Anunț legea 52

0
1684

Anunt-legea-52

Având in vedere prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata, aducem la cunoştinţa publica: – Proiectul de hotărâre privind aprobare P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII OBIECTIVULUI „IMOBIL LOCUINŢE P+6E” TEREN CU NR. CAD. 115966 SITUAT IN NĂVODARI, MAMAIA NORD, ZONA HANUL PIRAŢILOR – STRADA HANULUI

Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră cu privire la proiectele de hotarare sus menţionate vor fi adresate Compartimentului Administraţie Publica Locala, Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local din cadrul Primăriei pana la data de 01.08.2017 orele 12:00.

PROIECT DE HOTARIRE

CU PRIVIRE LA APROBARE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII
OBIECTIVULUI „ IMOBIL LOCUINŢE P+6E „ TEREN CU NR. CAD. 115966
SITUAT IN NĂVODARI, MAMAIA NORD, ZONA HANUL PIRAŢILOR –

STRADA HANULUI

Având in vedere documentaţia PUZ inaintata prin cererea nr. 31682 din 14.06.2017, Certificatul de urbanism nr. 898/02.09.2016, Raportul de Consultare si informare a publicului nr. 51914 din 31.10.2016, avizul de oportunitate nr. 42171 din 17.08.2016;

In conformitate cu prevederile art. 25, art. 26, art. 47, 56(1) si 65(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi alin. (5) lit. „b” şi a dispoziţiilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de OMDRT nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la eşalonarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

Având in vedere H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica;

Având in vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizata;

PROPUN

ARTICOLUL 1 – Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal in vederea construirii obiectivului „ IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+6E „ – TEREN CU NR. CAD. 115966 SITUAT IN NĂVODARI, MAMAIA NORD, ZONA HANUL PIRAŢILOR – STRADA HANULUI, proiect nr. 19/2016 intocmit de SC PLANARA BUILDING WORKS SRL pentru beneficiari BOGATU EUGEN căsătorit cu BOGATU CODRUTA DANA si TUDORAN DRAGOS IULIAN ce constituie, împreuna cu Raportul de consultare a publicului, anexa la prezentul proiect de hotarare.

ARTICOLUL 2 – Lucrările de amenajare a cailor de acces si de echipare tehnico edilitara a zonei se vor efectua pe cheltuiala dezvoltatorului respectiv BOGATU EUGEN căsătorit cu BOGATU CODRUTA DANA si TUDORAN DRAGOS IULIAN.

ARTICOLUL 3 – Numărul locurilor de parcare va fi stabilit conform prevederilor HCL nr. 157 din 28.04.2017

ARTICOLUL 4 – Termenul de valabilitate al acestei documentaţii este de 10 ani de la data aprobării.

ARTICOLUL 5 – Hotărârea ce urmează a fi adoptată, va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul Urbanism – Amenajare Teritoriala

EXPUNERE DE MOTIVE

Avind in vedere Raportul Compartimentului de specialitate si prevederile legale menţionate, supun spre aprobarea Consiliului Local Năvodari proiectul de hotarire cu privire la aprobare P.U.Z. in vederea construirii obiectivului „ IMOBIL LOCUINŢE P+6E „ TEREN CU NR. CAD. 115966 SITUAT IN NĂVODARI, MAMAIA NORD, ZONA HANUL PIRAŢILOR – STRADA HANULUI

RAPORT

Avind in vedere prevederile art. 65 alin 1 din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 (*actualizată*) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul conform carora „ in absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism ” ;

Documentaţia PUZ in vederea construirii obiectivului „ IMOBIL LOCUINŢE P+6E „ TEREN CU NR. CAD. 115966 SITUAT IN NĂVODARI, MAMAIA NORD, ZONA HANUL PIRAŢILOR – STRADA HANULUI înaintata de beneficiari BOGATU EUGEN si TUDORAN DRAGOS IULIAN prin cererea nr. 31682 din 14.06.2017, a fost întocmită de SC PLANARA BUILDING WORKS SRL si a avut la baza avizul de oportunitate nr. 42171 din 17.08.2016 intocmit de arhitectul sef, Certificatul de urbanism nr. 898/02.09.2016, , certificat prin care au fost solicitate toate avizele legale necesare in vedere intocmirii unei astfel de documentaţii.

Astfel s-au obtinut următoarele avize, ce fac parte din documentaţia inaintata:

 • aviz Raja nr. 206/11292, 4197/22.09.2016
 • aviz Enel nr. 168172201/14.09.2016
 • aviz Distridaz Sud reţele nr. 310.902.463/04.10.2016
 • aviz Romtelecom 1270/19.09.2016
 • aviz OCPI Constanta 103397/20.10.2016
 • aviz Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral nr. 22478/O.A din

31.10.2016

 • aviz Marele Stat Major D6055/17.10.2016
 • aviz Comitetul National al Zonei Costiere nr. 1092 din 21.03.2017
 • aviz SRInr. 47766/16.04.2015
 • aviz Ministerul Economiei – Aut.Nat. pt. Turism nr. 1119 din 17.11.2016
 • aviz Ministerul Dezvoltării si                    Administraţiei Publice

96386/11.11.2016

aviz Consiliul Judeţean Constanta nr. 8275 din 31.05.2017

 • aviz Consiliul Judeţean Constanta – Direcţia de cultura nr. 3282 din

30.09.2016

 • Aviz Agenţia           pentru Protecţia Mediului                     Constanta

13044RP/29.11.2016

Terenul reglementat prin prezenta documentaţie aparţine domnilor BOGATU EUGEN si TUDORAN DRAGOS IULIAN conform Actului de alipire nr. 823 din 30.05.2017 un teren in suprafaţa totala de 2000 mp (lot 4+lot 5) cu nr. cad 115966 si nr. Carte Funciara 115966 situat in Năvodari. Trup Mamaia Nord, strada Hanului.

Conform Regulamentului local de urbanism aprobat prin HCL nr. 69 din 12.05.2004 terenul mai sus mentinat face parte din Trup C – localitate, Unitate Teritoriala de Referinţa (UTR) T7 – situat in zona de est a trupului C al localităţii delimitat de incinta Campingului Hanul Piraţilor, malul Marii Negre si Bulevardul Mamaia Nord.

Propunem ca prin Hotararea ce se va adopta sa se stabilească faptul ca lucrările de amenajare a cailor de acces si de echipare tehnico edilitara a zonei sa se execute pe cheltuiala dezvoltatorilor respectiv BOGATU EUGEN si TUDORAN DRAGOS IULIAN.

S-a parcurs si procedura de consultare si informare a publicului, procedura in urma careia a fost intocmit Raportul de Consultare si informare a publicului nr. 51914 din 31.10.2016, nefiind obiecţii si nici reclamaţii cu privire la investiţia propusa.

Având in vedere faptul ca documentaţia anexa (PUZ) are toate avizele solicitate si intruneste condiţiile legale in domeniul urbanistic si de amenajare a teritoriului, propunem Consiliului Local Năvodari aprobarea proiectului de hotarire in forma prezentata.

Propunem deasemenea ca, in conformitate cu prevederile art. 56 alin 4 din Legea 350/2001, termenul de valabilitate al documentaţie ce se va aproba sa fie de 10 ani.