Nr.40290/09.06.2021

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

În conformitate cu prevederile art.41 ^1 și art.45 ^1 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria orașulului Năvodari, județul Constanța, organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut pentru postul de asistent social debutant ocupat de doamna Sandu Sondra, din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă-Direcția de Asistență Socială.

Examenul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 25.06.2021, ora 10.00-proba scrisă:

Bibliografia stabilită pentru examen:

1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, actualizată: Titlul II-Cap.II, III;

2. Ordinul 29/2019 – ANEXA 6 STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte și ANEXA 8 STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID – I;

3. Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare – cap.I, cap.III (Sistemul de servicii sociale), cap.V secțiunea a 2-a Nivelul local;

4. Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare – cap.I și cap.II Secțiunea I (Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială;

5. HG nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.