Primaria Orașului Năvodari, organizează concurs de recrutare în data de 27 MAI 2021 (proba scrisă)

0
1616

In temeiul prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primaria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare în data de 27 MAI 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea a 5 funcții publice de execuție vacante, perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:

1. Denumirea functiilor publice de executie vacante:

– Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi – Masuratori Topo – Autorizare Agenti Economici

– Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Autoritate Tutelara

– Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Autoritate Tuteara

– Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protectia Persoanelor cu Handicap

– Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Strategii Programe si Statistici

2. Probele pentru concurs:

– selectie dosare

– proba scrisa

– interviu

 

3. Conditiile de desfasurare a concursului:

Locul de desfasurare a concursului:

– la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

Probele concursului, data si ora desfasurarii:

– selectie dosare: – in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

– proba scrisa : 27 MAI 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

– interviu: – in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

– perioada de depunere a dosarelor: 26 aprilie – 17 mai 2021

4. Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

Conditiile generale: candidații trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de Art.465, alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia speci

Conditiile specifice: – candidatii trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi – Masuratori Topo – Autorizare Agenti Economici

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administratie publica;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani

Pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Autoritate Tutelara

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;

Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept;

Pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protectia Persoanelor cu Handicap,

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administratie publica;

Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Strategii Programe si Statistici,

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul relatii internationale si studii europene, asistenta sociala;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1), actualizată, respectiv:

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;

g) cazierul judiciar*;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor

Persoana de contact: Anane Dorina, Inspector, clasa I, grad profesional superior, telefon 0241/761603; 0241/760353, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu sina, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (www.anfp.gov.ro).

Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

BIBLIOGRAFIE COMUNA

 

CONSTITUTIA ROMANIEI, republicată

Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizata cu modificările și completările ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru ocuparea functiei publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi – Masuratori Topo – Autorizare Agenti Economici

1. Ordonanta Guvernului Nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul I

3. Legea nr. 7/1996 cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II, Capitolul II

Pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Autoritate Tutelara

1. Legea nr. 487/2002 sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara

1. Legea nr. 287/2008 privind Codul Civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 17/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil

3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioar

Pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protectia Persoanelor cu Handicap

1. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

3. HG nr. 268/2007 Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Pentru ocuparea functiei publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Strategii Programe si Statistici

1. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

2. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal

3. Ordin nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti

PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi – Masuratori Topo – Autorizare Agenti Economici

Trebuie să dea dovadă de loialitate față de instituție, iar prin comportament, ținută și moralitate, să contribuie la ridicarea prestigiului instituției;

Trebuie să păstreze secretul de stat, de serviciu și să nu permită accesul la informații decât celor în drept, funcție de responsabilități și scara ierarhică stabilită;

Trebuie să respecte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari;

Asigura redactarea raspunsurilor si solutionarea petitiilor în termenul prevazut de lege;

Soluționează sesizările, solicitările și reclamațiile cetățenilor din domeniul de activitate la termenele stabilite sau în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Urmareste contractele de execuție lucrări, prestări servicii și furnizare produse specifice domeniului de activitate;

Propune, catre sefii ierarhici, masurile legale ce se impun atunci cand nu sunt respectate clauzele contractuale;

Intocmeste raspunsurile la diferite sesizari, reclamatii sau solicitari ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, privind problemele specifice compartimentului;

Întocmește referate și/sau rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Năvodari;

Participă la desfășurarea comisiilor în care este numit prin dispozitie;

Elaboreaza referate de necesitate în vederea achizitionarii lucrărilor, serviciilor sau produselor specifice domeniului de activitate;

Intocmeste informari si referate privind activitatea specifică compartimentului;

Participă la predarea amplasamentelor pentru terenuri vândute, concesionate, închiriate, atribuite în temeiul Legii 15/2003 sau asupra carora s-a constituit un drept de superficie, precum și pentru terenurile ce fac obiectul legilor proprietății;

Participă la expertize topo, judiciare și extrajudiciare, ce se efectuează de către terțe persoane specializate în domeniu;

Verifică documentatiile anexate cererilor pentru eliberarea avizelor de intervenție în domeniul public, întocmind avizele de intervenție în conformitate cu prevederile legale;

Verifică în teren fiecare locație, atât în perioada executării intervenției cât și la finalizarea acesteia, pentru a constata dacă au fost respectate prevederile avizului de intervenție în domeniul public și sesizează Corpul de control dacă constată nereguli;

Participă din partea Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat la predarea amplasamentelor pentru executarea de lucrări de reparații sau investiții pe domeniul public al orașului Năvodari;

Urmareste in teren modul în care sunt executate lucrarile de reparatii pe domeniul public;

Verifica si confirma prin semnatura situatiile de lucrari pentru lucrari de reparatii executate pe domeniul public;

Întocmeste alte lucrari dispuse de sefii ierarhici;

Raspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fișa postului, de modul în care acestea sunt îndeplinite, precum și de respectarea termenelor, răspunde direct în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute în fișa postului;

Răspunde personal de bunurile și documentele încredințate pentru efectuarea serviciului, fiindu-i interzisă deteriorarea, distrugerea sau sustragerea acestora;

Asigură arhivarea documentelor create și predarea acestora către Arhiva Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal:

Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal;

Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;

Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;

Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;

Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;

Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Autoritate Tutelara

Insoțește în teren asistentul social în vederea verificării situației familiare pentru copii, întocmeste si comunica instantei de judecată/notariatului Rapoartele de anchetă psihosocială privind: modul în care părinții își îndeplinesc îndatoririle cu privire la copilul minor, privind încredințarea minorilor în caz de divort, stabilirea domiciliului sau reîncredințarea și modul de exercitare a autorității părintești, privind instituirea curatelei pe seama minorilor în vederea reprezentării/asistării acestora la diferite instituții (pentru vânzare, cumpărare, acceptare succesiune/donație etc.), completarea dosarului privind ocrotirea minorului prin tutelă;

Asistă ”persoanele interzise”, verifică pe teren, întocmește și comunică instanței de tutelă rapoartele și anchetele sociale privind situația persoanelor pentru care s-a solicitat punerea sub interdicție, efectuează demersurile necesare pentru numirea curatorului special până la punerea sub interdictie, efectuează controlul asupra modului în care tutorii îngrijesc de persoana pusă sub interdicție și cum îi administrează bunurile;

Efectuează demersurile pentru instituirea curatelei pentru persoanele capabile, participă la efectuarea anchetele sociale în acest sens, verifică documentația depusă de solicitant și elaborează proiectul deciziei de instituire a curatelei;

Asigură asistarea persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice de înstrăinare, cu titlu oneros/gratuit, a bunurilor ce le aparțin în scopul întreținerii/ îngrijirii lor și efectuează verificările în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din actul încheiat;

Asigură pe durata timpului de lucru relația cu publicul, oferind informațiile necesare în domeniul autorității tutelare privind protecția minorului, a asistenței persoanelor vârstnice și a persoanelor lipsite de discernământ;

Efectuează și redactează rapoarte de anchetă psihosocială sociale solicitate de alte institutii sau compartimente ale primariei, remise spre soluționare de șeful ierarhic;

Se ocupa de indosarierea documentelor in vederea arhivarii acestora.

Indeplineste orice alte atributii date de sefii ierarhici, in limitele competentelor profesional

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Autoritate Tutelara

Acorda consiliere juridica gratuita persoanelor/beneficiarilor aflate/aflati in evidenta Directiei Asistenta Sociala, respectiv:

– persoanelor in varsta, la cererea acestora, în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare/donaţie ori în vederea constituirii de garanţii mobiliare sau imobiliare, care au ca obiect bunurile mobile ori imobile ale persoanei vârstnice, conform Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

– victimelor violentei domestice: consiliere si asistenta juridica, cat si implicare directa in instrumentarea cazurilor identificate, conform Legii nr.217/22.05.2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;

– familiilor aflate in dificultate, persoanelor cu dizabilitati, altor categorii de persoane vulnerabile, conform legislatiei in domeniul asistentei sociale;

Conlucreaza sub aspectul legalitatii referatele si celelalte acte care stau la baza emiterii dispozitiilor primarului si la baza proiectelor de hotarari care se supun aprobarii consiliului local,

Asigura solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor si petitiilor primite direct de la cetateni sau diverse institutii, care ii sunt repartizate de catre seful ierarhic;

Urmareste aparitia Monitoarelor Oficiale, le consulta, le comunica operativ compartimentelor Directiei

Solutioneaza contestatiile si intocmeste adresele de raspuns catre solicitanti, in functie de caz,

Are obligatia sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, precum si normele de deontologie profesionale;

Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza;

Indeplineste orice alte atributii date de sefii ierarhici, in limitele competentelor profesionale.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protectia Persoanelor cu Handicap

Pune in aplicare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si anume:

– primeste si verifica cererile si documentatia pentru acordarea indemnizației lunare;

– intocmeste referatele in vederea emiterii dispozitiilor de acordare, modificare, incetare sau respingere;

– întocmește adeverințe pentru beneficiarii indemnizațiilor la solicitarea biroului resurse umane;

Instrumenteaza cererile de acordare tichete sociale pentru persoanele cu handicap, respectiv: ofera informatii persoanelor interesate, primeste, verifica si inregistreaza cererile-declaratii tip, intocmeste referatul in vederea acordarii dreptului la tichete sociale prin dispozitie de primar si distribuie tichetele beneficiarilor pe liste nominale;

Asigura pe durata timpului de lucru, relatia cu publicul, oferind informațiile necesare privind serviciile si prestaâiile sociale acordate la nivel local;

Inregistreaza corespondența Direcției Asistență Socială, pregatește mapele si le înainteaza spre semnare/avizare, Viceprimarului, Primarului, Secretarului, celorlalte compartimente din cadrul Primariei;

Se ocupa de îndosarierea documentelor in vederea arhivării acestora.

Indeplinește orice alte atribuții date de șefii ierarhici, in limitele profesionale.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Strategii Programe si Statistici

Evaluează nevoile sociale ale comunitatii locale în vederea identificării copiilor aflati în situatie de risc și a familiilor acestora, cât și pentru prevenirea şi depistarea precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială ș.a., prin: elaborare si aplicare chestionare, studii; centralizeaza informatiile obtinute și formuleaza propuneri privind activități/ programe in domeniul social, înaintându-le spre aprobare conducerii;

Colaboreaza cu unitatile de invatamant, asociații și fundații, cât și alte institutii în vederea inițierii și derulării unor proiecte, programe comune în domeniul asistenței sociale;

Participa la organizarea si desfasurarea unor campanii de informare si sensibilizare a opiniei publice, in vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica specifica a copilului si a familiei, cât și a altor categorii de persoane aflate in situatie de risc sau dificultate;

Participă la elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale, a strategiei de dezvoltare instituțională, întocmirea regulamentului de organizare și funcționare, proceduri operaționale, alte documente;

Centralizează datele în vederea întocmirii raportului anual de activitate al Directiei Asistenta Sociala;

Intocmeste situații statistice privind activitatea DAS, la solicitarea altor instituții;

Actualizează periodic sau ori de câte ori este nevoie, informatiile relevante despre activitatea Directiei Asistenta Sociala – beneficii si servicii sociale acordate copilului și familiei aflate în dificultate – anunturi, formulare, activități derulate etc.- pe site-ul oficial al institutiei;

Se ocupa de îndosarierea documentelor in vederea arhivarii acestora;

Indeplineste orice alte atributii date de sefii ierarhici, in limitele competentelor profesionale

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN