Direcția Administrarea Domeniul Public si Privat

0
3099

{slider Serviciul A.D.P.P.}

Atribuții

 • verifica situatia din teren a suprafetei ocupate de agentii economici, pentru contractile incheiate de acestia cu Primaria
 • verifica situatia reala in teren pentru diverse societati comerciale, amplasamentul respectiv si posibilitatile legale privind acordarea autorizatiilor de functionare,
 • urmareste realizarea si respectarea disciplinei contractuale in teren privind activitatea de afisaj, reclama si publicitate care se realizeaza pe raza orasului Navodari, conform contractelor economice incheiate de societatile de media cu Primaria orasului Navodari
 • urmareste si verifica activitatea de afisaj, reclama si publicitate desfasurata pe domeniul public si privat al persoanelor fizice si juridice, sesizeaza eventualele nereguli.
 • calculeaza si verifica lunar incasarea taxei de publicitate ce revine Primariei ca urmare a mijloacelor publicitare existente pe raza orasului si anume: panouri fixe/ mobile/luminoase sau bannere; casete luminoase; calcane; umbrele; copertine; corturi; campanii promotionale.
 • calculeaza si verifica lunar incasarea taxei de ocupare a domeniului public pentru toate mijloacele publicitare amplasate pe domeniul public, inclusiv stoppere publicitare.
 • elibereaza autorizatii de ocupare a domeniului public in urma solicitarilor depuse impreuna cu documentatiile anexate,
 • verifica existenta autorizatiilor de construire pentru mijloacele de publicitate amplasate pe domeniul public/privat si solicita directiei de specialitate demolarea acestora in cazul in care aceste autorizatii nu exista.
 • urmareste si verifica existent autorizatiilor de functionare pentru desfasurarea campaniilor promotionale,
 • intocmeste periodic situatii centralizate cu privire la situatia incasarilor realizate din activitatea de reclama si publicitate, taxa ocupare domeniu public si taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate conform legii,
 • intocmeste raportul de activitate periodic sau de cate ori este solicitat de seful ierarhic superior,
 • are obligatia de a informa in scris si permanent seful ierarhic superior cu privire la aspectele deosebite, propunand masuri concrete care sa conduca la eliminarea deficientelor constatate,
 • incaseaza taxele prevazute de Hotararea Consiliului Local cu privire la ocuparea domeniului public atunci cand se constata ocuparea domeniului public de catre agentii economici sau persoane fizice pentru diverse activitati, in baza instiintarilor si notelor de constatare intocmite si sesizeaza serviciile de specialitate in cazul constatarii unor incalcari ale prevederilor legii.
 • urmareste derularea contractelor economice incheiate de diversi agenti economici cu Primaria orasului Navodari pentru constructii usoare ( chioscuri presa ) aflate pe domeniul public / privat sau pentru activitatea de reclama si publicitate si respectarea disciplinei contractuale conform clauzelor contractelor incheiate, verifica concordant dintre prevederi si respectarea clauzelor contractuale,
 • intocmeste documentatia pe etape, cu privire la incheierea unui contract, conform legislatiei in vigoare: intocmirea studiului de oportunitate, a proiectului de hotarare, solicitand compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei, precum si organelor competente avizele ce trebuie sa stea la baza proiectului de hotarare.
 • informeaza cu privire la situatia derularii contractelor, propunand masuri pentru imbunatatirea executarii acestora si pentru o mai eficienta urmarire a lor.
 • urmareste si controleaza incasarile rezultate din activitatea de publicitate, afisaj si reclama care se desfasoara pe domeniul public / privat al orasului, conform legislatiei in vigoare si clauzelor contractuale.
 • executa, in baza prevederilor contractuale, calcularea veniturilor rezultate in urma contractelor incheiate si raspunde pentru corectitudinea si realitatea debitelor stabilite pentru fiecare agent economic.
 • evidentiaza agentii debitori si face toate demersurile necesare in vederea incasarii in termenele stabilite a acestor sume datorate si urmareste aplicarea de majorari de intarziere intocmai cu prevederile contractului incheiat.
 • urmareste si asigura existenta la dosarul fiecarui contract a documentelor de plata din care sa reiasa veniturile incasate,
 • raspunde de neluarea masurilor corespunzatoare in cazul agentilor economici care nu respecta clauzele contractuale sau nu isi achita obligatiile de plata conform contractului.
 • se preocupa de studierea legislatiei aplicate in derularea contractelor si orice alte acte normative,
 • intocmeste si inainteaza corespondenta pe care o considera necesara cu referire la respectarea disciplinei contractuale care sa conduca in final la o derulare corespunzatoare a contractelor,
 • executa corespondenta primita de la seful ierarhic, conform atributiilor de serviciu, si raspunde de legalitatea si oportunitatea datelor inscrise, precum si de incadrarea in timp,
 • coordonează activitatea personalului şi stabileşte  atribuţii  şi  sarcini pentru personalul din subordine;
 • întocmeşte evaluările performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
 • duce la îndeplinire şi alte atribuţiuni dispuse prin actele normative în vigoare sau prin hotărârile şi dispoziţiile emise de Consiliul Local, respectiv primar
 • colaboreaza in scris cu celelalte directii din cadrul Primariei in vederea urmaririi eficiente a contractelor incheiate si aplicarii corecte a legislatiei in vigoare.

{slider Compartiment Transport public / Iluminat public}

Atribuții

 • urmareste si raspunde permanent de buna functionare a instalatiilor retelei de iluminat public a orasului
 • participa la elaborarea documentaţiei de licitaţie sau ofertă publică (caiete de sarcini,fişe tehnologice,estimări valorice,clauze tehnice contractuale,etc.)in vederea incheierii contractelor privind alimentarea cu energie electrica a retelei de iluminat public
 • intocmeste programul de realizare a lucrarilor si a graficului de executie privind reabilitarea, intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public al orasului
 • colaboreaza cu compartimentul de specialitate al institutiei, pentru verificarea stării de întreţinere a elementelor de protecţie rutieră (garduri de protecţie, stâlpi,bariere fixe şi mobile), marcajelor rutiere,parcajelor rutiere  şi stabilirea în teren a elementelor deteriorate,sustrase şi realizarea propunerilor de instalare a unora noi în funcţie  de  dinamica  structurii  urbanistice  a  oraşului, montarea-demontarea, recondiţionarea şi înlocuirea acestora;
 • urmăreste execuţia lucrărilor de reabilitare, întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat public prin controale pe teren;
 • verifica şi semneaza situaţiile de plată, ofertele de preţ,etc. întocmite de prestatorii acestor servicii
 • verifica şi semneaza documente privind consumul de energie electrică rezultat din activitatea de întreţinere în funcţionare a sistemului de iluminat public;
 • constata contravenţiile la dispoziţiile legale şi aplica sancţiuni contravenţionale date în competenţă
 • întocmeste rapoarte, informări, adrese, referate, răspunzând pentru exactitatea şi corectitudinea datelor consemnate;
 • întocmeste şi actualizeaza permanent documentaţiile necesare elaborării hotărârilor Consiliului Local Năvodari în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la transportul de persoane şi bunuri în regim de taxi;
 • primeste şi verifica documentaţiile înaintate de solicitanţi în vederea obţinerii autorizaţiilor unice, permanente sau sezoniere pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, conform Legii nr.38/2003,precum şi a H.C.L nr.30/2004;
 • intocmeste evidenta autorizaţiilor unice, permanente sau sezoniere eliberate; întocmeste  situaţii lunare privitoare la numărul acestora, sumele încasate şi completările sau modificările realizate;
 • efectueaza controale de rigoare împreună cu împuterniciţii Primăriei oraşului Năvodari în vederea respectării hotărârilor Consiliului Local Năvodari privind acordarea autorizaţiilor unice, permanente  sau sezoniere;
 • intocmeste evidenţa staţiilor de taximetrie, urmăreste modul în care sunt respectate condiţiile impuse conducătorilor taxi;
 • verfica întocmirea corecta a documentaţiei înaintate de către petenţi comisiei de circulaţie şi stabileste în teren corectitudinea celor solicitate în vederea obţinerii avizelor acestei comisii pentru construirea unui obietiv, de funcţionare a a unui punct de lucru sau societate, pentru eliberarea licenţei de traseu în oraşul Năvodari şi a capului de linie; le întocmeste şi elibereaza;
 • verifica sesizările populaţiei, inclusiv documentarea în teren şi rezolvarea acestora pentru fiecare activitate în parte;
 • asigura legatura permanenta intre Consiliul Local si prestatorii de servicii de transport public local, colaboreaza cu acestia pentru asigurarea unor servicii publice de calitate

{slider Compartiment Administrare drumuri – strazi / Salubrizare spatii verzi}

Atribuții

 • intocmeste necesarul de lucrari privind amenajarea si intretinerea drumurilor si strazilor, pentru elaborarea programului anual pe categorii de lucrari
 • participa la elaborarea documentatiilor in vederea angajarii unor cheltuieli si incheierea de contracte de prestari servicii de amenajare si intretinere a drumurilor
 • participa la elaborarea documentatiilor pentru licitatii publice
 • elaboreaza instructiunile de lucru pentru intretinerea tramei stradale a orasului
 • intocmeste ordinele de lucru pentru inceperea lucrarilor contractate si a proceselor verbale de receptie a lucrarilor executate
 • urmareste in timp lucrarile executate, in perioada de garantie si dupa aceasta
 • verifica starea de intretinere a elementelor de protectie rutiera(garduri de protectie, stalpi, bariere fixe si mobile), marcajelor si parcajelor si stabileste in teren elementele deteriorate, sustrase si inainteaza propunerile de inlocuire a lor
 • urmareste intretinerea in stare de functionare a semafoarelor
 • amenajeaza, intretine si exploateaza locurile de parcare si afisaj publicitar, in locurile special amenajate si alte locuri publice, in conditiile stabilite prin planurile de urbanism
 • organizeaza fronturile de lucru, semnaleaza corespunzator lucrarile, adapteaza restrictiile de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta
 • urmareste derularea lucrarilor finantate din bugetul local care privesc amenajarea si intretinerea drumurilor
 • urmareste sistematic starea podurilor destinate traficului rutier in orasul Navodari
 • supravegheaza, cu sprijinul unor institutii specializate, daca este cazul, starea tehnica a drumurilor, strazilor, arterelor pietonale, podurilor
 • verifica si semneaza situatiile de plata, oferte de pret, etc. intocmite de prestatori
 • identifica si inainteaza propuneri privind amenajarea spatiilor sau a platformelor pentru depozitarea deseurilor menajere
 • intocmeste documentatiile pentru licitatii publice ce au ca obiect angajarea de firme prestatoare de servicii de salubrizare
 • participa la incheierea contractelor de prestari servicii de salubrizare
 • urmareste modul de derulare a lucrarilor de colectare si transport deseuri menajere, in termenii si conditiile stabilite prin contactele incheiate
 • urmareste modul de derulare a lucrarilor de salubrizare stradala
 • colaboreaza cu celelate institutii publice pentru reglementarea transportului hipo pe teritoriul orasului
 • colaboreaza cu alte institutii publice ale orasului pe linia mentinerii curateniei, organizarii si coordonarii actiunilor  de deratizare, dezinsectie si de igiena a spatiilor de locuit, a sediilor institutiilor publice precum si a altor spatii publice
 • raspunde de curatarea si igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea si amenajarea terenuilor mlastinoase din perimetrul localitatii
 • participa la avizarea persoanelor fizice sau juridice care solicita autorizare a punctelor de colectare a materialelor reciclabile de la populatie
 • colaboreaza cu Compartimentul Programe de Mediu pentru coordonarea serviciilor de salubritate cu actiunile si activitatile privind protectia si conservarea mediului si protectia sanatatii publice, desfasurate de autoritatile publice
 • intocmeste evidenta contractelor angajate, confirma si urmareste situatiile de plata, pentru incadrarea in cheltuielile alocate din bugetul local
 • intocmeste de rapoarte, informari, adrese, referate cu privire la activitatea compartimentului

{slider Compartiment Evidenta domeniului public si privat}

Atribuții

 • organizează licitaţii publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor aprobate de Consiliul Local, cu respectarea condiţiilor legale în vigoare
 • asigură întocmirea documentaţiilor de licitare sau închiriere, întocmind caietele de sarcini şi stabileşte contravaloarea garanţiilor de participare şi a caietelor de sarcini puse la dispoziţia participanţilor
 • stabileşte preţul de pornire a licitaţiilor propuse şi termenele de valabilitate pentru contractele ce urmează a fi încheiate cu câştigătorii licitaţiilor respective
 • asigură înscrierea şi preselecţia participanţilor la licitaţii pe baza criteriilor stabilite prin caietele de sarcini
 • asigură întocmirea proceselor-verbale de licitaţie şi aduce la cunoştinţa participanţilor rezultatele acesteia
 • încheie contracte de concesiune sau închiriere pentru terenurile licitate sau de concesiune fără licitaţie pentru obiectivele avizate în condiţiile legii
 • urmăreşte ca la eliberarea autorizaţiilor de construcţii să se ţină seama de condiţiile stabilite prin caietele de sarcini, procesul-verbal şi din contractele încheiate cu beneficiarii acestora
 • face propuneri directorului economic, pentru componenţa comisiilor de licitaţii şi concesionări şi asigură secretariatul acestor comisii
 • ţine evidenţa contractelor de închiriere şi concesionare şi urmăreşte respectarea clauzelor acestora, prin verificare în teren, luând măsuri de respectare a disciplinei contractuale ori de câte ori constată abateri de la prevederile înscrise în acestea
 • întocmeşte rapoarte, informări şi dări de seamă statistice, privind activităţile încredinţate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept la termenele scadente
 • duce la îndeplinire orice alte atribuţiuni încredinţate de Consiliul Local, de primar şi conducerea direcţiei, conform cu normele legale în vigoare
 • întocmeste contractele pentru construcţiile provizorii cu destinaţia de garaje,
 • identifica deţinătorii de garaje după schiţe
 • redacteaza răspunsurile şi asigura soluţionarea petiţiilor în termenul prevăzut de lege;
 • întocmeste referatele pentru proiectele de hotărâri care au legătură cu domeniul de activitate;
 • participa în comisiile de inventariere anuală a domeniului public şi privat al oraşului Năvodari;

{slider Serviciul Gospodarie comunala}

{slider Compartiment Spatii verzi}

Atribuții

 • coordoneaza, imbunatateste, urmareste activitatile privind amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din orasul Navodari
 • verifica starea tuturor spatiilor verzi de pe raza orasului si intocmeste programe de lucru
 • urmareste derularea contractelor si comenzilor de intretinere spatii verzi privind respectarea termenelor si tehnologiei lucrarilor;
 • intocmeste programele anuale de plantare si stabilirea necesarului de material dendrologic;
 • urmareste derularea contractelor de taiere – toaletare, respectarea termenelor de executare a acestora si tehnologia lor;
 • verifica cantitatea si calitatea lucrarilor executate
 • urmareste efectuarea lucrarilor si respectarii tehnologiei de teren
 • raspunde de realizarea lucrarilor prevazute in planurile de amenajare a spatiilor verzi de pe raza orasului
 • raspunde de asigurarea materialului dendrofloricol, arbori, arbusi, gard viu, flori
 • propune necesarul de investitii specific activitatii de spatii verzi

{slider Intretinere / Reparatii}

Atribuții

 • efectueaza întreaga activitate de intretinere si reparatii necesare bunei administrari a sediului  primăriei si a celorlalte cladiri aflate in administrarea Consiliului Local
 • conduce, coordonareaeaza si controleaza activitatile in legatura cu drumurile publice; functiile si caracteristicile strazilor, conditiile tehnice pentru repararea, reabilitarea sau modernizarea lor
 • executa periodic lucrari de revizie, intretinere si reparatii
 • executa lucrari  privind reabilitarea, intretinerea si mentinerea Sistemului de Iluminat Public din orasul Navodari
 • participa la curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

{slider Ecarisaj}

{slider Dezinsectie / Deratizare}

{slider Administrare cimitire}

{/sliders}