Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 30.09.2021

0
128
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura.
 2. Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei 1 si anexei 2 din HCL 118/31.05.2012
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Orasului Navodari in vederea scoaterii din functiune si casare
 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari
 5. Proiect de hotarare cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari                                      
 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada Crăiței nr. 19, județul Constanța
 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada S18 nr. 17, lot 16, județul Constanța
 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada S6,lot 253, județul Constanța
 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada Viilor nr. 3, județul Constanța
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada Corbuluinr. 86, județul Constanța
 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada M12nr. 2D, lot 2, județul Constanța
 12. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 133/27.05.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romanei in vederea efectuarii demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Siutghiol” din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domeniul public al Orasului Navodari
 13. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 45109/31.10.2018 pentru terenul in suprafata de 11,00 mp situat in Orasul Navodari, str. Marii nr. 5, bl. Legmas

14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la H.C.L. nr. 210/31.08.2021 cu privire la închirierea prin licitatie publică a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M1, judetul Constanta

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la H.C.L. nr.209/31.08.2021 cu privire la închirierea prin licitatie publică a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M10, judetul Constanta
 2. Proiect de hotărâre cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 179/29.07.2021
 3. Proiect de hotărâre cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 180/29.07.2021
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitude in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentru un teren in suprafata de 30 mp, situate in Navodari, strada M14, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Situatiei terenurilor disponibile ce urmează a fi atribuite în baza Legii nr.15/2003
 6. Proiectul de hotărâre cuprivire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unităţilor de invatamant din Oraşul Năvodari pentru anul şcolar 2021-2022
 7. Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Năvodari în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educatiei (CEAC) din unităţile de invatamant din Oraşul Năvodari, pentru anul şcolar 2021-2022

Ordinea de zi suplimentară

 1. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Balasa-Dan Cristian si vacantarea locului ocupat de catre acesta in cadrul Consiliului Local Navodari
 2. Proiect de hotărâre cu privire la indreptare eroare materiala in Anexa 3 la HCL nr. 225/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Navodari pentru anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind aprobare denumire strazi V1, V2,V3, V4, Prelungirea Campului, Prelungirea Garii
 4. Proiect de hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietatea privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local „Extindere cimitir si construire cladiri conexe, str. Eternitatii”
 5. Proiect de hotărâre privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din inventarul domeniului privat al Orasului Navodari cu destinatia de sediu al Organizatiei de Management a Destinatiei Mamaia Nord
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Asfaltare trama stradala zona Mamaia-Sat, Oras Navodari”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Executie canalizare menajera zona de Nord, Oras Navodari”
 8. Proiect de hotărâre cuprivirela desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Navodari, Sesiunea 2021
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea CONPET S.A., pentru un teren in suprafata de 375,50 mp, situat in Navodari, strada Principala, judetul Constanta
 10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea avizarii de catre Consiliul Local al Orasului Navodari a operatorului economic SACRIFICO ETERNA S.R.L. cu sediul in loc. Babadag, oras Babadag, strada Cornului nr. 1, camera nr. 1, judet Tulcea, pentru activitati de pompe funebre si similare
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 61616/10.09.2021 privind „Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pt proiectul „Extindere si amenajare Scoala nr. 3 Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formarea profesionala, pt dobandirea de competente si invatare pe tot parcusul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, apel dedicat invatamantului obligatoriu, Cod SMIS 124242
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 13735/23.01.2020 privind Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul „Unitate de ingrijiri persoane varstnice si Centru de zi Oras Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1, Cod SMIS 116307
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 50362/19.07.2021 privind Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari Finalizare si Modernizare Cladire cu Functie Cultural-Recreativa Casa de Cultura Navodari, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9B – Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, obiectiv specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, Cod SMIS 126109
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 22104/28.04.2020 privind „Executia lucrarilor de constructii si dotari in cadrul proiectului „Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice si spatii verzi in Orasul Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Cod apel: POR/133/5/2Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti, Cod SMIS 115092
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 2/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 14769/04.02.2020 privind Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic Lazar Edeleanu Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 31 – Sprijinirea eficientei energetice a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B – Cladiri publice, Cod SMIS 115197