Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și special

0
1900

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI

 

Primăria Orașului Năvodari, cu sediul în Năvodari, jud. Constanţa, Adresa: str. Dobrogei, nr. 1, Telefon: +40241761603, +40241760535, Fax +40241761606, Email: secretariat@primaria-năvodari.ro, Web: http://www.primaria-năvodari.ro vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, Legea 190/2018.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, Primăria are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

 1. Colectăm și prelucrăm datele personalului angajat / delegat din partea Societăților comerciale către care am externalizat unele servicii pentru următoarele scopuri:
 • Desfăşurarea operaţiunilor de recrutare de personal;
 • Întocmirea Contractelor Individuale de Muncă;
 • Completarea REVISAL;
 • Completarea Fişei postului
 • Gestiune economico-financiară şi administrativă;
 • Întocmirea şi transmiterea statelor de plată;
 • Plata salariilor / facturilor sau altor sume (deconturi) prin virament bancar
 • Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii;
 • Comunicarea angajat – angajator, delegat – beneficiar (Primăria);
 • Pentru oferirea de informații la cererea autorităților.

 

 1. În scopul furnizării serviciilor administrative, de sănătate și siguranță în localitate, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, ţinând cont de prevederile specifice aplicabile, respectiv:

 

o  Registratură

o  Acordare audienţe

o  Soluţionare petiţii/sesizări

o  Gestiune economico-financiară şi administrativă

o  Stare civilă

o  Evidența populației

o  Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale

o  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

o  Protecţia şi securitatea persoanelor şi bunurilor

o  Protecţie şi asistenţă socială

o  Autoritate tutelară

o  Cadastru

o  Urbanism

o  Spaţiu locativ

o  Asociaţii de proprietari

o Servicii publice

o Servicii juridice

o Evidenţă electorală

o Achiziţii publice

o Vânzare-cumpărare;

o Impozite şi taxe;

o Ajutorare comunitară;

o Comunicare operativă şi eficientă dintre Primărie și cetăţean;

o Asigurare de servicii de documentare la bibliotecă;

o Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale Primăriei, referitor la furnizorii de servicii educaționale.

o Pentru statistică

o Pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;

o Pentru oferirea de informații la cererea autorităților.

 

 

 

 

 1. Conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor desfășurăm monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de Primăria ; în acest context Primăria poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, poate asigura supravegherea video străzilor din localitate, pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a împrejmuirilor acestora;

 

 

 

 1. Pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziționării de servicii/produse pe care le oferim/solicităm;
 2. Pentru a răspunde la întrebări și solicitări;
 3. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 4. Pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
 5. Pentru a oferi și îmbunătăți web-site-ul;
 6. Scopuri statistice;
 7. Scopuri arhivistice;
 8. Organizare/derulare evenimente;
 9. Accesul la informaţii de interes public;
 10. Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Primăria), conform articolului 6 din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Primăria va prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile pe linia prelucrării datelor cu caracter personal, derulate de serviciile / birourile / compartimentele din cadrul Primăriei sunt următoarele:

 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
 • Declaraţia Drepturilor Copilului, proclamată prin Rezoluţia 1386 (XIV) a Adunării Generale din 20 noiembrie 1959;
 • Convenţia din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • Metodologie din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Ordonanţa nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Regulamentul 2016/679/UE, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Directiva 2002/58/CE din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice)
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice;
 • Legea nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice;
 • Directiva nr. 1148 din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune
 • Regulamentul nr. 1725 din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (Ce) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1247/2002/CE
 • Decizii ale Comisiei Europene, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia adecvată a datelor cu caracter personal de către state terțe aplicabile în România în temeiul Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ;
 • Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • Legea nr. 2 din 20 decembrie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste Romania;
 • Legea nr. 141 din 10 iunie 2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
 • Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
 • Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Procedura din 3 iulie 2019 de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic;
 • Legea nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii,
 • Legea 82/1991, actualizată – a contabilităţii
 • Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015
 • Codul civil;
 • Criterii de clasificare din 29 iunie 2005 a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
 • Ordin nr. 2341 din 12 august 2019 pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
 • Ordin nr. 110 din 30 august 2019 pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
 • Legea nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
 • Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică;
 • Ordin nr. 1694 din 6 mai 2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică;
 • Norme tehnice din 27 aprilie 2017 privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
 • Regulamentul (CE) NR. 118/97 din 2 decembrie 1996 de modificare şi actualizare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 de aplicare a regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71;
 • Legea 504/2002, a audiovizualului, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • Ordonanța Guvernului 39/2005 privind cinematografia cu modificările și completările ulterioare;
 • Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale);
 • Directiva 2016/680/CE, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
 • Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Norme metodologice din 6 februarie 2003 de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliţiei locale;
 • Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor;
 • Ordonanţa guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Decizia nr. 161 din 09 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Alte acte normative care guvernează raporturile dintre Primărie / Unitate Administrativ Teritorială şi Cetăţean;
 • Legea 16 din 1996, a Arhivelor Naționale;
 • Legea 135 din 2007, privind arhivarea electronică.
 • Alte acte normative care guvernează raporturile UAT – Cetăţean;

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Potrivit legislației, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau beneficiar al unui serviciu prestat de Primărie, sunteţi o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Din momentul înregistrării nou-născutului / căsătoriei / dobândirii unui imobil / efecturii unei activități ce implică declararea sau înregistrarea la Primărie, colectăm datele cu caracter personal conform prevederilor legale care reglementează acea activitate.

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Primăriei este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Informațiile pe care ni le furnizaţi voluntar când utilizaţi formularul de contact de pe web-site, când ne contactaţi prin telefon sau e-mail sau comunicaţi cu noi în orice mod, ne daţi în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm.

Aceste informații includ numele, prenumele, adresa locuinţei, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

Informații pe care le colectăm automat când accesaţi şi navigaţi pe web-site-ul Primăriei de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart există posibilitatea de a se colecta și stoca informații referitoare la adresa IP, tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea paginii web precum și informații legate de secțiunile pe care le consultaţi.

Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de web-site-ul nostru. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți decât către instituţiile statului care au acest drept prevăzut de actele normative.

 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei sunt următoarele:

 

Pentru angajare:

–   nume, prenume,

 

–   data şi locul naşterii,

 

–   CNP,

 

–   seria şi nr. de la CI,

–  Imaginea fotografică, conform standardelor;

–   cetăţenia,

 

–   semnătura,

 

–   profesia,

 

 

–   situaţia familială,

–   sexul,

–       locurile de muncă anterioare,

 

–       formare profesională – diplome, studii,

 

 

–       detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă.

 

–       permisul de conducere (în cazul şoferilor),

 

–       date bancare,

 

 

–       accidente de muncă,

 

–       publicaţii,

 

 

–       date din Curriculum Vitae.

 

 

Pentru activităţi privind relaţia UAT – cetăţean:

–  Numele şi prenumele;

–  Prenumele părinţilor/copiilor;

 

–  Data şi locul naşterii;

–  Domiciliul, reşedinţa;

 

–  Codul Numeric Personal – cetăţeni români; Numărul de identificare naţional – cetăţenii altor state;

 

–  Seria şi numărul actului de identitate – Cartea de identitate în cazul cetăţenilor români; Paşaportul – cetăţenii altor state;

–  Imaginea fotografică, conform standardelor;

–  Cetăţenia,

–  Etnia;

 

–  Proprietăţi;

–  Semnătura,

–  Situaţia medicală;

–  Religia;

–  Formare profesională – diplome, studii,

–  Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;

–  Situaţia familială;

–  Orientarea sexuală

 

 

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

·  Numele şi prenumele;

·  Domiciliul, reşedinţa;

 

·  Codul Numeric Personal,

·  Semnătura,

·  Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;

 

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

·  Numele şi prenumele;

·  Domiciliul, reşedinţa;

 

·  Codul Numeric Personal;

·  Semnătura,

·  Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;

·  Profesia;

·  Locurile de muncă;

 

Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăria, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

Primăria, prin serviciile/birourile/compartimentele prin care-şi desfăşoară activitatea, colectează date personale direct de la persoana vizată sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Primăria ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Primăria) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

a.       Persoana vizată – cetăţeanul locuitor al orașului sau din altă localitate/angajatul;

b.      Inspectoratul Teritorial de Muncă;

c.       Instituţii bancare;

d.      Casa Naţională de Asigurări Sociale;

e.       Servicii de sănătate publică;

f.        Casa Naţională de Pensii Publice;

g.      Autorități publice;

h.      Poliție, Parchet, Instanțe;

i.        Organismele de asigurare a calității abilitate să efectueze activități de verificare asupra activității Primăriei ;

j.        Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor cu caracter personal;

 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale, după care vor fi arhivate potrivit Legii Arhivelor Naţionale.

 

Restricții privind oferirea serviciilor

Serviciile oferite sunt destinate tuturor persoanelor indiferent de originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Nu oferim servicii minorilor neînsoţiţi de un părinte/aparținător.

Dacă orice persoană știe sau are motive să creadă că un minor ne-a transmis date personale o rugăm să ne contacteze.

 

Vă rugăm să rețineți următoarele informații

 

– Perioada de timp: Durata de prelucrare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale, după care vor fi arhivate potrivit Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996, a Arhivelor Naţionale și Legii nr. 135 din 15 mai 2007, privind arhivarea documentelor în formă electronică.

– Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

– Imposibilitatea de a vă indentifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem găsi datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizaţi în solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizaţi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care furnizaţi informații suplimentare care să permită identificarea.

 • Primăria nu va trebui să solicite aprobarea sau acordul explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal, deoarece are o bază legală pentru prelucrarea datelor deşi conceptul de consimţământ în ceea ce priveşte unele dintre activităţile Primăriei va rămâne important – spre exemplu, pentru transmiterea de newsletter.
 • Conform art. 4, alin. 11 din GDPR, „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

 • Potrivit dispoziţiilor din OUG 57/2019 – Codul Administrativ:
 • Secțiunea III, art. 410 alin. (5) – Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
 • 439 – Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale (atunci când este necesar), Primăria, prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru furnizarea serviciilor care necesită acordul dumneavoastră.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de:

– Dreptul de retragere a consimțământului – Conform art. 7 din GDPR – Dacă v-ați acordat consimțământul cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de retragerea consimțământului;

– Dreptul de acces – Conform art. 15 din GDPR – Aveți dreptul de a obține de la societate o confirmare privind faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces la datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, nu este un drept absolut, iar interesele altor persoane vă pot restrânge dreptul de acces;

– Dreptul la rectificare – Conform art. 16 din GDPR – Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul să completați date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Conform art. 17 din GDPR – În cazul în care păstrarea acestor date încalcă Regulamentul, dreptul Uniunii sau dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul;

– Dreptul la restricționarea prelucrării – Conform art. 18 din GDPR – În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate numai de noi în anumite scopuri;

– Dreptul la portabilitatea datelor – Conform art. 20 din GDPR – În anumite circumstanțe, este posibil să aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un device și puteţi avea dreptul să transmiteți aceste date la o altă entitate fără ca noi să vă împiedicăm;

– Dreptul la opoziție – Conform art. 21 din GDPR – În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară, sau în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi și ni se poate solicita să nu mai procesăm datele dvs. cu caracter personal;

– Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;

– Dreptul de a vă adresa justiției;

Dreptul de a fi notificat în caz de încalcări privind securitatea datelor, de către operator.

 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din Primăria, în scris, la adresa Primăriei .

Deasemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro.

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 

Informații despre cookies

Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și praţentarea conținutului întrun mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțIn eforturile Primariei Pecineaga pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevanță. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim? Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru ? O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare.

Conțin Cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor – În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile repraţintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau daţactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții de safe search).

– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevanță pentru utilizator.

– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate – Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplică sau replică pe alte rețele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și repraţintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Daţactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să va bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile ?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră.

Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

 

Confidențialitatea informațiilor

Primăria se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu dumneavoastră. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază, important pentru noi.

Primăria va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcționării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca și dezvălui anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a se îndeplini obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a se proteja.

Utilizatorii, în calitate de proprietari, sunt singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor şi informațiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului.

Primăria va prelucra aceste date/informații personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime. Primăria a luat măsuri adecvate, conform RGDP şi a legislaţiei naţionale pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale conținute de site.

versiune actualizată la 06.08.2021