Primăria orasului Năvodari, organizează examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

0
1092

Nr.44213/24.10.2019

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

ANUNTA

 

In conformitate cu prevederile art. 478 si art.618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 39 alin (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, organizeaza examen/concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut.

Funcţiile publice pentru care se organizează examen/concurs de promovare si compartimentele din care fac parte, sunt:

 

Nr.crt. Denumire functie Clasa Grad profesional detinut Compartiment Gradul profesional pentru care se organizeaza examenul
1 Inspector

 • 2 posturi
I Asistent Impozite si

taxe locale

Principal
2 Auditor

 • 1 post
I Principal Audit Superior

 

    Concursul/examenul se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari in data de 25 noiembrie 2019, ora 10.00 si interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

    Conditiile de participare la examenul/concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin.1), cu exceptia lit.b) din OUG nr.57/2019, actualizat, respectiv:

 

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

 

  -   să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului Administrativ.

    Dosarul de inscriere la examen/concurs se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane in perioada 24.10.2019-12.11.2019 si va contine in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, respectiv:

 a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 c) formularul de înscriere.

 

Bibliografia pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul Compartimentului Audit :

 

 1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare
 2. Hotărarea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern
 3. O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
 4. OMFP nr. 252/2004 privind Codul privind conduita etică a auditorului intern
 5. Partea a VI a – Statutul functionarior publici, titlul II din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizat
 6. Constitutia Romaniei, republicata.

Bibliografia pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale din  cadrul Directiei Economice:

 1. LEGEA NR.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat-Titlul IX
 2. HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 3. LEGEA NR.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata.
 1.        Partea a VI-a – Statutul functionarilor publici, titlul II din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizat
 2.  Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRIMAR,

            CHELARU FLORIN