Anunţ selecţie parteneri în cadrul Axei prioritare 5

0
1204

Năvodari 28/10/2016
Anunţ selecţie parteneri în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Năvodari organizează concurs de selecţie parteneri în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC .
Obiectivul specific al programului este “Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (romă şi non-romă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.” (OS 5.1).
Obiectivul general al proiectului este implementarea Mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zone urbane marginalizate (ZUM) din orașul Năvodari, în contextul unei infrastructuri şi a unor servicii slab dezvoltate.
Principalele activităţi ale proiectului în această etapă sunt:
Activitatea cadru I: Înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 (dacă este cazul);
Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;
Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL
Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală
Activitățile care vor face obiectul prezentului parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de 6 luni.
Activitățile partenerilor:
Participanţii la procedura de selecţie parteneri vor detalia activităţile în care doresc să se implice.
Dosarul de participare:
Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate și stampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica: „În atenţia Unităţii Administrativ Teritoriale Orașul Năvodari, pentru selecţia de parteneri POCU în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Năvodari, în atenţia Serviciului Achiziții Publice – Management Programe, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, tel. 0241-760353, int. 129.