Rezultatul probei scrise la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă)

0
1131

 

Nr.76485/04.11.2021

 

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă)

În conformitate cu prevederile Art.30, alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă

 

    1. Ivan Liliana     Referent, Treaptă profesională IA, studii medii/ Compartiment Organizare Evenimente – Mass  Media – Registratură – Arhivă    73,33  

Admis

 

    2.     Popescu Robert-Cristian    Inspector de specialitate, gradul profesional II,         studii superioare de lungă durată/

Compartiment implementare proiecte – fonduri europene

   56,00  

Admis

 

 

Top of FormCandidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.Top of Form

Bottom of FormBottom of FormInterviul se va susține în data de 09.11.2021, ora 14,00.

Afișat astăzi, 04.11.2021, ora 15,00

 

Secretar comisie concurs,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica