Anunț concurs de promovare în funcție publică de conducere – 07 decembrie 2021 (proba scrisă)

0
1405

 

 

Nr.76603/05.11.2021

 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

ANUNȚĂ

 

 

În conformitate cu prevederile Art.618, alin.(1), lit.b), alin.(3) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și        art.140 – 143 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primaria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu Relatia cu Consiliul Local – Registru Agricol în data de 07 DECEMBRIE  2021 (proba scrisă), perioada nedeterminata.

 

 1. Probele pentru concurs:

– selectie dosare

– proba scrisa

– interviu

 

 1. Conditiile de desfasurare a concursului:

Locul de desfasurare a concursului:

– la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

Probele concursului, data si ora desfasurarii:

– selectie dosare: – in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

proba scrisa : 07 DECEMBRIE 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

interviu: – in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

– perioada de depunere a dosarelor: 05 – 24 noiembrie 2021

 

 1. Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

Conditiile generale: candidații trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de Art.465, alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

 

 

 1. e) atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 2. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 3. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 4. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 5. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 6. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 7. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia speci

 

Conditiile specifice: – candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

–  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta echivalenta in profilul Stiinte Administrative, specializarea Administratie Publica

– candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de Art.143 din Hotararea Guvernului nr.611/2008, actualizată, respectiv:
(1) a) formularul de înscriere, anexat prezentului anunț;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ;
(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.
(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art.49, alin. (1^1), (1^2), (2), (3) şi (5) din HG nr.611/2008, actualizată.

 Persoana de contact: Epuras Viorica, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, telefon 0241/761603; 0241/760353, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu sina, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (www.anfp.gov.ro).

 

Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 

 

 

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată – integral;
  9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare – integral;

 

 

Tematica:

 1. Constituţia României, republicată:

Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

Titlul III-Autorităţile publice;

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Partea a III-a. Administraţia publică locală;

Partea a V-a. Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

Partea a VI-a. Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
Partea a VII-a. Răspunderea administrativă;

 1. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare:

Capitolul I – Principii şi Definiţii;

Capitolul II – Dispoziţii speciale;

 

 

 

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;             Capitolul             IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare:
  Capitolul I – Dispoziţii generale;

Capitolul II – Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:

Capitolul I – Dispoziţii generale;

Capitolul II – Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;

 1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative:

Capitolul I – Dispoziţii generale;

Capitolul III – Elaborarea actelor normative;

Capitolul IV – Redactarea actelor normative;

Capitolul V – Structura actului normativ;

Capitolul IX – Norme cu privire la actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;

 1. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată – integral;
  9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare – integral;

 

 

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de conducere vacantă de Sef Serviciu Relatia cu Consiliul Local – Registru Agricol

 

 

– coordoneaza activitatea Serviciului Relatia cu Consiliul Local – Registru Agricol

– conduce, organizează, coordonează, controlează și răspunde de bunul mers al activităţii în cadrul serviciului;

–   îndrumă, coordonează și controlează activitatea angajaţilor din subordine;
–   asigură legătura între serviciu, conducerea instituției, celelalte servicii și/sau unităţi subordonate;
–   răspunde de difuzarea actelor şi executarea lucrărilor privind alegerile locale şi generale;
–    răspunde de difuzarea actelor și pregătirea lucrărilor privind organizarea și desfășurarea diferitelor recensăminte ( populație, agricultură, etc. ) precum şi a referendumurilor locale;

–    se îngrijeşte de modul de aducere la cunoştinţa consilierilor locali a convocării şedinţelor Consiliului local şi de remitere a materialelor supuse dezbaterii;

–   se îngrijeşte de aducerea la cunoștința publică a convocării şedinţelor Consiliului local;
–    se îngrijeşte de pregătirea materialelor şedinţelor Consiliului local şi de ţinerea evidenţei acestora  (sigilate şi semnate de cei în drept);

–   urmăreşte şi verifică modul de ţinere a evidenţei hotărârilor în registre speciale;
–   se îngrijeşte de aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general, cu caracter normativ;

–   asigură aducerea la cunoștința membrilor serviciului a hotărârilor şi dispoziţiilor, cu caracter normativ;

–    colaborează cu comisiile pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local;

–  asigura întocmirea rapoartelor de specialitate şi proiectelor de hotărâre de competenţa serviciului înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local și le susține în comisiile de specialitate ale Consiliului local, precum și în plenul ședințelor Consiliului local;

–    verifică respectarea prevederilor legale privind registrul agricol şi modul de desfăşurare a activităţilor conexe, întocmirea, actualizarea şi păstrarea acestuia;

–    verifică înregistrarea, circulaţia documentelor, modul de soluţionare, transmiterea la timp și corect a răspunsurilor şi arhivarea corespondenţei;

–  verifică și semnează corespondența pentru personalul din subordine;

–    primeşte, înregistrează şi repartizează pe compartimente şi responsabilităţi, corespondenţa adresată serviciului şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termen;

–    gestionează și se îngrijeşte de păstrarea și arhivarea corectă a documentelor create în cadrul serviciului şi rezultate din activitatea personalului din subordine și, respectiv de modalitatea de păstrare și predare a documentelor la Compartimentul Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

–   evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine;
–   urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;
 

 

 

 

–   verifică respectarea programului de lucru și prezența la serviciu a personalului din subordine;
–   aprobă programările de concediu de odihnă cu asigurarea funcționării în bune condiții a structurilor din subordine pentru întreaga perioadă a anului și le comunică compartimentului resurse umane;

–    aprobă cererile de concediu de odihnă pentru personalul din subordine cu respectarea programării aprobate, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

–    propune și ia măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției, răspunde cu promptitudine la solicitarea acestora;

–   analizează periodic activitatea personalului din subordine atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ și dispune măsuri de eficientizare a activității pentru personalul din subordine;
–    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

–   elaborează fișele de post pentru personalul din subordine;

–    se preocupă de aducerea la cunoștința întregului personal a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului intern, a tuturor măsurilor și deciziilor conducerii instituției și a legislației din domeniu în vigoare, cu implicații asupra activității personalului din subordine, verifică însușirea acestor cunoștințe și evaluează eficacitatea însușirii cunoștințelor;

–    instruiește, în  vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu, personalul din subordine cu privire la aplicarea legislației și a modificărilor legislative din domeniu, comunicate de compartimentele de specialitate, ori de câte ori situația o impune;

–  rezolvă reclamaţiile, cererile şi sesizările repartizate;

–  semnează şi răspunde pentru întocmirea şi verificarea documentelor emise în sfera de activitate;

–  asigură întocmirea, elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale de la nivelul structurii și implementarea standardelor de control managerial intern și urmărește ca întreg personalul din subordine să le cunoască și să le respecte;

– asigura instuirea periodica in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru personalului din subordine si consemneaza in fisa de insturire individuala;

– se asigură că sunt respectate prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD), Legii nr.190 din 18 iulie privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii 190/2018

–  execută şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei;

–   participă la cursuri de perfecţionare;

PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

  

 Autoritatea sau instituţia publică:

    Funcţia publică solicitată: 

    Data organizării concursului: 

    Numele şi prenumele candidatului:  

    Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la   concurs): 

    Adresă: 

    E-mail: 

    Telefon: 

    Fax: 

    Studii generale şi de specialitate: 

    Studii medii liceale sau postliceale:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

     Studii superioare de scurtă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

    Studii superioare de lungă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   

    

 

 

Alte tipuri de studii:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

    Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit
 

 

     
 

 

     

    Cunoştinţe operare calculator2): 

    Cariera profesională3):

Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     

   

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 

 1. . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     

   

Declaraţii pe propria răspundere6

    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . …………………………………, legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ……………………….. la data de . . . . . . . . . …………, 

cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– mi-a fost □

– nu mi-a fost □

interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre

judecătorească definitivă, în condițiile legii.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

– am fost □ destituit/ă dintr-o funcție publică,

– nu am fost □

și/sau

– mi-a încetat □ contractul individual de muncă

– nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am fost □

– nu am fost □

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 7)

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 8), declar următoarele:

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

 

 

 

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;*)

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data. . . . . . . . . .

Semnătura. . . . . . . . . .

 

*) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.

1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”.

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.

4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.

5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.

8) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.