Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

0
1302
primaria-nav

primaria-navConcurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent şi auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Năvodari, judeţul Constanţa

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 30.08.2016, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: Navodari, sediul Primariei orasului Navodari, judetul Constanta
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Năvodari, judeţul Constanţa.
Concurs afişat la data: 29.07.2016, ora 08:00

 

Auditor
Descriere post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: AUDIT

Localizare post
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂVODARI
Localitate: NĂVODARI
Judeţ: CONSTANŢA

Auditor
Descriere post         
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: AUDIT

Localizare post
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂVODARI
Localitate: NĂVODARI
Judeţ: CONSTANŢA

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Auditor, clasa I, grad profesional asistent
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Auditor, clasa I, grad profesional principal
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie concurs
1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern;
6. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
10. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  •     copia actului de identitate;
  •     formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  •     copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •     copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  •     cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  •     adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  •     declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.