Primaria orasului Navodari organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante

0
907
primaria-nav

primaria-navPRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA ANUNTA

In conformitate cu prevederile art. Art. 58 alin (2) lit b) din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante :

1 post – Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Buget Contabilitate – Directia Economica ;
Conditii specifice de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta in domeniul economic  ;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum   9 ani  ;

1 post-  Inspector, clasa I , grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Impozite si Taxe locale – Directia Economica ;
Conditii specifice de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta  sau  echivalenta in domeniul economic  ;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum  1 an  ;

1 post – Inspector ,clasa I ,  grad profesional debutant  in cadrul Compartimentului Impozite si Taxe locale – Directia Economica ;
Conditii specifice de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta  sau  echivalenta in domeniul economic  ;

1 post Consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Evidenta Electorala ;
Conditii specifice de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta ;
 • vechime necesara in studii superioare minimum 1 an ;

1 post Inspector , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Probleme de Mediu ;
Conditii specifice de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta  sau  echivalenta in domeniul: ingineria mediului, fizică, ecologie şi protecţia mediului, chimie, geografia mediului, ştiinţe inginereşti aplicate, ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, ştiinţa mediului, ştiinţe administrative.studii economice sau juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum  1 an  ;

1 post Politist Local , clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului ordine si liniste publica – paza- interventie – Directia Politia Locala;
Conditii specifice de participare:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum   9 ani  ;
 • aviz medical cu menţiunea apt pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii ;
 • aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:APT  PSIHOLOGIC pentru poliţist local/conducător auto/port armă. Avizul este necesar la numirea în funcţia publică, candidaţii ce nu le obţin nu vor fi numiţi în funcţia publică, condiţii eliminatorii;
 • inaltime minima  1,7 m ;

Concursul va avea loc la sediul Primariei Navodari in data de 27.04.2015, ora 10 proba scrisa, interviul avand loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicata privind Statutul Functionarilor Publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane pana pe data de 17.04.2015, ora 12.00.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 respectiv:

 • formularul de inscriere – se elibereaza de la Biroul Resurse Umane ;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;
 • copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice ;
 • cazierul judiciar ;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului  sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica ;
 • dosar cu sina ;

Copiile actelor mentionate sa prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Bibliografie pentru ocuparea functiilor publice  in cadrul Compartimentului Impozite  si Taxe locale – Directia Economica ;

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2)actualizata ;
 2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit al functionarilor publici,republicata ;
 3. Legea nr. 571/2003 actualizata privind Codul fiscal-Titlu IX – Impozite sit taxe locale;
 4. HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, actualizata , privind Codul fiscal -Titlu IX – Impozite sit taxe locale;
 5. OG nr. 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala ;
 6. HG nr. 1050/2040 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a OG nr. 92/2003privind codul de procedura fiscal

Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Buget Contabilitate – Directia Economica ;

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2)actualizata ;
 2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit al functionarilor publici,republicata ;
 3. Legea 82/1991 – Legea contabilitatii ;
 4. Ord. 1792/2002-  pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ;
 5. Ord. 1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de consilier , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Electorala

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
 2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata
 3. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
 4. HG 720/2000 privind listele electorale permanente
 5. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 6. OUG 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Probleme de Mediu

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2)actualizata ;
 2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit al functionarilor publici,republicata ;
 3. Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
 4. Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. OUG nr.78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de  politist local , clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului ordine si liniste publica – paza- interventie – Directia Politia Locala;

 1. Legea nr. 155/ 2010 a Poliţiei Locale, republicată, actualizată;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1332/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 3. Legea nr. 188/ 1999, republicată 2, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/ 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici.
 5. Ordonanța nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare (actualizată);
 6. Legea 61/ 1991, republicată 4, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;