Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante

0
183
primaria-nav

primaria-navIn conformitate cu prevederile Art.58, alin. (2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina in constructii;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Masuratori Topo;
 3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi, Salubrizare, Spatii Verzi;
 4. Politist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului ordine si liniste publica-paza-interventie;  
 5. Politist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi din cadrul Serviciului ordine si liniste publica-paza-interventie;  
 6. Politist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi  din cadrul Serviciului ordine si liniste publica-paza-interventie.

Concursul va avea loc la sediul Primariei Navodari in data de 1 martie 2016, ora 13 – proba scrisa si 1 martie 2016 ora 10 – proba suplimentara de testare a cunoştinţelor PC pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare, Drumuri, Strazi, Salubrizare, Spatii Verzi. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a si intr-un cotidian de larga circulatie, respectiv pana la data de 18.02.2016
Candidatii trebuie sa indeplineasca coditiile prevazute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicata (r2) privind Statutul Functionarilor Publici.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art.49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:

 • formularul de inscriere
 • copia actului de identitate
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
 • copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.