Centralizator cu rezultatele la proba practică la concursul organizat în data de 11.04.2022 (proba scrisă și proba practică)

0
1049

 

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI PRACTICE

LA CONCURSUL DIN DATA DE 11 aprilie 2022, proba scrisă și proba practică

 

În conformitate cu prevederile Art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice la concursul din data de 11 aprilie 2022 (proba scrisă și proba practică):

 

REZULTATUL PROBEI PRACTICE:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează Medie punctaj proba practică Rezultat proba practică
1 Buștihan Florin muncitor calificat – treaptă profesională IV din cadrul Cantinei de Ajutor Social 89,66 ADMIS
2 Turturică Bogdan – Costi muncitor calificat – treaptă profesională IV din cadrulCompartimentului Ecarisaj. 93,33 ADMIS

Cu drept de contestație până în data de 12.04.2022, ora 15.30, conform art. 31 din HG 286/2011: ” După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”

Interviul se va susține în data de 13.04.2022, ora 09.00. la sediul instituției din str. Dobrogei nr. 1.

Afișat astăzi 11.04.2022, ora 15.30, la avizierul de la sediul instituției, str. Dobrogei nr. 1 și pe pagina de internet a instituției, www.primaria-navodari.ro,.