Anunt sediu si site

ln conformitate cu prevederile art, Art. 58 alin (2) Mt b) din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Năvodari, judeţul Constanta, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 1. Poliţist Local, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Circulaţie Rutiera- Direcţia Politia Locala
 2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spatii Verzi-Directia Administrarea Domeniului Public si Privat.

Se stabilesc următoarele condiţii de participare:

 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de Poliţist Local, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Circulaţie Rutiera- Direcţia Politia Locala:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic;
 • cunoştinţe de operare calculator dovedite prin cerţificat/diploma/atestat;
 • permis conducere auto categoria B;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spatii Verzi-Directia Administrarea Domeniului Public si Privat:
 • studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta in unul din profilele/domeniile: tehnic, stiinte administrative, stiinte juridice sau stiinte economice – specializarea finante-contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum I an.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Năvodari in data de 09 noiembrie 2017, ora 10.00 proba scrisa. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de Ia data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, partea a IlI-a si intr-un cotidian de larga circulaţie.

Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de Art. 54 din Legea nr. 118/1999 republicata (r2) privind Statutul Funcţionarilor Publici.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute de Art. 49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 respectiv:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ai candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE

 1. Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de funcţiei publice de Poliţist Local, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Circulaţie Rutiera- Direcţia Politia Locala
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizata;
 3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al funcţionarilor publici, republicata;
 4. Legea nr. 155//2010 Politiei Locale, cu modificările si completările ulterioare;
 5. HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a Politiei Locale, cu modificările si completările ulterioare;
 6. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările si completările ulterioare;
 7. Pentru ocuparea funcţiei publice de de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spatii Verzi-Directia Administrarea Domeniului Public si Privat
 8. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizata;
 9. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al funcţionarilor publici, republicata;
 10. HG nr.955/2004, actualizata, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
 11. G. nr.71/2002, actualizata, privind organizarea si funcţionarea serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
 12. Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicata, actualizata,;