HG nr. 588/31.07.2020 pentru modificarea și completarea Anexelor 2 și 3 din HG nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

0
958

HOTĂRÂRE nr. 588 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

EMITENT: Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Data Intrarii in vigoare: 31 Iulie 2020

având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, indică necesitatea intensificării măsurilor de prevenire şi combatere a transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, inclusiv instituirea unor măsuri restrictive/limitative referitoare la unele activităţi considerate cu risc epidemiologic crescut, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 28.07.2020“, întocmit la nivelul Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei,

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ART. I

  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 16 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. După articolul 1^1 se introduce un nou articol, articolul 1^2, cu următorul cuprins:

ART. 1^2

  (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Spaţiile şi intervalele orare se stabilesc, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, luând în considerare probabilitatea prezenţei concomitente a unui număr mare de persoane în spaţiile şi în intervalele orare respective, unde se constată dificultăţi în asigurarea distanţei fizice de protecţie sanitară stabilite în condiţiile legii.

  (2) Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise stabilite potrivit alin. (1) afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţiei în spaţiile respective, la solicitarea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.”

  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 2

  Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1-1^2 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.”

  ART. II

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 16 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 5, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 4-6, cu următorul cuprins:

  ”4. Operatorii economici care desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute la pct. 3, cum sunt terasele, cluburile, barurile şi altele asemenea, au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

5. Măsurile prevăzute la pct. 4 se stabilesc pentru unităţile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

6. Operatorii economici care desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute la pct. 3 au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune şi a oricăror activităţi care presupun interacţiunea fizică între clienţi.”

  2. La articolul 8, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:

  ”4^1. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Măsurile se stabilesc pentru unităţile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.”

  3. La articolul 10, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”(15) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 8 pct. 4 şi 4^1 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.”