HG nr. 511 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă

0
866

HOTĂRÂRE nr. 511 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1  şi 3 la HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 PUBLICATĂ ÎN Monitorul Oficial nr. 577 din 1 iulie 2020

Data Intrarii in vigoare: 01 Iulie 2020

privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 1.07.2020, precum şi instituirea excepţiei de la măsura carantinării/izolării pentru unele ţări din Uniunea Europeană şi din Spaţiul Economic European,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ART. I

  Anexele nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 16 iunie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La anexa nr. 1 articolul 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”1. Se instituie obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.”

  2. La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”9. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.”

  3. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 11 se introductrei noi puncte, punctele 12-14, cu următorul cuprins:

  ”12. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

13. Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane şi sub supravegherea unui medic epidemiolog.

14. Se permite organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie sanitară.”

  4. La anexa nr. 3 articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”(6) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10-14 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”

  ART. II

  Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.