REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA SFARSITUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 25.06.2021 (proba scrisa)

0
114

Nr.44406/25.06.2021

REZULTATUL  PROBEI  SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA SFARSITUL PERIOADEI DE DEBUT DIN  DATA DE 25.06.2021 (proba scrisa)

In conformitate cu prevederile Art.45 alin.6 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la examenul din data de 25.06.2021 (proba scrisa):

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 Sandu Sondra Asistent social practicant –Centrul de Zi pentru Persoane in Varsta 76.00 ADMIS


Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Afisat astazi, 25.06.2021, ora 13.00