Anunț de concurs pentru ocuparea funcțiilor disponibile la 25.04.2017

0
2058

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI

ANUNȚĂ

            In conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment juridic;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul buget-contabilitate;
 3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Administrare drumuri, strazi, salubrizare, spatii verzi;
 4. Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Transport public local-iluminat public.

Concursul va avea loc la sediul Primariei Orasului Navodari in data de 25 mai 2017, ora 10 – proba scrisa si interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data 14.05.2017.

Candidatii trebuie sa indeplineasca coditiile prevazute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicata (r2) privind Statutul Functionarilor Publici.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art.49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:

– formularul de inscriere (de la Biroul Resurse Umane)

– copia actului de identitate

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

– copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

– declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.


 

Conditii de participare la concursul

din data de 25 mai 2017 (proba scrisa):

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice-specializarea drept;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

– curs ECDL Complet, dovedit cu certificat.

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului buget-contabilitate:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

– cunoştinţe de operare pc – dovedite prin adeverinta/atestat/certificat

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare drumuri, strazi, salubrizare, spatii verzi:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor naturii-specializarea ecologie;

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Transport public local-iluminat public:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, specializarea management;

– curs ECDL Start, dovedit cu certificat.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic:

 

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 3. Codul Civil: Cartea a-III-a: Titlul II, III, VI si VIII;

Cartea a-V-a: Titlul II, V, VI, VII si IX – Capitolul V

Cartea a-VI-a: Titlul I, II si III

 1. Codul de Procedura Civila: Cartea I

Cartea a-II-a, Titlul I, II

Cartea a -V- a

Cartea a-VI-a, Titlul IV, VI, VII, IX, XI si XIV

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului buget-contabilitate:

 

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 3. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata
 4. Ordin nr.1792/2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 5. Ordin nr.1917/2005 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare drumuri, strazi, salubrizare, spatii verzi:

 

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata
 4. Legea nr. 24/2007 (republicată) (actualizată) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 5. Ordin nr.1549/2008 (actualizat) privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Transport public local-iluminat public:

 

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata
 4. 4. Hotararea nr.955/2004 (actualizată) pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
 5. Legea nr. 230/2006 (actualizată) a serviciului de iluminat public