Centralizator nominal cu rezultatele probei interviu susținut în data de 31.08.2022, pentru concursul organizat în data de 29.08.2022 (proba scrisă) pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

0
731

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI  LA CONCURSUL DIN  DATA DE 29 august 2022 (proba scrisă)

 

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului la concursul din data de 29 august 2022 (proba scrisă):

REZULTATUL PROBEI INTERVIU:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează Medie punctaj proba interviu Rezultat proba interviu
1 Păduraru Lavinia Ana-Maria educator, studii superioare – Compartiment: Centrul de zi pentru copii  

85,00

 

ADMIS

2 Iordache Raluca referent debutant, studii medii, – Compartiment: Expert pentru Problemele Romilor  

66,66

 

ADMIS

Cu drept de contestație până în data de 01.09.2022, ora 12.00, conform art. 31 din HG 286/2011: ” După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din HG 286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Afișat astăzi 31.08.2022, ora 12.00, la avizierul de la sediul instituției, str. Dobrogei nr. 1 și pe pagina de internet a instituției, www.primaria-navodari.ro,.

Secretar comisie,

Insp. Comp. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria