Anunț de participare a procedurii simplificate proprii având ca obiect : ,,SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2023 ”

0
626

Anunț de participare a procedurii simplificate proprii având ca obiect ,,SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2023 ”

ANUNT 2023-semnat.pdf

”Orașul Năvodari, cu sediul în Str. Dobrogei nr. 1, tel. 0241-760353, email:
secretariat@primaria-navodari.ro, organizează în data de 27.03.2023 , ora 08.30, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ,,SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2023 ”
Cod CPV- 75252000 -7 Servicii de salvare.
Valoarea estimată este de 3.636.000,00 lei fără TVA.
Durata contractului va fi de la 01.05.2023 – 01.10.2023 .
CONDIŢII DE PARTICIPARE Ofertanții trebuie să îndeplinească condițiile de participare prezentate:
A. Condiții de participare
A.1. Situația personală a ofertanților inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.
A.1.1.Situatia personală a candidatului sau ofertantului Cerința 1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
Modalitatea de îndeplinire:
Completare și prezentarea unei Declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte.
NOTA: Documentele se prezintă în original .
Cerința 2): În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. b) din Hotărârea de Guvern nr. 1.136 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, cu
modificările și completările ulterioare, prestatorul trebuie să fie/ să aibă statutul de
societate civilă profesională de salvatori acvatici sau organizație neguvernamentală care
are ca scop salvarea acvatică şi care va pune la dispoziție echipele necesare desfășurării
activității de salvare acvatică:
,,ART. 9
(1) Serviciile de salvare acvatică – salvamar şi posturile de salvare acvatică – salvamar
îşi constituie echipele de salvatori acvatici astfel:
a) (…).
b) prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu societăți civile profesionale de
salvatori acvatici sau cu organizaţii neguvernamentale care au ca scop salvarea acvatică şi
care pun la dispoziţie echipele necesare desfășurării activității de salvare acvatică.”
Cerința nr. 3) Prezentarea certificatului de atestare fiscală și a certificatului fiscal prin care
ofertantul face dovada îndeplinirii plății/achitări obligațiilor privind plata impozitelor,
taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat și bugetul local (buget local, buget
de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă ofertantul își îndeplinește obligațiile prin
plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și buget
local, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de
eșalonarea acestora ori de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor
dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatele prezentate trebuie sa reiasă că
ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor către bugetul local (1 certificat
fiscal) și către bugetul general consolidat (1 certificat de atestare fiscală) .
Modalitatea de îndeplinire:
a. Certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. – A.N.A.F. – Administrația Finanțelor Publice
a județului unde își desfășoară activitatea, de plata a datoriilor către bugetul de stat
consolidat;
b. Certificat de atestare fiscală/fiscal emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte
Venituri ale Bugetului Local, de plată a datoriilor către bugetul local.
În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea
cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte.
NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea
“conform cu originalul”.
Cerința nr. 4) Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și ale art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice. Ofertanții vor depune Declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art.
60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: CHELARU FLORINPrimar,
DUMITRASCU COSTEL AURELIAN – viceprimar, MARA LILIANA – city manager,
BARASCU MIHAELA-secretar oras, MITRAN MARGARETA-director executiv, GEORGIANA
COTIGI- Ahitect sef, NEACSU VASILICA – Director Executiv, CONSTANTIN PETRICA ADRIAN –
Director Executiv, MITRAN MARIANA – Sef Serviciu, SINESCHI MARIANA – Sef Birou, CIOCAN
GEORGIANA SORINA – Sef Birou, SCARLAT CERASELA – Sef Serviciu, OANCEA AURA-IONELIA –
Sef Serviciu, DINICU CONSTANTIN-Sef Serviciu, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu,
ION CLAUDIA – Sef Serviciu, NECULA CONSTANTIN – Director Executiv, CHIRU DANIELA –
Director Executiv, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu, LAZAR FLORIAN – Sef Serviciu,
MEREUTĂ IONELIA – Sef de serviciu, GHERGHINA MARIO – Sef Birou, Consilieri locali: STAN
LIVIU MARIAN, CHIEZIS LILIANA, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN, GEORGE COJOCARIU,
CRISTIAN – GELU ROSCA, ALEXANDRU – MARIUS COMSA, NICHITA RAFAEL, ANAMARIA
OPREA, MARIUS – STEFANITA ANTONARU, DORIN CORNIA, FLOREA ION, VALENTIN VULPE,
DAN – CRISTIAN BALASA, NICOLAE MATEI, DUMITRESCU DANIEL, ALIN IULIAN VASILE,
COSTIN – ADRIAN ILINCA, IANY LASCU..
Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare în original a Formularului din
secțiunea Modele formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile
art. 59 și art. 60, respectiv Secțiunea 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, cu modificările și
completările ulterioare.
În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea
cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte.
NOTA: Documentele se vor prezenta în original semnate de ofertant, asociat, terț susținător
și / sau subcontractant.
B. Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Cerința 1) Ofertanții ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în
condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că acesta este legal constituit, că nu
se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea
profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Se vor prezenta documentele de înregistrare / documente
echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie valabile la data prezentării. Ofertantul
trebuie să aibă obiectul de activitate corespondent al obiectului prezentului contract.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. b) din Hotărârea de Guvern nr. 1.136 din 18
septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor
publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, cu modificările
și completările ulterioare, prestatorul trebuie să fie/ să aibă statutul de societate civilă
profesională de salvatori acvatici sau organizație neguvernamentală care are ca scop
salvarea acvatică şi care va pune la dispoziție echipele necesare desfășurării activității de
salvare acvatică:
,,ART. 9
(1) Serviciile de salvare acvatică – salvamar şi posturile de salvare acvatică – salvamar
îşi constituie echipele de salvatori acvatici astfel:
a) (…).
b) prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu societăți civile profesionale de
salvatori acvatici sau cu organizaţii neguvernamentale care au ca scop salvarea acvatică şi
care pun la dispoziţie echipele necesare desfășurării activității de salvare acvatică.”
În cazul unei asocieri, terții susținători, subcontractanți, fiecare este obligat să
prezinte documentele din această secțiune.
Se vor prezenta documente justificative privitoare înregistrarea ofertatului.
Informațiile prevăzute în cuprinsul acestor documente justificative trebuie să fie
reale, valabile la data prezentării acestora.
Din acest document, trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în documentul prezentat.
NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea
“conform cu originalul”.
C. Capacitatea tehnica si profesionala:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
In vederea evaluarii capacitatii tehnice si profesionale de a presta serviciul, ofertantul
trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani servicii de salvamar și/sau salvare acvatică
– similare contractului a caror valoare cumulata a fost de minimum 3.600.000 lei fără TVA la
nivelul a minim 1 contract si maxim 3 contracte. Prin servicii similare se înțelege contracte
privind servicii de salvamar și/sau salvare acvatică – servicii similare sau superioare din
punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul achizitiei. Calculul perioadei se va
efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al
perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevăzut in anunțul
publicat initial. – Documentele prin care ofertanții pot îndeplini cerinta privind experienta
similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: certificate de
prestare corespunzătoare și/sau procese verbale; recomandări; procese-verbale de
receptie; certificari de buna execuție; certificate constatatoare emise sau contrasemnate de
o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar; acestea urmează a fi
prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I
in clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluării ofertelor. Respectivele
documente vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei si precizeaza daca au fost efectuate in
conformitate cu normele profesionale din domeniu. In cazul in care exista incertitudini sau
neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la
ofertantul in cauza, cat si de la beneficiarii contractului ori autoritatile competente care pot
furniza informatii in acest sens. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual
lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
C. Propunerea tehnică
Propunerea tehnică se va elabora respectând întocmai cerințele din documentația
de atribuire, din caietului de sarcini şi se va prezenta conform specificațiilor Regulamentului
pentru organizarea si funcționarea posturilor de salvamar si prim ajutor din Năvodari
(descrierea modului de prestare a serviciului de salvamar inclusiv modul de organizare), cu
respectarea prevederilor legale, acestea fiind considerate minime și obligatorii.
Ofertatul va prezenta în cuprinsul propunerii tehnice o lista cu dotările (echipamente
tehnice) de care poate dispune sau la care are acces ofertantul pentru realizarea contractului
de achiziție publică de prestări servicii.
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică și o declarație angajament, în care va
specifica că, pe perioada derulării contractului, va pune la dispoziție tot personalul conform
Caietului de sarcini.
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, sub sancțiunea declarării ofertei ca
neconformă, modalitățile de salvare, transportarea și salvarea persoanei în pericol de înec
din apă, contactul cu persoana în pericol de înec, transportul persoanei în pericol de înec,
tehnici de scoatere din apă, resuscitare cardio-respiratorie, respirație artificială, masajul
cardiac ș.a.. La formularea propunerii tehnice se vor anexa reprezentări grafice elocvente
pentru prezentarea acestor aspecte.
Pe toată perioada de prestare a serviciului, conform anexei 2 la caietul de sarcini,
ofertantul este obligat să dețină/să poată prezenta sub sancțiunea rezilierii contractului
următoarele documente:
1. Certificat de salvator acvatic pentru fiecare salvator acvatic, eliberat de o instituție
acreditata ce are ca obiect de activitate organizarea de cursuri de atestare in meseria de
salvamar conform prevederilor art. 7 alin. (2) din anexa la HG nr. 1136/2007;
2. Personalul care conduce ambarcațiunile va deține obligatoriu Brevet sau Certificat de
capacitate corespunzător tipului de ambarcațiune, conform Ordin 534/2007 pentru
aprobarea regulamentului privind criteriile minime de pregătire si perfecționare si condițiile
de obținere a certificatelor internaționale de conducător de AMBARCATIUNE de agrement.
3. Personalul de prim ajutor va prezenta diploma/certificate de absolvire care sa ateste
pregătirea profesionala.
NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original
/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele
prevăzute in caietul de sarcini, si va indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din
propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală.
Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au
ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția
mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG
nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G.
nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006
privind apărarea împotriva incendiilor. Informații se pot obține pe următoarele site-uri:
Legislația fiscală: www.mfinante.ro;
Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro;
Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro.
D. Propunerea financiară
Se va completa formularul de ofertă cu tarifele în lei, fără TVA pentru fiecare tip de
operațiune și anexa la formularul de ofertă cu valoarea totală în lei fără TVA, în care se vor
prezenta elementele de cost care concură la stabilirea tarifelor aferente activităților.
Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii financiare care informații sunt
confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
Prețurile unitare și prețul total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fără TVA. Ofertanții
au obligația de a preciza fiecare preț unitar (dacă este cazul) cu maxim 2 (două) zecimale
exacte. În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala.
Moneda pentru realizarea evaluării este RON. În cazul ofertelor al căror preț va fi cotat în
altă monedă, în vederea conversiei prețului în RON pentru scopul evaluării, sursa oficială
pentru cursul de schimb care trebuie luat în calcul este Banca Națională a României
www.bnr.ro . Data cursului de schimb este data publicării anunțului de participare.
Propunerea financiară – se va completa formularul de ofertă
Propunerea financiara se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv
taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct.
E. Alte informații
1) Garanția de participare. Garanția de participare este în valoare de 35.000 lei.
Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Modul de constituire: Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în
condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații
speciale privind autorizarea ori supravegherea, in condițiile legii sau prin depunerea în
numerar la casieria autorității contractante. Garanția de participare se va depune în contul
UAT ORAȘ NĂVODARI deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, cod fiscal 4618382.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanției de participare se va executa
necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractantă are obligația de a reține
garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:
își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilită câștigătoare,
nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziție publică; oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze
contractul în perioada de valabilitate a ofertei.
Notă: Dovada constituirii garanției de participare, va însoți oferta, neintroducându-se în
plicul exterior. În oricare situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie
prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
2) Garanția de bună execuție: Garanţia de bună execuţie este de 3% din prețul
contractului, fără TVA și se constituie de către prestator, în scopul asigurării autorității
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Garanţia de bună execuție se va constitui conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016
“prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile
art. 36 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător”, sau se va constitui prin rețineri succesive
din valoarea facturii, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3) din același act normativ. În
acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în
administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma inițială care se
va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai
mică de 0,5% din preţul contractului de achiziție publică, fără TVA.
Potrivit art. 41 din HG nr. 395/2016 – ,,autoritatea contractantă are dreptul de a
emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii
contractului de achiziție publică / contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în
cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă
are obligația de a notifica pretenția atât a contractantului, cât și emitentului instrumentului
de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al
prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total,
contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de
executat.”
Restituirea garanției de bună execuție se va efectua la solicitarea scrisă a
Prestatorului, în cel mult 14 zile de la data finalizării tuturor obligațiilor contractului de
servicii, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
F. Modul de prezentare al ofertei
• Limba de redactare a ofertei: limba română.
• Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba
română de traducător autorizat.
• Perioada de valabilitate a ofertei : 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).
Transmiterea ofertelor: – transmise prin postă, la adresa autorității contractante din
Str. Dobrogei nr. 1, (Serviciul Registratură) sau depuse direct la sediul autorității
contractante din Năvodari, str. Dobrogei. Oferta se va prezenta și în format electronic
semnată cu semnătură electronică extinsă pe suport CD / stick. NOTA: Riscurile transmiterii
ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertant. NOTA: Ofertele depuse la o
altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau
după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.
2.Mod de prezentare: Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de
a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea
tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate,
pentru fiecare plic. 3. Sigilarea și marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea
tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător
“DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu
menționarea denumirii și adresei ofertantului; Plicurile vor fi introduse apoi într-un plic
exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu
adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA 27.03.2023 , ora 15.00”. Oferta va fi însoțită de următoarele documente,
astfel: a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în
conformitate cu modelul anexat; b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul
împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea
contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia după actul de
identitate al persoanei imputernicite), c) Garanția de participare (dovada constituirii
acesteia, în cuantumul prevăzut în documentatie),
Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, garanția de participare vor însoți oferta
neintroducându-se în plicul exterior.
Plicul exterior se va înregistra și depune la sediul Primăriei Orașului Năvodari din Năvodari,
str. Dobrogei, nr. 1, Jud. Constanța.
Termen limită de primire oferte: 27.03.2023 , ora 08.30.
G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR
1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 27.03.2023 ,
ora 15.00, la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, jud.
Constanța.
1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de
sarcini şi propunerea de contract.
1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „pretul cel mai
scazut”.