.
 46. Este inlocuitor de drept al celorlalti functionari din cadrul compartimentului, in cazul absente acestora, indiferent de motivul absentei.
 47. Asigura implementarea si mentinerea proceselor Sistemului de Control intern;
 48. Intocmeste si asigura implementarea Procedurilor Operationale in cadrul compartimentului;
 49. Participa la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare;
 50. Indeplineste si alte sarcini de serviciu stabilite prin dispozitia primarului.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie de               Inspector,  clasa I, grad profesional principal

din cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte:

 • monitorizarea proiectelor și programelor publice ale UAT Oraș Năvodari, în domeniul regenerării urbane, infrastructura, spații publice și zone verzi, competitivitate economică și altele fie că sunt finanțate din fonduri de la bugetul local, fie că sunt finanțate din fonduri structurale;
 •  elaborează referate cu privire la stadiul implementării proiectelor finanțate din fonduri publice – din bugetul local sau din fonduri structurale;
 •  verifică rapoarte de monitorizare elaborate pentru proiectele aflate în implementare;
 • semnalează orice disfuncționalități, propune soluții șefului serviciului/Șefului Serviciul Achiziții Publice – Management Programe pentru remedierea unor astfel de situații;
 • contribuie la solicitarea Șefului serviciului și/sau la solicitarea Șefului Serviciul Achiziții Publice-Management Programe la elaborarea documentației narative necesare rambursărilor organismele intermediare, autoritățile de management și instituțiilor guvernamentale;
 • elaborează situații/centralizări solicitate de către echipele de management ale proiectelor;
 • participă la evenimentele proiectelor la care este convocat;
 • participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul proiectului la care este convocat;
 • completează anexe relevante pentru proiect conform solicitărilor Șefului de serviciu – Serviciul Monitorizare Proiecte – Registratură, Arhivă, Monitorizare locală, organizare evenimente;
 • este responsabil cu elaborarea unor situații cu privire la locațiile de implementare și la personalul implicat în proiecte;
 • redactează la solicitarea Șefului de serviciu rapoarte de progres pe activități centralizate;
 • răspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât electronic, cât și în format de hârtie)
 • îndeplinește orice alte sarcini la solicitarea șefului de serviciu, în acord cu specificul postului ocupat;
 • participă la solicitarea membrilor echipelor de implementare la activitățile de raportare a stadiului proiectelor față de ofițerii de monitorizare, ofițerii de plăți, personalul implicat în implementarea proiectelor din cadrul instituțiilor publice centrale, locale, organismelor intermediare sau autorităților de management.

 

 

 

 

3.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie de Referent,     clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare-Relatii Publice-Informare Turistica-Arhiva:

 

 

 1. Urmareste procesul de publicare interna si externa (prin intermediul tuturor mediilor de comunicare disponibile) a anunturilor;
 2. Participa la pregatirea evenimentelor de promovare a imaginii institutiei;
 3. Răspunde la solicitările telefonice şi a cele primiteprin e-mail;
 4. Tine evidenta si actualizeaza dosarele profesionale ale functionarilor publici si dosarele personale ale personalului contractual;
 5. Acorda sprijin sefilor de compartimente in intocmirea fiselor de post ale functionarilor publici si ale personalului contractual;
 6. Tine evidenta muncii prestate pentru personalul din sediul Primariei orasului Navodari, prin verificarea zilnica a condicilor de prezenta,  verifica operarea concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata;
 7. Se preocupa in permanenta de propria dezvoltare profesionala, prin participarea la cursuri de formare profesionala;
 8. Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si PSI;
 9. Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
 10. Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil;
 11. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de Viceprimar si Primar, in limita prevederilor legale.

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică………………………………………………………………………….

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit

_________________________________________________________________________________

1) Se vor trece calificativele „cunostinte de baza”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele mentionate corespund, in grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” si, respectiv, „utilizator experimentat”

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1

     2 __________________________________________________

Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a)……………………………….., legitimat(ă) cu CI/BI seria……….numărul……….., eliberat(ă) de……………

la data de ,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

– am fost        □      destituit(ă) dintr-o funcţie publică

– nu am fost       □

şi/sau

–  mi-a încetat     □ contractul individual de muncă

–  nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am desfăşurat     □

– nu am desfăşurat □

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

 • Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
 • Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
 • Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de’ informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data…………………………………….

Semnătura……………………………………………

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT  pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor mentional calificativele acordate la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani, daca este cazul.

5) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul isi asuma raspunderea declararii

7) Se va bifa cu „X”, in cazul in care candidatul este de acord; in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajarii sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.