Anunț organizare examen de promovare în clasă a funcționarilor publici, în data de 02 iunie 2022 (proba scrisă)

0
1024

În conformitate cu prevederile art. 618, alin. (23), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulteroare, art. 144 – 146 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, precum și art. 2, alin. (3) din Anexa la Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici.

            Examenul de promovare în clasă pentru:

 • funcția de Polițist local, cls. I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției Poliția Locală – Compartiment Circulație rutieră ( 2 posturi);
 • pentru funcția de Polițist local, cls. I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției Poliția Locală – Birou ordine și liniște publică (3 posturi);
 • pentru funcția de Polițist local, cls. I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției Poliția Locală – Compartiment dispecerat, Analiza informațiilor, Armament (1 post);

se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, în data de 02 iunie 2022 (proba scrisă), ora 10.00.

Interviul se susține, de regulă, în aceeași zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Identificarea funcțiilor publice corespunzătoare posturilor:

 1. Denumire: polițist local – Compartiment circulație rutieră.
 2. Clasa: I.
 3. Gradul profesional: asistent.
 4. Vechimea în specialitate necesară: 1 an în specialitatea studiilor

 

 1. Denumire: polițist local – Birou ordine și liniște publică.
 2. Clasa: I.
 3. Gradul profesional: asistent.
 4. Vechimea în specialitate necesară: 1 an în specialitatea studiilor

 

 1. Denumire: polițist local – Compartiment dispecerat, Analiza informațiilor, Armament
 2. Clasa: I.
 3. Gradul profesional: asistent.
 4. Vechimea în specialitate necesară: 1 an în specialitatea studiilor

.

 • Durata timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână;

 

Condiții de participare:

 • La examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici pot participa funcționarii publici care au dobândit, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Dosarele de înscriere la examen trebuie să conțină:

 1. Cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă, care se poate depune în termen de 5 zile de la data afișării prezentului anunț, în perioada 05.2022 – 20.05.2022 ( formular tip de la Biroul Resurse Umane),
 2. Diploma de licență, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, adeverința din care să rezulte absolvirea studiilor.

 

Examenul de promovare în clasă constă în 3 etape, după cum urmează:

 • Verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă, aprobată de conducătorul autorității sau instituției publice;
 • Proba scrisă;

 

 

Bibliografia pentru examen pentru toate functiile:

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea 155/2010 a Poliției Locale, republicată și actualizată;,
 6. Hotărârea de Guvern 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor actualizată.

 

 

Atribuțiile postului:

POLIȚIST LOCAL – COMPARTIMENT CIRCULAȚIE RUTIERĂ.

 1. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. Participă, împreună cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 5. Sprijină structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 6. Acordă sprijin structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 7. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 8. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 11. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 12. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale;
 13. Cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 14. Respectă drepturile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului și Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a Orașului Năvodari;
 15. Întocmeste rapoarte specifice la terminarea programului de lucru și în situații deosebite ;
 16. Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii;
 17. Intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa, raportând imediat acest lucru conducerii D.P.L. Năvodari;
 18. Respectă și aduce la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale primite de la primar, viceprimar, director executiv, director executiv adjunct și le duce la îndeplinire împreună cu ceilalți polițiști locali;
 19. Are obligația de a se prezenta de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori de asediu sau în caz de mobilizare și de război;
 20. Participă la instruirea zilnică cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
 21. Participă la pregătirea profesională continuă și la orele de pregătire fizică;
 22. Întreţine şi păstrează, în condiţii de siguranţă autospecialele din dotare, armamentul, muniţia și celelalte mijloace și materiale din dotare;
 23. La intrarea în serviciu se echipează cu uniforma de serviciu şi însemnele distinctive de ierarhizare, modul de purtare a uniformei efectuându-se în mod corespunzător;
 24. Participă la alarmarea efectivului în cazuri deosebite;
 25. Participă la activitățile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 26. În funcție de situația operativă efectueză activități specifice pe linie de ordine și liniște publică;
 27. În cadrul acțiunilor organizate prin Planuri de acțiune aprobate la nivelul D.P.L. Năvodari efectueză activități pe linie de ordine și liniște publică, evidența persoanelor, protecția mediului, activități comerciale, disciplina în construcții și afișaj stradal;
 28. Are obligația să nu comită, în special, următoarele infracțiuni: luare de mită, trafic de influență, purtare abuzivă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu.
 29. Răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, încălcarea acestora angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală;
 30. Respectă prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților publice centrale și locale;
 31. Respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 32. Își declină, în prealabil, calitatea și prezintă insigna și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat, la intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;
 33. Constată și alte contravenții date în competență și aplică sancțiuni contravenționale, conform competențelor legale.

 

Atribuțiile postului:

POLIȚIST LOCAL – COMPARTIMENT ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ.

 1. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 2. Intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 3. Acţionează, în condiţiile legii, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 4. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 5. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 6. Conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 7. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
 8. Respectă drepturile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului și Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a Orașului Năvodari;
 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform competențelor legale;
 10. Întocmeste rapoarte specifice la terminarea programului de lucru și în situații deosebite ;
 11. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii;
 12. Intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa, raportând imediat acest lucru conducerii D.P.L. Năvodari;
 13. Cunoaşte şi aplică întocmai prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinere a ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
 14. Informează de îndată conducerea D.P.L. Năvodari despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii și liniștii publice;
 15. Execută corespunzător sarcinile ce îi revin, are un comportament civilizat, respectă regulile disciplinare stabilite;
 16. Respectă și aduce la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale primite de la șeful de birou ordine și liniște publică, șeful de serviciu ordine și liniște publică, directorul executiv adjunct, directorul executiv, viceprimar, primar și le duce la îndeplinire împreună cu ceilalți polițiști locali;
 17. Are obligația de a se prezenta de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori de asediu sau în caz de mobilizare și de război;
 18. Participă la instruirea zilnică cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
 19. Participă la pregătirea profesională continuă și la orele de pregătire fizică;
 20. Întreţine şi păstrează, în condiţii de siguranţă autospecialele din dotare, armamentul, muniţia și celelalte mijloace și materiale din dotare;
 21. La intrarea în serviciu se echipează cu uniforma de serviciu şi însemnele distinctive de ierarhizare, modul de purtare a uniformei efectuându-se în mod corespunzător;
 22. Participă la alarmarea efectivului în cazuri deosebite;
 23. Participă la activitățile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 24. În funcție de situația operativă efectueză activități specifice pe linie de circulație rutieră;
 25. În cadrul acțiunilor organizate prin Planuri de acțiune aprobate la nivelul D.P.L. Năvodari efectueză activități pe linie de circulație rutieră, evidența persoanelor, protecția mediului, activități comerciale, disciplina în construcții și afișaj stradal;
 26. Are obligația să nu comită, în special, următoarele infracțiuni: luare de mită, trafic de influență, purtare abuzivă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu.
 27. Răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, încălcarea acestora angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală;
 28. Respectă prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților publice centrale și locale;
 29. Respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 30. Își declină, în prealabil, calitatea și prezintă insigna și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat, la intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte.
 31. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 32. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă.

 

Atribuțiile postului:

POLIȚIST LOCAL – COMPARTIMENT DISPECERAT, ANALIZA INFORMAȚIILOR, ARMAMENT.

 1. Asigură cunoașterea în permanență a situației operative din teritoriul de competență, a forțelor aflate în serviciu și informează imediat conducerea D.P.L. Năvodari în legătură cu eventualele evenimente produse, asigurând totodată transmiterea operativă către forțele aflate în dispozitiv a dispozițiilor primite;
 2. Coordonează activitățile și intervenția la evenimente a lucrătorilor din cadrul D.P.L. Năvodari;
 3. Consemnează într-un Registru special toate activitățile desfășurate de polițiștii locali aflați în serviciu, întocmind în acest sens un proces verbal;
 4. Zilnic prezintă conducerii poliției locale rapoartele de activitate ale polițiștilor locali precum și celelalte registre speciale aflate în evidență;
 5. Primește și execută verificări operative la solicitarea lucrătorilor din teren, pe linie de identificări persoane și mijloace auto;
 6. Nu permite accesul și reține telefoanele mobile și orice alte mijloace de comunicare/înregistrare, tuturor vizitatorilor care solicită accesul justificat în sediul poliției locale, indiferent de identitatea persoanei/persoanelor;
 7. La intrarea/ieșirea în/din serviciu predă/primește documentele și materialele aflate în evidență, consemnând în registul special;.
 8. Verifică în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări, în condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului, fiecare verificare fiind consemnată într-un Registru special;
 9. Gestionează, predă și preia la și de la polițiștii locali armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă;
 10. Primește sesizările scrise ale cetățenilor pe care le prezintă conducerii poliției locale;
 11. Asigură paza și securitatea armamentului, muniției, a tuturor documentelor cu caracter special precum și a sediului poliției locale;
 12. Gestionează și analizează informațiile primite de la polițiștii locali aflați în teren, le comunică conducerii D.P.L. Năvodari și în funcție de dispozițiile primite la diseminează la ceilalți polițiști locali;
 13. Respectă drepturile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului și Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a Orașului Năvodari;
 14. Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii;
 15. Intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa, raportând imediat acest lucru conducerii D.P.L. Năvodari;
 16. Respectă și aduce la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale primite de la primar, viceprimar, director executiv, director executiv adjunct și le duce la îndeplinire împreună cu ceilalți polițiști locali;
 17. Are obligația de a se prezenta de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori de asediu sau în caz de mobilizare și de război;
 18. Participă la instruirea zilnică cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
 19. Participă la pregătirea profesională continuă și la orele de pregătire fizică;
 20. Întreţine şi păstrează, în condiţii de siguranţă armamentul, muniţia și celelalte mijloace și materiale din dotare;
 21. La intrarea în serviciu se echipează cu uniforma de serviciu şi însemnele distinctive de ierarhizare, modul de purtare a uniformei efectuându-se în mod corespunzător;
 22. Participă la alarmarea efectivului în cazuri deosebite;
 23. Participă la activitățile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 24. Are obligația să nu comită, în special, următoarele infracțiuni: luare de mită, trafic de influență, purtare abuzivă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu.
 25. Răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, încălcarea acestora angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală;
 26. Respectă prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților publice centrale și locale;
 27. Respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege.

Date de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria oraș Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, Biroul Resurse Umane, tel. 0241.761603, fax 0241.761606, e-mail hr@primaria-navodari.ro, persoana de contact Abagiu Ioana Maria – Inspector asistent, Compartiment Resurse Umane.

 

Afișat astăzi 16.05.2022, ora 10.00