Primaria Orașului Năvodari organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de Arhitect Șef, pe perioadă nedeterminată

0
1878

Nr.23311/30.03.2021

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

 

În conformitate cu prevederile Art.618, alin.(1), lit.b), alin.(3) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 privind unele măsuri și art.140 – 143 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primaria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează în data de 06 mai 2021, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de Arhitect Șef, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul oraşelor, potrivit art. 36^1 lit. c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

– atestat de Registrul Urbaniştilor din România;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

– să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/2019.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1, în data de 06 mai 2021, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari, respectiv în perioada                        30 martie 2021-19 aprilie 2021. Persoana de contact: Epuraș Viorica, Referent de specialitate, tel.0241761603/0241760353, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de Art.143 din Hotararea Guvernului nr.611/2008, actualizată, respectiv:
(1) a) formularul de înscriere, anexat prezentului anunț;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ;
i) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.
(1^1) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,  cu modificările şi completările ulterioare.
(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.
(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art.49, alin. (1^1), (1^2), (2), (3) şi (5) din HG nr.611/2008, actualizată.

 

 

 

BIBIOGRAFIA

la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice

de conducere specifice vacante de Arhitect Șef:

 

 

 1. Constituția României, republicată,
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 5. Legea nr. 50/1991 actualizată și republicată privind autorizarea executarii lucrărilor de

construcții;

 1. Ordinul MDRL 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 2. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu completările și modificările ulterioare;
 3. Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și  consulatare a publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 4. HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalații aferente, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de conducere specifice vacante de Arhitect Șef:

 

– Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri  ale consiliului local al orașului Navodari sau prin dispoziții ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a orașului Navodari precum și a teritoriului administrativ.

– Participă  la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei Orașului Navodari care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice ale orașului, precum și amenajarea teritoriului administrativ al orașului Navodari.

– Asigură redactarea certificatelor de urbansm, autorizațiilor de construire și autorizațiilor pentru desființarea construcțiilor pe baza documentațiilor tehnice prevăzute de lege și le prezintă spre semnare persoanelor competente, și răspunde de legalitatea acestora din punct de vedere al respectării legislației specific domeniului urbanistic și al autorizării lucrărilor de construire

– Urmărește executarea construcțiilor în conformitate cu autorizatiile de construcție; în cazul în care se constată nerespectarea autorizației de construcție sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege.

– Organizează, conduce și controlează la zi evidența certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și autorizațiilor de demolare.

– Organizează și controlează eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor   în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încat să nu devină aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003; răspunde în conditiile OUG nr. 27/2003.

– Controleaza și răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcțiilor, controleaza si răspunde de încasarea taxei de regularizare.

–  Verifica periodic si contribuie la reactualizarea evidenței terenurilor fără construcții intravilan și extravilan care fac parte din patrimoniul orașului Navodari, în colaborare cu Direcția de Administrare a domeniului public și privat.

–  Asigură și răspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetațenii orașului Navodari referitoare la respectarea legalitații în domeniul urbanismului și construcțiilor.

–  Asigură întocmirea și răspunde de realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică a orașului Navodari precum și de amenąiare a teritoriului, cu respectarea tradiției locale și realizarea lor conform prevederilor legale.

– Inițiaza proiecte pe teritoriul administrativ al orașului Navodari care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public — privat și avizează toate proiectele intocmite de terti pe teritoriul administrativ al orasului Navodari.

– Asigură elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectura prin procedurile de încredintare prevăzute de lege, în colaborare cu structura responsabila de achizitiile publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepționarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanță deosebită.

– Stabilește și propune primarului măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurator; asigură respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea și conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement pe baza documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

–  Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.

– Asigură elaborarea și respectarea prevederilor planului urbanistic general al orașului și a regulamentului de urbanism și aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și conformarea autorizațiilor de construire sau de desființare cu prevederile documentațiilor de urbanism.

– Asigură monitorizarea, urmărirea stării monumentelor de arhitectură și a zonelor de rezervații și zonelor protejate și face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in valoare.

–  Inventariază și propune spre aprobare zonele în care trebuie luate masuri de reabilitare urbană.

– Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al orașului Navodari, precum și celelalte documentații de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a orașului și a teritoriului administrativ.

–  Asigură participarea cu reprezentanți la lucrarile comisiei de sistematizare a circulației rutiere.

–  Constată contravențiile la actele normative în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare în domeniul construcțiilor și urbanismului, direct sau prin personalul din subordine

– Verifica săptămânal comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizałile primite pentru solutionare.

– Colaboreaza cu celelalte compartimente pentru ținerea la zi a planurilor topo-geo cu inventarierea imobiliară și planurile cu rețelele subterane de pe teritoriul orașului, dupa definitivarea si aprobarea PUG;

– In probleme de investiții trebuie să cunoască și să aplice legislația în vigoare privind finanțarea, executarea, decontarea și controlul lucrărilor de investiții (HG 378/1994, HGR 740/1990, HGR 592/1995, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/1995, Legea nr. 50/1991, HGR 750/1992, ord. MF-MLPT 69N/1996, HGR 461/2001 norme de aplicare a OUG 60/2001 privind achizițiile publice);

– Conduce și răspunde de organizarea evidenței lucrărilor de construcții din oraș în vederea punerii la dispoziție a rezultatelor acesteia, autorităților administrației publice centrale.

–  Intocmește fișa postului pentru functionarii publici din subordine, o actualizează ori de cate ori situația de fapt și prevederile legale impun aceasta.

– Se preocupă în permanență de cunoașterea, însușirea și aplicarea prevederilor din legislația nou apărută sau modificările acesteia;

– Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

– Urmărește însușirea legislației în vigoare și aplicarea corectă a acesteia de către toți angajații din subordine;

–  Verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ale salariaților din subordine:

–  Verifică realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor;

–  Repartizează sarcini de serviciu pe compartimentele de lucru subordonate, repectiv:

-răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informațiilor, rapoatelor și a altor lucrări, verifică documentele întocmite de compartimentele de lucru subordonate;

-răspunde de organizarea activității in structura organizatorica condusa;

-urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor legate de activitatea specifică fiecărui compartiment;

-răspunde, în fața organelor de control, pentru activitatea desfășurată în cadrul structurii;

-întocmește referate pentru sancționarea personalului din subordine, atunci când este cazul, pe care le prezintă primarului, dacă este la prima abatere disciplinară sau sesizează comisia de disciplină;

-asigură colaborarea cu celelalte compartimente ale instituției;

-sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității instituției;

-verifică modul în care sunt aduse la îndeplinire dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local de către personalul din subordine;

-verifică modul în care sunt îndeplinite, de către personalul din subordine atribuțiile încredințate de către primar;

-verifică periodic activitatea desfășurată de către salariații din subordine și prezintă Primarului constatările efectuate;

-întocmește referate de necesitate pentru achiziționarea de produse , servicii sau lucrări pentru buna desfășurare sau îmbunătățirea activității în cadrul structurii pe care o conduce;

-vizează referatele de necesitate și cererile întocmite de către personalul din subordine;

-este răspunzător pentru respectarea tuturor procedurilor de lucru (proceduri generale, procedurile cuprinse în sitemul de management al calității etc) în cadrul structurii pe care o conduce;

– Participă la audientele acordate de către primar;

– Organizează și gestionează baza de date a structurii

– Asigură prelucrarea, analizarea si insusirea în cadrul structurii, a unor acte normative, documentare juridice, articole, alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate;

– Soluționează contestațiile și întocmește referatele și proiectele de dispoziții în vederea semnării acestora de către primar;

– Studiază legislația și actele normative din domeniu făcând propuneri pentru aplicarea acestora.

– Rezolvă corespondența privind activitatea structurii conduse conform legislației în vigoare

– Prezintă la cererea Primarului rapoarte și informări privind activitateastructurii conduse

– Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului in vederea promovării lor în Consiliul Local;

– Coordoneaza arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile legale;

– Rezolvă corespondența privind activitatea structurii conform legislației în vigoare;

– Exercită și alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului;

– Asigură transmiterea răspunsurilor către petenți în termen legal verificând cele semnalate prin deplasarea pe teren;

– Face propuneri cu privire la instruirea personalului din subordine, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

– Face propuneri pentru acordarea salariilor de meritpentru personalul din subordine, în condițiile legii, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

– Face propuneri pentu acordarea de prime subordonaților, în condițiile legii, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

– Emite note interne pentru reglementarea activităților în cadrul structurii conduse, cu viza Primarului;

– Intocmește fișele de post pentru personalul din subordine și le prezintă spre aprobare primarului;

– Asigură și garantează exercitarea funcției publice, independent de relațiile interpersonale;

– Respectă și protejează drepturile salariaților din subordine împotriva oricăror încercări de încălcare, manifestări de subiectivism, abuz sau arbitrarii

– Propune primarului avansarea în funcții, trepte, grade sau categorii fără subiectivism, pe baza competențelor, performanțelor și abilităților profesionale, a capacității inovative a fiecărui angajat din subordine;

– Stabilește responsabilități și autorități precise și specifice fiecărui loc de muncă și fiecărei funcții, asigură comunicarea și însușirea acestora de către toți angajații din subordine

– Asigură repartizarea proporțională și rațională a sarcinilor de muncă, pe fiecare angajat,în funcție de fișa postului, pregătirea profesională și capacitatea intelectuală;

– Analizează propunerile și sugestiile făcute de salariații din subordine, în vederea îmbunătățirii activității, pe care le prezintă mai departe primarului;

– Analizează activitatea prestată de către personalul din subordine și identifică soluții pentru îmbunătățirea activității, dacă este cazul

– Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte nonnative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

– Sarcini generale (20 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități generale:

– întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;

– întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Navodari, pentru rectificări bugetare (în cazul în care a fost deja adoptat), pentru programul anual de achiziții publice;  cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;

– cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Navodari, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului (procedura privind circulația și redactarea corespondenței etc.);

– cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Manualului de Management al Calității precum și toate procedułile de lucru ale sistemului de calitate ISO 9001 :2000 — Managementul serviciilor din administrația publică locală;

– certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;  certifica prin aplicarea stampilei ”confonn cu originalul” si propria semnatura,autenticitatea anumitor documente, la solicitarea altor institutii;

– rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne;

–  răspunde de soluționarea documentelor și petițiilor plimite de la contribuabili, în termenele legale, și răspunde pentru operarea în aplicația infonnatică de registratură a tuturor datelor necesare;

– respectă programul de lucru și programul cu publicul;  anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

– adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

– în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile internee de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;

– în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislație, unele proceduri de lucru interne conțin prevederi care contravin legislației în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi confonne cu noile prevederi legale, are obligația de a înștiința imediat, în scris, conducerea;

– participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de instituție;

– asigura desfășurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităților de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;

– se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;

– răspunde pentru respectarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al infonnațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

– are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

– raportează periodic activitatea desfășurată și rezultatele acesteia;  anunță în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu;

– informează imediat, în scris, șeful direct în legatură cu problemele apărute în activitate;

– Sarcini administrative (10 % din timpul de lucru):               

– întreține și exploatează corect inventarul din dotare;

– participă ca membru în comisii în care este numit prin dispoziții ale primarului;

– răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea și predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor actelor întocmite și expediate, precum și de arhivarea acestora;

– întocmește referate de necesitate pentru achiziția de produse, lucrări sau servicii;

– menține ordinea și curățenia la locul de muncă;

– respectă măsurile de securitate și sănătate în munca din instituție;

– Alte sarcini (10% din timpul de lucru)

– întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;

– efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului;

 

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișat astazi 30.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

 

 

    Autoritatea sau instituţia publică:

    Funcţia publică solicitată: 

    Data organizării concursului: 

    Numele şi prenumele candidatului: 

    Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la   concurs): 

    Adresă: 

    E-mail: 

    Telefon: 

    Fax: 

    Studii generale şi de specialitate: 

    Studii medii liceale sau postliceale:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

     Studii superioare de scurtă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

    Studii superioare de lungă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

     Alte tipuri de studii:

Instituția Perioada Diploma obținută
 

 

   
 

 

   
 

 

   

    Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit
 

 

     
 

 

     
 

 

     

    Cunoştinţe operare calculator2): 

    Cariera profesională3):

Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     

    Detalii despre ultimul loc de muncă4): 

 1. . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . .

 

  Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     

    Declaraţii pe propria răspundere6

    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . …………………………………, legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ……………………….. la data de . . . . . . . . . …………, 

cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– mi-a fost □

– nu mi-a fost □

interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre

judecătorească definitivă, în condițiile legii.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

– am fost □ destituit/ă dintr-o funcție publică,

– nu am fost □

și/sau

– mi-a încetat □ contractul individual de muncă

– nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am fost □

– nu am fost □

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 7)

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 8), declar următoarele:

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;*)

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

  

Data. . . . . . . . . .

Semnătura. . . . . . . . . .

 

*) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.

1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”.

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.

4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.

5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.

8) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.