Birou Juridic

0
2997

{slider COMISIA DE VERIFICARE PE TEREN A SUPRAFEŢELOR ŞI VECINĂTĂŢILOR TERENURILOR CE VOR FI ATRIBUITE  ÎN PROPRIETATE CONFORM ART.36 LEGEA 18/1991}

 •     Matei-Sava Ramona, inspector asistent, biroul juridic
 •     Slăvitescu Valerica, referent de specialitate, registrul agricol
 •     Mitran Dumitru, arhitect şef
 •     Chioncel Mariana, consilier superior, biroul agricol
 •     Lazăr Florian, inspector debutant, compartiment corp control

{slider COMISIA TEHNICA DE EXAMINARE, SOLUŢIONARE A CERERILOR DEPUSE ÎN BAZA LEGII 10/2001 ŞI PUNERE ÎN POSESIE ASUPRA TERENURILOR ÎN CAUZĂ}

 •     Pătru Diana, secretar oraş năvodari
 •     Botaş Paul-Liviu, director executiv, dadpp
 •     Săndulescu Mariana, director executiv direcţia juridică
 •     Mitran Dumitru, arhitect şef
 •     Chioncel Mariana, consilier superior, biroul agricol
 •     Slăvitescu Valerica, referent de specialitate, registrul agricol
 •     Dinicu Constantin, şef serviciu administrativ
 •     Matei-Sava Ramona, inspector asistent, biroul juridic

{slider ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A TERENULUI AFERENT LOCUINŢEI ŞI ANEXELOR GOSPODĂREŞTI-CONFORM ART.36 LEGEA 18/1991}

 1.     cererea petentului/petenţilor
 2.     acte de identitate petent/petenţi
 3.     adeverinţă eliberată de registrul agricol al primariei navodari
 4.     certificat fiscal eliberat de directia economica a primariei navodari
 5.     schiţă cadastrală verificată de ocpi
 6.     actul de proprietate al locuinţei sau orice alt act din care reiese că terenul a fost atribuit în folosinţă pentru construcţie locuinţă
 7.     declaraţia vecinilor din care să rezulte că nu le-a fost afectată proprietatea
 8.     procură de reprezentare a petentului/petenţilor dacă este cazul

(se atribuie în proprietate suprafaţa prevăzută în actul iniţial prin care s-a atribuit terenul in folosintă)

{slider ACTE NECESARE PUNERII ÎN POSESIE ASUPRA TERENURILOR ATRIBUITE CONFORM LEGII 10/2001}

 1.     actele de identitate ale petentului/petenţilor
 2.     dispoziţia prin care s-a atribuit terenul conform legii 10/2001
 3.     plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate
 4.     procură de reprezentare a petentului/petenţilor atunci cand este cazul

{slider ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI-CONSTRUCTIE, SI A PROCESULUI-VERBAL DE IDENTIFICARE A ACESTUIA}

 1. solicitare scrisa privind eliberarea Certificatului de atestarea dreptului de proprietate asupra imobilelor-constructii si a procesului-verbal de identificare a imobilului-constructie;
 2. dovada dreptului de proprietate asupra terenului (xerocopie);
 3. autorizatia de construire, daca este cazul (xerocopie);
 4. planul de situatie actualizat al imobilului (original);
 5. adeverinta privind evidenta in Registrele Agricole ale Primariei Navodari (original);
 6. actele de stare civila ale solicitantilor(xerocopie).

{/sliders}