Se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de asistent medical la Creșa nr.20

0
1344

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de asistent medical la Creșa nr.20– studii sanitare postliceale sau echivalente, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, vechime necesară în specialitatea studiilor 6 luni.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:
– 09.01.2019, ora 10.00- probă scrisă pentru postul temporar vacant de asistent medical;
– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post temporar vacant, respectiv de la data de 14.12.2018 până la data de 20.12.2018, inclusiv.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.
Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

Bibliografia pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de ASISTENT MEDICAL-Creșa nr.20:

1. Legea 263/2007 privind înfințarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare:
– Art.1 – Art.7;

2. Hotărârea Guvernului nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară:
– Art.52, Art.57, Cap.V;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare:
– Codul de Conduită a personalului contractual – Principii generale;

4. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: – Drepturile și obligațiile salariatului;
– Titlul XI-Cap.II Răspunderea disciplinară;

5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1955/18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare:
– Condiții pentru întocmirea unui meniu corect;
– Condiții obligatorii pentru servirea mesei în sălile din unitatea care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, reguli de igienă în blocurile alimentare;

6. Puericultura și pediatrie pentru asistenți medicali, dr.Mihaela Vasile, editura ALL:
– Îngrijirile acordate copilului antepreșcolar;
– Alimentația copilului antepreșcolar;
– Programul de imunizări și profilaxie;
– Analiza semnelor și simptomelor afectiunilor (particularitățile patologiei copilului pe grupe de vârstă, caracteristicile semnelor și simptomelor la copil, afecțiunile copilului).

7. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1,101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

8. Ordinul Ministerului Sănătății nr.653/25 septembrie 2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață.

PRIMAR,
CHELARU FLORIN