Primăria orașulului Năvodari organizează examen de promovare în grade și în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

0
81

NR.49129/14.07.2021

In conformitate cu prevederile art. 41 ^1 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Primaria orasulului Navodari, judetul Constanta, organizeaza examen de promovare in grade si in trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Examenul de promovare se organizeaza la sediul Primariei Orasului Navodari in data de 28.07.2021 ora 10.00 si va consta in sustinerea unei probe scrise.

Bibliografia stabilita pentru examenul de promovare in treapta profesionala a personalului din cadrul Compartimentului Monitorizare Locala-Mass Media-Registratura-Arhiva:

  1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicata, actualizata: Titlul II-Cap.II, III, IV;
  2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizata: Art.434, 439-441, art.446,447 si art.538-579.

Bibliografia stabilita pentru examenul de promovare in treapta profesionala a personalului din cadrul Compartimentului Secretariat:

  1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, actualizata: Titlul II-Cap.II, III, IV, V;
  2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Partea VI – Titlul III – (Art.538-562);
  3. H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata – Art.5;

Bibliografia stabilita pentru examenul de promovare in treapta profesionala a personalului din cadrul Compartimentului Beneficii de Asistenta Sociala:

  1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Partea VI – Titlul III – (Art.538-562);
  2. Legea asistentei sociale nr.292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. H.G. nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea, actualizata;
  4. O.U.G. nr.70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la secretariatul comisei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.