Procedură simplificată proprie privind atribuirea contractului pentru SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI 2020

0
1820

Anunț de participare a procedurii simplificate proprii având ca obiect : ,,SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2020”
Conţinutul anunţului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul:
”Orașul Năvodari, cu sediul în Str. Dobrogei nr. 1, tel. 0241-760353, email: secretariat@primaria-navodari.ro, organizează în data de 12.06.2020, ora 09.00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ,,SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2020”
Cod CPV- 75252000 -7 Servicii de salvare.
Valoarea estimată este de 1.344.537,81 lei fără TVA.
Durata contractului va fi de la 12.06.2020 – 12.10.2020.
CONDIŢII DE PARTICIPARE – conform fișei de date a achiziției:
Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prezentate:
A. Condiții de participare
A.1. Situatia personală a operatorilor economici inclusiv cerințele referitoare la inscrierea în registrul comertului sau al profesiei.
A.1.1.Situatia personală a candidatului sau ofertantului
Cerinta 1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
Modalitatea de îndeplinire:
Completare și prezentare a unei Declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.
NOTA: Documentele se prezintă în original .
Cerința 2): Prezentarea certificatului constatator prin care operatorul economic iși îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat și bugetul local (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor.
Modalitatea de îndeplinire:
a. Certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. – A.N.A.F. – Administrația Finanțelor Publice a județului unde își desfășoară activitatea, de plata a datoriilor către bugetul de stat consolidat;
b. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, de plată a datoriilor către bugetul local.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.
NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Cerința 3) Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și ale art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții vor depune Declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: CHELARU FLORIN-Primar, MARA LILIANA – viceprimar, TIRSOAGA VIORICA-secretar oras, MITRAN MARGARETA-director executiv, MITRAN DUMITRU – Arhitect sef, NEACSU VASILICA – Director Executiv, CONSTANTIN PETRICA ADRIAN – Director Executiv, MITRAN MARIANA – Sef Serviciu, SINESCHI MARIANA – Sef Birou, CIOCAN GEORGIANA SORINA – Sef Birou, SCARLAT CERASELA – Sef Serviciu, OANCEA AURA-IONELIA – Sef Serviciu, DINICU CONSTANTIN-Sef Serviciu, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu, ION CLAUDIA – Sef Serviciu, NECULA CONSTANTIN – Director Executiv, CHIRU DANIELA – Director Executiv, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu, LAZAR FLORIAN – Sef Serviciu. Consilieri locali: ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN, MORUZI VASILE, POPA LUANA, NICHITA RAFAEL, GALBAU STEFAN, PENU RADU BOGDAN, CALAFUS SILVIU, FLOREA ION, PINDICI RADU, DRAGHICI FLORIN, DUMITRASCU COSTEL AURELIAN, CIRNU MARIAN, DUMITRESCU DANIEL, PARASCHIV COSTINA. Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare în original a Formularului din secțiunea Modele formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60, respectiv Secțiunea 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.
NOTA: Documentele se vor prezenta în original semnate de ofertant, asociat, terț susținător și / sau subcontractant.
B. Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Cerința 1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract.
În cazul unei asocieri, terții susținători, subcontractanți, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune.
Se va prezenta certificatul constatator (original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.
Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului ofertant.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.
NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
B.1. Capacitatea tehnică și/sau profesională
Cerința 1: Lista cu principalele servicii prestate din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original Formularul din secțiunea Modele formulare. Ofertanții vor prezenta și documente relevante care certifică prestarea serviciilor: recomandări, procese verbale de recepție, document constatator privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale sau alte documente similare.
NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Cerința 2) Informații privind terții susținători (dacă este cazul).
În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnica și/sau profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de susținere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar, pentru executarea contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directa împotriva terțului/terților susținător/susținători.
NOTA: Documentele se prezintă în original.
Cerința 3): Informații privind asocierea (dacă este cazul).
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.
Modalitatea de îndeplinire: se vor prezenta, dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative.
NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Cerința 5): Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze (dacă este cazul).
Modalitatea de îndeplinire acordul /acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților.
NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
C. Propunerea tehnică
Propunerea tehnică se va elabora respectând întocmai cerințele din documentația de atribuire, din caietului de sarcini şi se va prezenta conform specificațiilor Regulamentului pentru organizarea si funcționarea posturilor de salvamar si prim ajutor din Năvodari (descrierea modului de prestare a serviciului de salvamar inclusiv modul de organizare ), cu respectarea prevederilor legale, acestea fiind considerate minime și obligatorii.
Ofertatul va prezenta în cuprinsul propunerii tehnice o lista cu dotările (echipamente tehnice) de care poate dispune ofertantul pentru realizarea contractului de achiziție publică de prestări servicii.
NOTA 1: Dotările care se vor oferta în cadrul propunerii financiare, la sfârșitul perioadei de prestare a serviciului se vor preda autorității contractante pe baza de proces-verbal.
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică și o declarație angajament, în care va specifica că, pe perioada derulării contractului, va pune la dispoziție tot personalul conform Caietului de sarcini, urmând ca lista de personal (conform structurii fiecărei perioade) și certificările necesare, să fie înaintate beneficiarului înainte de semnarea contractului.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, înainte de semnarea contractului, ofertantul va prezenta lista cu personalul nominalizat pentru îndeplinirea contractului, conform anexei 2 la caietul de sarcini, însoțită de documente din care sa reiasă calificarea:
1. Certificat de salvator acvatic, eliberat de o instituție acreditata ce are ca obiect de activitate organizarea de cursuri de atestare in meseria de salvamar conform prevederilor art. 7 alin. (2) din anexa la HG nr. 1136/2007;
2. Personalul care conduce ambarcațiunile va deține obligatoriu Brevet sau Certificat de capacitate corespunzător tipului de ambarcațiune, conform Ordin 534/2007 pentru aprobarea regulamentului privind criteriile minime de pregătire si perfecționare si condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de AMBARCATIUNE de agrement.
3. Personalul de prim ajutor va prezenta diploma/certificate de absolvire care sa ateste pregătirea profesionala.
NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele prevăzute in caietul de sarcini, si va indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro.
D. Propunerea financiară
Se va completa formularul de ofertă cu tarifele în lei, fără TVA pentru fiecare tip de operațiune și anexa la formularul de ofertă cu valoarea totală în lei fără TVA, în care se vor prezenta elementele de cost care concură la stabilirea tarifelor aferente activităților. Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii financiare care informații sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prețurile unitare și prețul total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fără TVA. Ofertanții au obligația de a preciza fiecare preț unitar (dacă este cazul) cu maxim 2 (două) zecimale exacte. În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. Moneda pentru realizarea evaluării este RON. În cazul ofertelor al căror preț va fi cotat în altă monedă, în vederea conversiei prețului în RON pentru scopul evaluării, sursa oficială pentru cursul de schimb care trebuie luat în calcul este Banca Natională a României www.bnr.ro . Data cursului de schimb este data publicării anunțului de participare.
Propunerea financiară – se va completa formularul de ofertă
Propunerea financiara se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct.
E. Alte informații
1) Garanția de participare. Garanția de participare este în valoare de 5.000 lei. Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Modul de constituire: Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, in condițiile legii, sau prin depunerea în numerar la casieria autorității contractante. Garanția de participare se va depune în contul UAT ORAȘ NĂVODARI deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, Cod fiscal 4618382. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații: își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilită câștigătoare,
nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică; oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.
Notă: Dovada constituirii garanției de participare, va însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
2) Garanția de bună execuție: Garanţia de bună execuţie este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către Prestator, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Garanţia de bună execuție se va constitui conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 “prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător”, sau se va constitui prin rețineri succesive din valoarea facturii, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). În acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziție publică, fără TVA.
Potrivit art. 41 din HG nr. 395/2016 – ,,autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică / contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât a contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.”
Restituirea garanției de bună execuție se va efectua la solicitarea scrisă a Prestatorului, în cel mult 14 zile de la data finalizării tuturor obligațiilor contractului de servicii, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
F. Modul de prezentare al ofertei
• Limba de redactare a ofertei: limba română.
• Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.
• Perioada de valabilitate a ofertei : 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).
Transmiterea ofertelor: – transmise prin postă, la adresa autoritații contractante din Str. Dobrogei nr. 1, (Serviciul Registratură) sau depuse direct la sediul autoritații contractante din Năvodari, str. Dobrogei. NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. NOTA: Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise. 2 Mod de prezentare: Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea
financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic. 3. Sigilarea și marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; Plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 12.06.2020, ora 13.00”. Oferta va fi însoțită de următoarele documente, astfel: a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat; b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite), c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie),
Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garantia de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.
Plicul exterior se va înregistra și depune la sediul Primariei Orașului Năvodari din Năvodari, str. Dobrogei, nr. 1, Jud. Constanța.
Termen limită de primire oferte: 12.06.2020, ora 09.00.
G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR
1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 12.06.2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, jud. Constanța.
1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din cuprinsul anunțului, fișei de date, caietul de sarcini şi propunerea de contract.
1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „pretul cel mai scazut”.

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME,
CONSTANTIN ADRIAN