Primăria oraşului Năvodari, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, sudii postliceale, în funcția de Asistent medical principal, sudii postliceale

0
1214

Nr.28048/06.07.2020

 ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art.41, alin.7 și 41^1 din H.G. nr.286/2011, actualizată și Ordinul Ministerului Sănătății nr.1470/2011, actualizat, Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, sudii postliceale,      în funcția de Asistent medical principal, sudii postliceale.

Condiții de participare :

 • diplomă de școală sanitară postliceală asistent medical generalist,
 • certificat de grad principal,
 • 5 ani vechime in specialitate.

            În vederea participarii la examen, in termen de 5 zile lucratoare de la data afișarii anunțului, candidații depun la Biroul Resurse Umane, dosarul de examen, care va conține în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile actelor de studii care să ateste îndeplinirea condiţiilor pentru participare la examen;
 4.  d) adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5.  e) copii ale fișelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Examenul de promovare va avea loc în data 20.07.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari și va consta în susținerea unei probe scrise.

Bibliografie:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, actualizată, Titlul II – Cap.II,III,IV,V;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI -Titlul III (Art.538-Art.562);
 3. HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară – Art.52;
 4. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată – Art.6;
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, actualizat – Art.17-  pct.(c)-(d), Art.19-20;
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei și Cercetării nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos: Anexa I la metodologie, pct. II – Atribuţiile asistentului medical-Triaj epidemiologic.

Relaţii suplimentare se pot obtine Biroul Resurse Umane, telefon 0241760353, int. 108.