Nr. 37847/28.05.2021

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

Anunță

         În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 1 postinspector de specialitate, gradul I – studii superioare de lungă durată în științe economice – vechimea în muncă – minim 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe), în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE  ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, post pe perioadă determinată, pe perioada implementării proiectului, respectiv până la data de – 31.12.2022, din cadrul Compartimentului Implementare proiecte – fonduri europene.
 • 1 postinspector de specialitate, debutant – studii superioare de lungă durată,  în cadrul proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL NĂVODARI”, post pe perioadă determinată, pe perioada implementării proiectului, respectiv până la data de – 30.06.2023, din cadrul Compartimentului Implementare proiecte – fonduri europene.
 • 1 postMuncitor calificat IV- Bucătar – studii generale/medii, vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe), cu certificat de calificare profesională în meseria de bucătar și cu certificat de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă valabil la data concursului, din cadrul Compartimentului Creșa nr. 20.
 • 1 postȘef formație muncitori – studii medii liceale, filiera tehnologică,  școală profesională absolvită cu diplomă în domeniul tehnic, vechime în specialitatea studiilor absolvite, minim 9 ani, dovedită cu carnet de muncă și/sau adeverințe, din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală – Compartiment Întreținere și Reparații.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

–  24.06.2021, ora 09.00  –  proba scrisă pentru toate posturile vacante;

– 28.06.2021, ora 10.00 – proba practică pentru postul vacant de Muncitor calificat IV – Bucătar.

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.

    Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din HG nr. 286/2011, actualizată, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
       b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
       c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
       d) are capacitate deplină de exerciţiu;
       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
       g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada  28.05.2021 – 11.06.2021 inclusiv.

         Conform prevederilor art. 6 din HG nr.286/2011: 

        (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – formular de la resurse umane;
     b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
      c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
      d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
      e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
      f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
      g) curriculum vitae;
     (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

 Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane,   telefon 0241/761603, int.108, e-mail: hr@primaria-navodari.ro.

 

Bibliografia pentru postul contractual vacant de – inspector de specialitate, gradul I (pe perioadă determinată – până la 31.12.2022) și a postului contractual vacant de inspector de specialitate, debutant (pe perioadă determinată – până la 30.06.2023) din cadrul Direcției Achiziții Publice – Management Programe – Fonduri Europene – Administrativ: 

 

 1. Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare – Titlu II si Titlu III;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Tiltlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice (CAP. I art.538- art.542, CAP. III, art. 549 -556, CAP. V – art. 558 – 562);
 3. O.U.G.  nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 4. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

 

Bibliografia pentru postul contractual vacant de – Muncitor calificat IV-bucătar, din cadrul Direcției Asistență Socială – Creșa nr. 20:

 

 1. Lege nr.319/2006 ( actualizată ) a securitații și sănătății în muncă 
 • Secțiunea a-7-a, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor, Art.23

2.Lege nr.307/2006(republicată) privind apărarea împotriva incendiilor

 • Cap.II, secțiunea a-6-a, Art.22- Obligațiile principale ale fiecărui salariat la locul de muncă

3.Legea nr. 53/2003 Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare 

 • Titlul II, Cap.II, Art.39 alin(1) și alin.(2) – Drepturile și obligațiile salariatului
 • Titlul XI, Cap. II – Răspunderea disciplinară, Art.248 alin(1)
 1. Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor
 • Anexa – Norme de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, Cap.III, Art.33

5.Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

 • Anexa 2 la regulile generale – Cerințe generale de igienă,  CAP.V -Cerinţe pentru echipamente, alin(1),(2) si (3)
 • Anexa 2 la regulile generale – Cerințe generale de igienă, cap.VI-Deșeuri alimentare, alin(1),(2),(3) si (4)
 • Anexa 2 la regulile generale – Cerințe generale de igienă –Cap.VIII- Igiena personalului, alin.(1) si (2)

6.Ordinul nr. 1.563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenți

 • Anexa 1 – Lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor , enumerare categorii, exemplificare.
 • Anexa 2 – Principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescent.

7.Ordinul nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretarea pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, Anexa 4 –Zona de preparare și distribuire alimente .

 

Bibliografia pentru postul contractual vacant de – Șef formație muncitori din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Gospodărie Comunală – Compartiment Întreținere și Reparații:

 1. Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare – Titlu II si Titlu III;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Tiltlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice (CAP. I art.538- art.542, CAP. III, art. 549 -556, CAP. V – art. 558 – 562);