HG nr. 841/08.10.2020 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă

0
842

HOTĂRÂRE nr. 841 din 8 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

EMITENT: Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 9 octombrie 2020

Data Intrarii in vigoare: 09 Octombrie 2020

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 14 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-10 şi 10^1-18;”

  2. La articolul 1, după punctul 10 se introducdouă noi puncte, punctele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:

  ”10^1. în condiţiile pct. 10, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;

10^2. se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase prevăzute la pct. 10^1 a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi;”

  3. La articolul 4, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

  ”3. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi.”

  4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

  ”(4^1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10^1 şi 10^2 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne”.