Serviciul Achizitii publice / Management programe

0
2458

{slider Serviciul Achizitii publice / Management programe}

Atribuții „Serviciul Achiziții publice”

a)    asigura pregatirea documentelor necesare desfasurarii achizitiilor publice de bunuri, de natura prestarilor de servicii si raspunde de desfasurarea acestora in conditiile reglementarilor in vigoare la data organizarii;
b)    pregateste documentatiile necesare organizarii achizitiilor executiei investitiilor publice si desfasurarea acestora in conditiile reglementarilor in vigoare la data organizarii lor;
c)    asigura gestionarea garantiilor de participare la procedurile de achizitii, in acest scop facand mentiuni (sub semnatura) pe documentele primite de la participanti;
d)    transmite documentele de adjudecare a achizitiilor publice factorilor mentionati in actele normative in baza carora s-au organizat achizitiile si/sau in reglementari interne.
e)    verifica daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice prevad termene pentru diverse activitati ce se desfasoara cu ocazia achizitiilor, si asigura desfasurarea lor in cadrul termenelor stabilite;
f)    verifica daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice prevad ca, anterior lansarii documentatiilor pentru efectuarea achizitiilor, acestea sa fie studiate de anumite institutii si organisme, asigura indeplinirea acestei conditii si sustine documentatiile transmise pentru studiere;
g)    studiaza documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor a caror executie va fi supusa
h)    achizitiei si a celor pentru achizitia proiectarii investitiilor publice, anterior organizarii acestora, cat este necesar intocmirii documentatiilor necesare organizarii achizitiei si sustinerii acestora, anterior lansarii, la institutiile si/sau organismele prevazute de lege.
i)    organizeaza achizitiile bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse in lista de dotari, dupa aprobarea bugetului
j)    asigura continutul cadru al “Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare” potrivit HG 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din OUG 34/2006.
k)    intocmeste procesele verbale prevazute de lege ale comisiei de evaluare;
l)    verifica si avizeaza instructiunile pentru ofertanti in vederea organizarii procedurilor de achizitii publice (bunuri, servicii si executia lucrarilor) din bugetul municipal de catre institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local;
m)    asigura publicitatea achizitiilor publice ( anunturi de intentie, de participare si de atribuire )
n)    intocmeste referatele de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
o)    asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
p)    intocmeste procesele verbale la deschiderea ofertelor;
q)    analizeaza ofertele depuse;
r)    emite hotarârile de adjudecare;
s)    primeste si rezolva contestatiile
t)    intocmeste rezolutiile la contestatiile depuse;

{slider Compartimentul Achizitii publice}

{slider Birou Management programe}

Atribuții

a)    gestioneaza asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei prin fondurile provenite de la Uniunea Europeana
b)    elaboreaza cererile de finantare si fisele de proiect pentru accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeana;
c)    asigura managementul si implementarea proiectelor si programelor finantate din fonduri provenind de la Uniunea Europeana;
d)    monitorizeaza si evalueaza proiectele si programele finantate din fonduri provenind de la Uniunea Europeana;
e)    contacteaza si colaboreaza cu serviciile din cadrul Primariei orasului Navodari, cat si cu regiile subordonate Consiliului Local, in vederea culegerii de informatii pentru crearea unei baze de date necesare elaborarii si fundamentarii cererilor de finantare privind accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeana;
f)    implementeaza acquis-ului comunitar la nivel local;
g)    implica activ  institutia in procesul postaderare;
h)    colaboreaza in vederea indeplinirii atributiilor specifice biroului cu urmatoarele institutii: Primaria municipului Constanta, Prefectura si Consiliul Judetean Constanta; Agentia de Dezvoltare Regionala 2 Sud Est;  Ministerul Administratiei si Internelor; Ministerul Integrarii Europene; Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Finantelor Publice; Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerul Transporturilor, Centrul de Informare al Comisiei Europene in Romania; alte organisme de interes local si national ;
i)    se implica activ in proiectele internationale derulate impreuna cu parteneri externi, proiecte la care primaria este solicitant sau partener
j)    stabileste legaturi cu diferite retele, organizatii neguvernamentale internationale in vederea participarii la diferite actiuni comune, schimburi de experienta si de bune practici
k)    stabileste unele legaturi fructuoase cu O.N.G.-uri, in vederea realizarii unor potentiale parteneriate pentru derularea de proiecte si programe de interes cetatenesc;
l)    intretine relatii de parteneriat, gaseste parteneri pentru proiecte initiate de Primaria orasului Navodari;
m)    participa la intalniri de lucru in cadrul diverselor programe privind reforma in administratia publica locala;
n)    participa  la seminarii si cursuri de perfectionare in domeniul integrarii europeane si al elaborarii si managementului proiectelor si programelor finantate din fonduri provenind de la Uniunea Europeana.

{slider Compartiment Management programe}

{slider Compartiment Monitorizare proiecte}

{/sliders}