Hotărârea de Consiliu Local nr 7/ 14.02.2017

0
1018

HOTĂRÂRE NR. 7/14.02.2017 privind aprobarea preluării în domeniul public al Oraşului Năvodari prin trecerea din
domeniul public al Judeţului Constanta. a imobilului situat in Năvodari strada Sanatatii nr.1 judeţul Constanta

Consiliul Local Năvodari, întrunit in şedinţa de indata din data de 14.02.2017, in conformitate cu prevederile art.39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Luând in dezbatere:

Expunerea de motive a Primarului Oraşului Năvodari, proiectul de hotarare initiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere adresa Primăriei Oraşului Năvodari nr.16403/08.02.2017;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.240/26.09.2013 privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional în Oraşul Năvodari;

In conformitate cu prevederile art.3, alin.(3), art.9, alin.(3), din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea de acte normative,republicata ,cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art.36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5), lit.a), pct.3, art.45 alin. (3), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOLUL 1- Se aproba preluarea în domeniul public al Oraşului Năvodari, prin trecerea din domeniul public al Judeţului Constanţa, a imobilelor construcţii CI, C2, C3 şi terenul în suprafaţă măsurată de 3457 mp, situate în Năvodari, strada Sănătăţii nr.l, judeţul Constanţa, in care funcţionează „Centrul de reabilitare si recuperare neuropsihiatrica Năvodari”.

ARTICOLUL 2(1)- Imobilul CI – Clădire administrativa, situat in strada Sanatatii nr.l, Oraşul Năvodari, judeţul Constanta, cu regim de inaltime P+1E, suprafaţa construita 786 mp, este înscris in Carte funciara nr. 18381 ( număr carte funciara actualizat 105796)/Oras Năvodari, intabulat in proprietatea publica a Judeţului Constanta.

  • – Imobilul C2 – construcţie anexa ( spălătorie ), situat in strada Sanatatii nr.l, Oraşul Năvodari, judeţul Constanta, cu regim de inaltime Parter, suprafaţa

construita 159 mp, este inscris in Cartea funciara nr, 18381 (număr carte funciara actualizat 105796),/ Oraş Năvodari, intabulat in proprietatea publica a Judeţului Constanta.

  • – Imobilul C3 — construcţie anexa, situat in strada Sanatatii nr. I, Oraşul Năvodari, judeţul Constanta, cu regim de inaltime Parter, suprafaţa construita 30 mp, este inscris in Cartea funciara nr. 18381 (număr carte funciara actualizat 105796),/Oraş Năvodari, intabulat in proprietatea publica a Judeţului Constanta.
  • – Terenul aferent in suprafaţa de 3457 mp, situat in strada Sanatatii nr.I, Oraşul Năvodari, judeţul Constanta, este inscris in Cartea funciara nr. 18381 (număr carte funciara actualizat 105796), / Oraş Năvodari, intabulat in proprietatea publica a judeţului Constanta.

ARTICOLUL 3- Prin trecerea din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul public al Oraşului Năvodari, terenul şi construcţiile situate în Năvodari, strada Sănătăţii nr.I devin bunuri de interes public local în vederea amenajării unui Centru de Sănătate Multifuncţional, organizat potrivit prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 4- Dreptul de proprietate publică se va face cu respectarea destinaţiei în scopul asigurării actului medical.

ARTICOLUL 5- Prezenta hotarare va fi comunicată de Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta; Consiliului Judeţean Constanta; Primarului Oraşului Năvodari; Viceprimarului Oraşului Năvodari; Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat; Direcţiei Economice; Domnului Arhitect Sef.
Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVA”, 0 „abţineri”, ia şedinţa fiind prezenţi 16 consilieri din 19 in funcţie.

N.r: articolul a fost transformat dintr-un document cu ajutorul unui soft al scannerului asa ca eventualele litere schimbate sau omise sunt din cauza conversiei. Click aici pentru a descarca hcl 7 in format PDF.