Primăria orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție

0
977
primaria-nav

primaria-navIn conformitate cu prevederile Art.58, alin. (2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

 

            1.  Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Electorala;

            2.  Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios;

            3.  Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Masuratori Topo;

            4. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala

Se stabilesc urmatoarele conditii de participare:

1. Pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Electorala :

            – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

            – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

            – curs de formare profesionala in adminstratie publica.

2. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios :

            – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept;

            – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

            – curs de formare profesionala in administratie publica.

 

 

3. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Masuratori topo:

            – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti;

            – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

4. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala:

            – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept.

            Concursul va avea loc la sediul Primariei Navodari in data de 28 decembrie 2015, ora 10 proba scrisa si interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            Candidatii trebuie sa indeplineasca coditiile prevazute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicata (r2) privind Statutul Functionarilor Publici.

            Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 17 decembrie 2015, ora 12.00.

            Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art.49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 respectiv:

– formularul de inscriere

– copia actului de identitate

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

– copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

– declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 BIBLIOGRAFIE

 1. Pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Electorala :

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, actualizata

4. Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

5. Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

2. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata

3. Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, actualizata

            4. Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ

            5. Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

            6. Codul Civil

            7. Codul de Procedura Civila

 

 

3. Pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Masuratori Topo

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3 Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucarilor de constructii, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 4. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata

3. Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, actualizata

            4. Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ

            5. Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

            6. Codul Civil

            7. Codul de Procedura Civila