Rezultatul soluționării CONTESTAȚIEI la proba scrisă a concursului organizat în data de 16.12.2019 (proba scrisă)

0
1111

In urma analizarii contestatiei, inregistrata sub nr.49883/17.12.2019, Comisia de soluţionare a contestaţiilor constata urmatoarele:

  1. Referitor la contestarea rezultatului de la proba scrisa si solicitarea de reevaluare a lucrarii scrise sustinute in data de 16.12.2019;

In conformitate cu prevederile art.32 alin.2 si art.33 lit.b) din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, in urma reevaluarii lucrarii, comisia de solutionare a contestatiilor comunica urmatoarele rezultate ale solutionarii contestatiei la proba scrisa a concursului organizat in data de 16.12.2019 (proba scrisa):

Nr. crt. Nume si prenume candidat  

Postul pentru care candideaza

Punctajul obtinut initial Punctaj obtinut dupa contestatie
1  Simion Elena-Laura Educator

Centrul de Zi pentru Copii

57,66 53,00
  1. Referitor la aspectul nerespectarii bibliografiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor a constatat ca subiectul 1 al probei scrise a fost stabilit conform bibliografiei de concurs.

 

Afisat astazi, 18.12.2019, ora 10,00.