Anunț concurs contractual 26.06.2017

0
1740

Anunt concurs contractual

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata, Primăria orasulului Năvodari, judeţul Constanta, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • 1 post – muncitor calificat, treapta profesionala I – studii generale/medii- vechime in munca intr-o meserie de profil tehnic minim 5 ani- Compartiment Administrare Cimitire-Serviciul Gospodărie Comunala;
 • 2 posturi – muncitor calificat, treapta profesionala I – studii generale/medii- vechime in munca intr-o meserie de profil tehnic minim 5 ani – Compartiment Reparatii- Intretinere-Serviciul Gospodărie Comunala;
 • 1 post – muncitor calificat, treapta profesionala II- vechime in munca intr-o meserie de profil tehnic minim 1 an -Compartiment Ecarisaj-Serviciul Gospodărie Comunala;
 • 1 post – portar – studii generale- vechime in munca minim 5 ani- Compartiment Intretinere-Serviciul Administrativ;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Năvodari, astfel:

 • 07.2017, ora 10,00 – proba scrisa pentru postul vacant de portar din cadrul Compartiment Intretinere-Serviciul Administrativ;
 • 07.2017, ora 13.00- proba practica pentru posturile vacante de muncitor calificat, treapta profesionala I- Compartiment Administrare Cimitire, muncitor calificat, treapta profesionala I (2 posturi) – Compartiment Reparatii-Intretinere, muncitor calificat, treapta profesionala II-Compartiment Ecarisaj- Serviciul Gospodărie Comunala;
 • interviul va avea loc in maximum 4 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de Art.3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările si completările ulterioare. În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv in perioada 26.06.2017-07.07.2017.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sa conţină, in mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata.

Condiţiile generale si specifice de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primăriei Oraşului Năvodari si pe site-ul Primăriei Oraşului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Năvodari si la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de 18.07.2017- proba scrisa si proba practica (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae

2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 • în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus Ia înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Actele prevăzute Ia alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul de portar din cadrul Serviciului Administrativ

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: titlul II – cap.II, III, IV;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituţiile publice;
 3. Legea nr.333 2003, republicată, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 4. Hotararea Guvernului nr.301/2012 , actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Condiţii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de PORTAR- Compartiment întreţinere -Serviciul Administrativ :

Candidaţii trebuie să aiba:

 • studii generale;
 • sa fie atestat profesional conform prevederilor Legii nr.333/2003, republicată, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • vechime in munca minim 5 ani;

Condiţii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat treapta profesionala I -Compartiment Administrare Cimitire-Serviciul Gospodărie Comunala:

 • studii generale/medii
 • vechime in munca intr-o meserie de profil tehnic minim 5 ani
 • permis de conducere auto, cel puţin categoria B ;

Condiţii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat, treapta profesionala I — Compartiment Reparatii-Intretinere-Serviciul Gospodărie Comunala:

-.studii generale/medii

 • vechime in munca intr-o meserie de profil tehnic minim 5 ani
 • permis de conducere auto, cel puţin categoria B

Condiţii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta profesionala II- Compartiment Ecarisaj- Serviciul Gospodărie Comunala:

 • studii generale/medii

-vechime in munca intr-o meserie de profil tehnic cel puţin un an

Afişat astazi, 26.06.2017