Serviciul Administrativ

0
2107

{slider Serviciul Administrativ}

Atribuții

 • se îngrijeşte de întocmirea contractelor cu furnizorii de servicii necesare bunei functionari a institutiei pe linie administrativă, cum ar fi servicii de poştă, energie electrică,agent termic,telefonie fixa si mobila,apa, canalizare, echipamente de lucru,  valorificarea materialelor recuperabile, etc
 • analizeaza si centralizeaza cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante si a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate
 • intocmeste planul de aprovizionare al primariei.
 • urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare.
 • asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei orasului si Consiliului Local Navodari
 • avizeaza procesele-verbale de receptie pentru contractele de prestari servicii (curatenie, intretinere, multiplicare xerox, operare calculator, service copiatoare, tipografiere, etc.) si controleaza aceste activitati
 • face propuneri pentru intocmirea unor contracte ce cuprind prestari servicii si utilitati necesare
 • urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in programul achizitiilor publice;
 • asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce se afla in patrimoniul Primariei
 • urmareste contractele de prestari servicii (curatenie sedii, intretinere instalatii interioare, imprimare multiplicare, service copiatoare, tipografiere, transport persoane, inchiriere autoturisme, service aparate aer conditionat, etc.) si controleaza activitatea personalului contractat;
 • redacteaza comenzi, ordine de lucru si procese verbale la contractele in derulare;
 • gestioneaza materialele de intretinere, de papetarie si consumabile, produsele de protocol, imprimatele cu regim special, obiectele de inventar si mijloacele fixe;
 • efectueaza subinventarierea de folosinta pe sedii si birouri pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar si urmareste folosirea in buna stare a lor;
 • receptioneaza toate obiectele de inventar si mijloacele fixe intrate in magazie, intocmeste NIR-uri,bonuri de consum si deschide fisa de evidenta a obiectelor de inventar;
 • colaboreaza la definitivarea dosarului cu documente pentru a fi efectuata casarea bunurilor degradate (bunuri ce au fost propuse la casare in urma inventarierii patrimoniului primariei.);
 • depoziteaza in magazie bunuri ce se restitue din teren ca urmare a faptului ca nu mai sunt necesare la locul de folosinta de pana atunci din diverse motive;
 • incarca anual extinctoarele pentru stingerea incendiilor si trusele de prim ajutor;
 • avizeaza plata facturilor ce reprezinta bunuri si prestari servicii contractate : energie electrica, apa-canal, incalzire, chirie, salubrizare, deservire xerox, masini de scris, calculatoare, telefoane, mobile, transport persoane, etc.
 • administreaza toate automobilele apartinand primariei
 • coordoneaza si indruma activitatea conducătorilor auto;
 • controleaza si tine evidenţa foilor de parcurs pentru autovehicolele din dotarea Primăriei şi urmăreste încadrarea îm norma de consum de carburanţi aprobată;
 • rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie si de asigurarea in caz de avarie a autoturismului (CASCO).
 • organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de personalul de deservire şi de efectuare a curăţeniei zilnice a spaţiilor de orice fel
 • face propuneri pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii în vederea alocării de fonduri de la buget şi după aprobare urmăreşte executarea acestora
 • face propuneri pentru planul de cheltuieli cu ocazia unor zile festive, pavoazarea clădirii, limitându-se la strictul necesar
 • duce la îndeplinire orice alte atribuţiuni dispuse de direcţii, primar sau Consiliul Local

{slider Compartiment Administrare Piete, Targuri, Oboare}

Atribuții

 • raspunde de asigurarea conditiilor minime de dotare  a spatiilor destinate activitatii de comert
 • raspunde de aplicarea si respectarea regulilor generale de functionare a formelor specifice de comert si de prestari servicii in pietele si oboarele orasului
 • raspunde de organizarea comertului in zonele publice, in conditii de protectie optima a consumatorilor si de asigurarea unei concurente loiale intre agentii economici si persoane fizice
 • raspunde de respectare programului zilnic aprobat pentru activitatea din pietele orasului
 • raspunde de gestionarea activitatilor desfasurate in perimetrul pietelor amenajate ale orasului
 • raspunde de buna desfasurare a activitatii de alimentatie publica in incinta pietelor
 • respecta regulamentul de organizare si functionare a pietelor, aprobat
 • urmareste activitatea de comert si alimentatie publica desfasurate in locuri publice, in timpul desfasurarii unor evenimente organizate de catre Consiliul Local, astfel ca agentii economici si persoanele fizice care presteaza astfel de servicii sa fie autorizati si sa respecte normele de igiena in vigoare

{slider Compartiment Intretinere}

Atribuții

 • supravegheaza si sesizeaza eventuale nereguli privind starea de functionare a dotarilor institutiei, propunand actiunile ce se impun pentru remedierea acestora
 • asigura conditiile optime pentru desfasurarea activitatii in sediul primariei
 • intocmeste referate de necesitatea procurarii materialelor si pieselor de schimb necesare, pe care le inainteaza spre analiza si aprobare sefului serviciului
 • avanseaza propuneri cu privire la planul de intretinere si reparatii ale cladirilor, utilajelor si mijloacelor de transport ale Consiliului Local
 • pune in aplicare planul de reparatii aprobat de primar, conform graficelor intocmite si cu incadrarea in prevederile bugetare
 • asigura exploatarea in bune conditii si conform legislatiei in vigoare a mijloacelor de transport ale primariei, urmarind incadrarea in consumurile normate de combustibil si cu respectarea cotelor alocate.
 • asigura accesul publicului in institutie, pe baza unui program stabilit de catre primar
 • face propuneri pentru planul de investitii necesare bunei functionari a Directiei economice, precum si reparatii la imobil, la instalatiile aferente, si celelalte mijloace fixe aflate în administrare, urmareste realizarea lucrarilor respective, participa la efectuarea receptiei acestora si asigura efectuarea decontarilor;
 • întocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare privind materialele de întretinere, inventar – gospodaresc si rechizite de birou pentru aparatul executiv, precum si pentru planul de aprovizionare tehnico – materiala cu utilaje, mijloace si accesorii specifice combaterii incendiilor si emite comenzi pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat;
 • organizeaza activitatea de exploatare, întretinere si reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigura verificarea starii tehnice a acestora si ia masuri operative de remediere a deficientelor constatate;
 • întocmeste situatia zilnica a consumurilor de carburanti si lubrifianti pentru mijloacele de transport auto din dotarea institutiei si administreaza bonurile de benzina, urmarind respectarea plafonului privind consumul de carburanti pe fiecare autovehicul;

{slider Compartiment Monitorizare Locala}

Atribuții

 • mentine în stare de functionare echipamentele si asigura întretinerea acestora pentru a-si îndeplini rolul functional.
 • supravegheaza în permanenta echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la receptionarea evenimentelor;
 • tine permanent legatura cu echipajele de interventie, pentru a cunoaste pozitia acestora în teren, urmareste schimbarea acestora la orele si locurile stabilite, în vederea realizarii unor interventii operative în cazul producerii de evenimente deosebite;
 • foloseste echipamentele radio în mod corespunzator si intervine pentru respectarea regulilor de catre toti participantii la traficul radio;
 • asigura legatura permanenta între compartimente;
 • preia sesizarile si le transmite compartimentelor de specialitate.
 • indeplineste si alte atributii date în sarcina de catre Primar, Consiliul Local, Sefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

{slider Compartiment Informatizare}

{slider Compartiment Salvamari}

{slider Compartiment Activitati sportive}

{slider Compartiment Administrare scoli / Invatamant}

{slider Compartiment Administrare cluburi pensionari}

{/sliders}