Măsurile care se aplică din 15/06 pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

0
1136

Măsuri de relaxare în pandemia COVID-19. Hotărârea nr. 465 din 11 iunie 2020 pentru modificarea Anexelor 2 si 3 din HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă

HOTĂRÂREA nr. 465 din 11 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

PUBLICATĂ ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 din 12 iunie 2020

Data intrării în vigoare: 15 Iunie 2020

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ART. I

  Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Vezi și ”Stare de alertă pe teritoriul României în următoarele zile. Măsuri de prevenire și control

  1. La anexa nr. 2 articolul 1, punctele 2 şi 2^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  ”2. Pentru toate persoanele care vin în România din ţările care nu fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, se instituie măsura carantinării/izolării la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

2^1. Persoanele care vin în România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, prevăzută la pct. 2, dar care, înaintea plecării din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.”

  2. La anexa nr. 2 articolul 1, după punctul 2^1 se introduce un nou punct, punctul 2^2, cu următorul cuprins:

  ”2^2. Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în ţări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.”

  3. La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituţiilor internaţionale şi sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;”

  4. La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”m) persoanele care intră în România pentru prestarea de activităţi medicale, activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii medicale, precum şi al echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;”

  5. La anexa nr. 3 articolul 1, punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  ”5. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

6. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.”

  6. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

  ”7. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.”

  7. La anexa nr. 3 articolul 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”1. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.”

  8. La anexa nr. 3 articolul 4, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

  ”1^1. Se pot relua zborurile prevăzute la pct. 1 pentru ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.”

  9. La anexa nr. 3, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”

ART. 7

  (1) Sunt permise activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.

  (2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite:

  a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, cu excepţia celor care funcţionează potrivit art. 6 pct. 3;

  b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.”

  10. La anexa nr. 3 articolul 9, punctele 1, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  ”1. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri.

  ……………………………………………………………………….……..

5. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea.

6. Se reia activitatea şi se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

  11. La anexa nr. 3 articolul 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:

  ”6^1. Se reia activitatea şi se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

  12. La anexa nr. 3 articolul 10, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

  ”3. Prin excepţie de la pct. 1, se permite desfăşurarea activităţilor în creşe, grădiniţe şi after-school-uri, pe perioada vacanţei de vară, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

  13. La anexa nr. 3 articolul 11, alineatele (6), (15) şi (17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  ”(6) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 6 şi 7 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

  ………………………………………….……………………………….

(15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 şi 6^1 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

  ………………………………….………………………………………

(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 se pun în aplicare de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale”.

  ART. II

  Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.